O nas

Ist­nieją mate­riały izo­la­cy­jne i ist­nieją wyso­kiej jakości mate­riały izo­la­cy­jne, które są naszą pasją!

Jes­teśmy śred­niej wiel­kości firmą rod­zinną zar­ząd­zaną przez właści­ciela od 1956 roku. Od ponad 66 lat nazwa Münz­in­ger oznacza fach­ową wiedzę i sprze­daż wyso­kiej jakości mate­riałów izo­la­cy­jnych różnych znanych pro­du­cen­tów.

Ogólnopolski profesjonalista w dziedzinie izolacji

Od samego początku koncentrowaliśmy się na usługach i doradztwie, a także na najważniejszym aspekcie, jakim jest zdolność dostawy.

Wszystko zac­zęło się od obe­c­nej sied­ziby głów­nej w Reut­lin­gen. Obe­c­nie jes­teśmy spółką hol­din­gową z 12 loka­li­zac­jami w Niemc­zech i Aus­trii. Każ­dego dnia ponad 90 pra­cow­ni­ków zapew­nia nas­zym kli­en­tom fach­owe doradztwo i speł­nia ich życ­ze­nia. Każ­dego dnia dokła­damy wszel­kich starań, aby dos­ko­na­lić sie­bie i nasze usługi. Czy­niąc to, zaw­sze działamy w celu zaofe­ro­wa­nia nas­zym kli­en­tom naj­lepszego moż­li­wego roz­wią­za­nia, bio­rąc jed­no­c­ześ­nie pod uwagę zrów­no­waż­ony roz­wój.

Ogólne

66 lat

Doś­wiad­c­ze­nie

> 30.000 m²

Obs­zar prz­echo­wy­wa­nia

> 3.000

Kli­enci

Loka­li­zacje

9 lokalizacji

w Niemc­zech

3 lokalizacje

Klej w Aus­trii