Producent

L’ISOLANTE K‑FLEX GmbH

K‑Flex to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji mate­riałów izo­la­cy­jnych, w szc­ze­gól­ności izo­lacji elas­to­me­ro­wych. Mate­riały te są wykor­zy­sty­wane w szero­kim zak­re­sie zasto­so­wań, od ogrze­wa­nia, wen­tyl­acji i kli­ma­ty­zacji (HVAC) po zasto­so­wa­nia prze­mysłowe i mor­skie. Firma wyt­warza sze­reg pro­duk­tów, w tym izo­lację rur, arkusze i taśmy samo­przylepne.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.