HinSchG

System informowania o nieprawidłowościach według HinSchG

Informacje dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Orga­nem odpo­wied­zi­al­nym jest:

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Olgastr. 14 – 26
72770 Reut­lin­gen
Tele­fon: +49 7121 9596 11
Faks: +49 7121 9596 18

E‑mail: info@muenzinger.de
Web: www.muenzinger.de

Dyrek­tor zar­ząd­za­jący: Uwe Münz­in­ger

Inspek­torem ochrony danych w nas­zej fir­mie jest

Tabea Knabe

MACU Daten­schutz UG (spółka z ogra­nic­zoną odpo­wied­zi­al­nością)
Tele­fon: 07381 9374101
E‑mail: kontakt@macu-datenschutz.de

 

My, tj. Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, zapew­niamy sys­tem zgłas­za­nia narus­zeń . W ten sposób wdrażamy wymogi prawne HinSchG. Jes­teśmy rów­nież zobo­wią­zani do speł­nia­nia nas­zych wymo­gów w zak­re­sie zgod­ności oraz do uni­ka­nia lub szyb­kiego wyjaś­nia­nia narus­zeń. Gwa­ran­tu­jemy poufne przet­warza­nie infor­macji.

Stwor­zy­liśmy por­tal do rapor­to­wa­nia, który jest dostępny pod adre­sem
https://muenzinger.hinweise-portal.de
można uzys­kać. Zgło­sze­nia można jed­nak rów­nież doko­nać tele­fo­nicz­nie lub pocztą elek­tro­niczną do nas­zego inspek­tora ochrony danych. Nasz sys­tem infor­mo­wa­nia o nie­pra­wi­dło­wościach może być wykor­zy­sty­wany nie tylko przez pra­cow­ni­ków Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, ale także przez pod­mioty zewnę­trzne w celu infor­mo­wa­nia nas o moż­li­wych narusze­niach.

Podc­zas kor­zysta­nia z nas­zego sys­temu zgłas­za­nia nie­pra­wi­dło­wości dane oso­bowe mogą być przet­warzane, chyba że zgło­sze­nie zosta­nie zano­ni­mi­zowane. Jest to regu­lo­wane przez ogólne roz­por­ząd­ze­nie o ochro­nie danych (RODO) i federalną ustawę o ochro­nie danych (BDSG).

Przet­warz­amy dobro­wolne infor­macje prze­ka­zane przez sygna­lis­tów – pra­cow­ni­ków lub pod­mioty zewnę­trzne – podc­zas doko­n­y­wa­nia zgło­sze­nia. Obej­muje to nas­tę­pu­jące dane:

  • Imię i nazwisko (w przy­padku ujaw­ni­enia toż­sa­mości)
  • Dane kon­takt­owe (jeśli zostały podane)
  • Zgłas­za­nie moż­li­wego narusze­nia zasad
  • Wska­za­nie powią­zań z Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH (wewnę­trz­nych lub zewnę­trz­nych)
  • Opis stanu fak­ty­cz­n­ego
  • Nazwiska i inne dane oso­bowe zaan­gażo­wanych osób

Gro­mad­ze­nie i przet­warza­nie danych, o ile zostało zapew­nione, jest niez­będne do wyjaś­ni­enia wszel­kich narus­zeń prawa lub prze­pisów. Pod­stawą prawną tego jest nasz uza­sad­niony inte­res gos­podar­czy w wyjaś­nia­niu narus­zeń, a tym samym uni­ka­niu szkód lub ryzyka odpo­wied­zi­al­ności dla Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH. Odpo­wied­nią pod­stawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. W związku ze sto­sun­kiem pracy przet­warza­nie danych może rów­nież opierać się na sek­cji 26 par. 1 BDSG, w zak­re­sie, w jakim służy dochod­ze­niu w spra­wach kar­nych.

Dost­ar­c­zone (dobro­wol­nie) infor­macje zostaną wykor­zystane w szc­ze­gól­ności do wery­fi­ka­cji i udo­ku­men­to­wa­nia raportu oraz do dals­zych badań. Zapew­niamy, że dane użyt­kow­nika otrzy­mują wyłącz­nie te osoby, które potrze­bują ich do przet­warza­nia prze­ka­zanych infor­macji. Nasz inspek­tor ochrony danych prze­pro­wadzi wstępną kon­trolę. Dane mogą być prze­ka­zy­wane orga­nom państ­wo­wym, np. policji, pro­ku­ra­turze lub sądom. W rea­li­zacji nas­zych zadań wspie­rają nas dostawcy usług (IT). Staran­nie je wybra­liśmy. Ze wszyst­kimi dostaw­cami usług zawarto umowy doty­c­zące przet­warza­nia zamó­wień.

Wyraź­nie zaz­nacz­amy, że możemy być zobo­wią­zani do poin­for­mo­wa­nia osób oskarż­onych o zar­zutach lub dochod­ze­niach. Toż­sa­mość sygna­listy nie zosta­nie ujaw­niona, o ile jest to praw­nie moż­liwe. Oskarżeni nie są infor­mo­wani, jeśli mogłoby to utrud­nić wyjaś­ni­e­nie przes­tępstwa.

Dane oso­bowe są usu­wane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów ich przet­warza­nia i żadne wymogi prawne nie ogra­nic­zają ich usu­wa­nia.

Osoby, których dane doty­czą, tj. sygna­liści w tym kon­tekście, mają prawo w dowol­nym momen­cie sprze­ci­wić się wykor­zy­sty­wa­niu ich danych, jeśli przet­warz­amy je na pod­sta­wie uza­sad­nio­n­ego inte­resu. Ponadto osoby, których dane doty­czą, są upraw­nione do żąda­nia infor­macji o prz­echo­wy­wanych przez nas danych na ich temat. W przy­padku nieścis­łości można zażą­dać korekty. Użyt­kow­nik może rów­nież zażą­dać usunięcia prz­echo­wy­wanych przez nas danych, o ile nie ist­nieją prze­pisy prawne sta­nowiące inac­zej. W niek­tórych przy­pad­kach możemy ogra­nic­zyć przet­warza­nie danych na żąda­nie.

Osoby, których dane doty­czą, mogą w dowol­nym momen­cie skon­takt­ować się z nami w spra­wie pytań doty­c­zą­cych ochrony danych, wysyła­jąc wia­do­mość e‑mail na adres info@planer-systemtechnik.com lub pocztą na adres podany powyżej. Z nas­zym inspek­torem ochrony danych można skon­takt­ować się, kor­zysta­jąc z danych kon­takt­owych podanych powyżej.

Użyt­kow­nik ma rów­nież prawo do wnie­si­e­nia skargi do organu nad­zor­c­zego. Ochrony Danych i Wol­ności Infor­macji Bade­nii-Wirt­em­ber­gii.