Producent

isoskin
Iso­s­kin jest wyni­kiem współpracy i wie­lo­let­niego doś­wiad­c­ze­nia 4 przedsię­bi­or­ców z Lim­bur­gii. Sys­temy okład­zin mogą być sto­so­wane do wszyst­kich izo­lo­wanych rur,…
Mehr lesen
IKO insulations BV
IKO Ener­therm to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji wyso­kiej jakości płyt izo­la­cy­jnych na bazie polii­zo­cy­ja­nuratu (PIR). Płyty te znane są…
Mehr lesen
L’ISOLANTE K‑FLEX GmbH
K‑Flex to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji mate­riałów izo­la­cy­jnych, w szc­ze­gól­ności izo­lacji elas­to­me­ro­wych. Mate­riały te są wykor­zy­sty­wane w szero­kim zak­re­sie…
Mehr lesen
Goebel GmbH
Jako jeden z wio­dą­cych dostaw­ców inno­wa­cy­jnych roz­wią­zań mocu­ją­cych, Goe­bel GmbH ofe­ruje pro­dukty do trwałych i zrów­no­waż­onych moco­wań.
Mehr lesen
JOMA DÄMMSTOFFWERK GMBH
JOMA Dämm­stoff­werk GmbH, z sied­zibą w Holz­günz, jest jed­nym z wio­dą­cych dostaw­ców wyso­kiej jakości mate­riałów izo­la­cy­jnych dla zrów­no­ważo­n­ego i ener­gooszc­zęd­n­ego…
Mehr lesen