Nasza obietnica

Nasza praca jest zakońc­zona dopiero wtedy, gdy życ­ze­nia kli­enta zostaną speł­nione.

Dla nas, jako hur­tow­nika i dostawcy usług, życ­ze­nia kli­en­tów są naj­waż­nie­jsze.

Ty zama­wi­asz, my zaj­mu­jemy się resztą. Nie­za­leż­nie od tego, czy chodzi o zaopa­trze­nie, pako­wa­nie czy ter­mi­nową dostawę bez­poś­red­nio na plac budowy, z nami jes­teś po bez­piecz­nej stro­nie. Ofe­ru­jemy kom­pl­ek­sowe doradztwo, nie­stan­dardowe roz­wią­za­nia i pro­fes­jo­nalne wdroże­nie, aby pomóc Ci osią­gnąć naj­lepsze wyniki.

Jeśli szu­kasz sil­n­ego part­nera w zak­re­sie izo­lacji tech­nicz­nych, ciepła, zimna, dźwięku i ochrony prze­ciw­poża­rowej lub sys­te­mów podło­go­wych, to tra­fiłeś we właściwe mie­j­sce. Prze­ko­naj się sam o jakości i obsłudze w Münz­in­ger.

Zdolność dostawy

Jeśli chodzi o projekty budowlane, najważniejszą rzeczą jest posiadanie wydajnego i niezawodnego partnera.

Jaki poży­tek z naj­lepszej oferty, jeśli towary nie znaj­dują się we właści­wym mie­jscu i cza­sie?

Dzięki łącz­nej powierzchni maga­zy­no­wej wynos­zącej ponad 30 000 m² w nas­zych loka­li­zac­jach w Niemc­zech i Aus­trii, zaw­sze dys­po­nu­jemy mate­riałem potrzeb­nym do rea­li­zacji zamó­wi­e­nia w wyst­ar­c­za­ją­cych ilościach. Dzięki naj­więks­zemu asor­ty­men­towi w branży i włas­nej flo­cie pojaz­dów możemy dost­ar­c­zyć wszystko, czego potrze­bu­jesz. Z przy­jem­nością zaj­miemy się rów­nież wysyłką umó­wionych spot­kań. Rea­li­zu­jemy dostawy na tere­nie całych Nie­miec i Aus­trii, a także chęt­nie dost­ar­cz­amy towar bez­poś­red­nio na plac budowy.

Gwa­ran­tu­jemy usługi, które są uni­kalne w branży.

Jeśli chcesz dowied­zieć się więcej o nas­zej ofer­cie usług, nie cze­kaj – zad­zwoń do nas.

Punktualność

Dzień zaczyna się wcześnie na placu budowy. Jednak bez odpowiedniego systemu izolacyjnego, można to nazwać dniem bez pracy.

Punk­tu­alna i upor­ząd­ko­wana dostawa jest więc dla nas oczy­wis­tością. Ponie­waż tylko wtedy, gdy masz odpo­wiedni sys­tem izo­lacji we właści­wym cza­sie, możesz pra­co­wać pre­cy­zy­j­nie i eko­no­mic­z­nie.

Nasz dział obsługi, od przet­warza­nia zamó­wień po logis­tykę, zapew­nia sprawną dostawę – zado­wo­le­nie kli­enta jest nas­zym naj­wyżs­zym prio­ry­te­tem.

Dzięki nas­zej dobrze zor­ga­ni­zowa­nej flo­cie pojaz­dów i dobrze wysz­ko­l­onym pra­cow­ni­kom możemy to zag­wa­ran­to­wać.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to dla nas coś więcej niż tylko modne hasło – to nasza obietnica. Odkryj, jak robimy różnicę w całym kraju!

Dla nas temat zrów­no­ważo­n­ego roz­woju jest nie tylko cen­tral­nym punk­tem, ale jest głę­boko zakor­zen­iony w nas­zej filozo­fii kor­pora­cy­j­nej. Na co dzień zaj­mu­jemy się mate­riałami izo­la­cy­jnymi, izo­lacją tech­niczną, oszc­zęd­za­niem ener­gii i reduk­cją emisji CO2. Dzięki nas­zym pro­duk­tom przy­c­zy­niamy się do znacz­nej reduk­cji emisji CO2 nie tylko lokal­nie, ale i w całym kraju.

Ale chcemy rów­nież wnieść swój wkład jako firma w temat zrów­no­ważo­n­ego roz­woju. W związku z tym pod­ję­liśmy już sze­reg kro­ków w celu zmnie­jsze­nia nas­zego śladu ener­ge­ty­cz­n­ego.