Producent

IKO insulations BV

IKO Ener­therm to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji wyso­kiej jakości płyt izo­la­cy­jnych na bazie polii­zo­cy­ja­nuratu (PIR). Płyty te znane są z dos­ko­n­ałych właści­wości ter­micz­nych, trwałości i nis­kiej wagi w porówna­niu z wie­loma innymi mate­riałami izo­la­cy­jnymi.

Płyty izo­la­cy­jne firmy są wykor­zy­sty­wane w szero­kim zak­re­sie zasto­so­wań, w tym do izo­lacji dachów, ścian i podłóg. Płyty izo­la­cy­jne na bazie PIR ofe­rują wysoką odpor­ność ter­miczną w połąc­ze­niu z niską wagą, co czyni je pre­fe­ro­wanym wybo­rem dla wielu pro­jek­tów budow­lanych.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.