Usługi

Wszyst­kiego naj­lepszego dla izo­lacji, ochrony i izo­lacji!

Nasza usługa jest zakońc­zona tylko wtedy, gdy wszyst­kie wyma­ga­nia kli­enta zostały speł­nione w sposób w pełni satys­fak­c­jo­nu­jący. Jako sku­teczny part­ner gwa­ran­tu­jemy usługi, które są uni­kalne w branży.

Kompetentne i profesjonalne doradztwo
Zawsze wystarczająca ilość w magazynie
Ogólnokrajowa logistyka optymalnie dostosowana do Twoich potrzeb
Uczciwy stosunek ceny do wydajności

1. doradztwo:

Dostęp­nych jest wiele pro­duk­tów, ale który z nich jest odpo­wiedni dla Cie­bie i dla tego kon­kret­n­ego pro­jektu? Ile go potrze­bu­jesz i który pro­dukt jest dostępny, gdy go potrze­bu­jesz?
Posia­damy niez­będne doś­wiad­c­ze­nie, aby dorad­zać w tych i wielu innych kwesti­ach.

2. asortyment:

Dys­po­nu­jemy szeroką gamą różnych pro­duk­tów z boga­tego port­fo­lio różnych znanych pro­du­cen­tów i dla­tego zaw­sze możemy zaofe­ro­wać naj­lepszy pro­dukt dla danej sytu­acji budow­la­nej.

3. zdolność do realizacji:

Dzięki łącz­nej powierzchni maga­zy­no­wej wynos­zącej ponad 30 000 m², zaw­sze dys­po­nu­jemy wyst­ar­c­za­jącą ilością towarów na potrzeby dan­ego pro­jektu.

A jeśli potrze­bu­jesz bardzo kon­kret­n­ego pro­duktu, możemy go dla Cie­bie zamó­wić na indy­wi­du­alne zamó­wi­e­nie.

4. logistyka:

Punk­tu­al­ność jest dla nas oczy­wis­tością. Jed­nak dokładna i eko­no­mic­zna praca jest moż­liwa tylko wtedy, gdy we właści­wym cza­sie dys­po­nu­jemy odpo­wied­nim sys­te­mem izo­lacji. Gwa­ran­tu­jemy to dzięki nas­zej włas­nej flo­cie pojaz­dów, którymi rea­li­zu­jemy dostawy na tere­nie całych Nie­miec i Aus­trii.

5. stosunek ceny do wydajności:

Naj­kor­zyst­nie­jszy sys­tem izo­lacji to taki, który jest dost­ar­c­zany na czas, jest pra­wi­dłowo oblic­z­ony, zapew­nia wyso­kiej jakości izo­lację w długim okre­sie i jest trwały. Dzięki nas­zemu kom­plet­nemu asor­ty­men­towi i doś­wiad­c­ze­niu zaw­sze mamy w maga­zy­nie odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla Two­jego pro­jektu.

6. stacja odbioru 24/7 w 72770 Reutlingen:

Czy nie możesz ode­brać swoich towarów w god­zin­ach otwar­cia?
W nas­zej loka­li­zacji w Reut­lin­gen możemy zaofe­ro­wać odbiór przez całą dobę.

Porady techniczne

Czy jesteś typem osoby, która nie pozwala niczemu się wypalić?

Jako dostawca inno­wa­cy­jnych roz­wią­zań w zak­re­sie ochrony przed ciepłem, zim­nem, dźwiękiem i ogniem oraz sys­te­mów podło­go­wych, z przy­jem­nością dorad­zimy i wesprzemy Cię nas­zym wie­lo­let­nim doś­wiad­c­ze­niem.

Nasz zespół eks­per­tów posiada bogate doś­wiad­c­ze­nie. Znamy, rozu­miemy i dbamy o Twoje spe­cy­ficzne wyma­ga­nia oraz znaj­du­jemy nie­stan­dardowe roz­wią­za­nia, aby spro­stać wyz­wa­niom Two­jego pro­jektu.

Ofe­ru­jemy pomoc przy prze­tar­gach, oblic­ze­niach fizy­cz­nych i pre­cy­zy­jnym pla­no­wa­niu. Nie­za­leż­nie od tego, czy potrze­bu­jesz szybko cer­ty­fi­katu tes­to­wego, czy oblic­zeń doty­c­zą­cych ochrony przed ciepłem, zim­nem, hała­sem i ogniem, możemy roz­wią­zać pra­wie każdy pro­blem dzięki dostę­powi do nas­zych sys­te­mów infor­ma­ty­cz­nych.

Logistyka

Na placach budowy dzień zaczyna się wcześnie. Jednak bez odpowiedniego systemu izolacyjnego, można to nazwać dniem bez pracy.

Punk­tu­alna i upor­ząd­ko­wana dostawa jest więc dla nas oczy­wis­tością. Ponie­waż tylko wtedy, gdy masz odpo­wiedni sys­tem izo­lacji we właści­wym cza­sie, możesz pra­co­wać pre­cy­zy­j­nie i eko­no­mic­z­nie.

Nasz dział obsługi, od przet­warza­nia zamó­wień po logis­tykę, zapew­nia sprawną dostawę – zado­wo­le­nie kli­enta jest nas­zym naj­wyżs­zym prio­ry­te­tem.

Dzięki nas­zej dobrze zor­ga­ni­zowa­nej flo­cie pojaz­dów i dobrze wysz­ko­l­onym pra­cow­ni­kom możemy to zag­wa­ran­to­wać.

Stosunek ceny do wydajności

Najkorzystniejsza oferta nie zawsze jest dla Ciebie najbardziej lukratywna. Powiemy Ci, który system izolacji jest dla Ciebie najlepszy.

Sys­temy izo­la­cy­jne, które są zbyt dro­gie, to te, na które trzeba cze­kać lub sys­temy, które nie speł­niają wyma­gań tech­nicz­nych. Oprócz ceny. Gdy na budo­wie robi się gorąco, można pole­gać na fir­mie Münz­in­ger + Frie­ser jako partnerze, który wie wiele o izo­lacji, a także o izo­lacji kosz­tów.

Dzięki peł­nej gamie mar­ko­wych pro­duk­tów zaw­sze mamy w maga­zy­nie odpo­wied­nie roz­wią­za­nia. Stam­tąd możemy je dost­ar­c­zyć na czas. Nasze doradztwo tech­niczne speł­nia naj­wyższe wyma­ga­nia użyt­kow­ni­ków. Z tej per­spek­tywy opła­calna izo­lacja pro­jektu nie jest już sztuką. Z nami jako kom­pe­tent­nym part­ne­rem.

Zdolność dostawy

Jeśli chodzi o projekty budowlane, najważniejszą rzeczą jest posiadanie wydajnego i niezawodnego partnera.

Jaki poży­tek z naj­lepszej oferty, jeśli towary nie znaj­dują się we właści­wym mie­jscu i cza­sie?

Dzięki łącz­nej powierzchni maga­zy­no­wej wynos­zącej ponad 30 000 m² w nas­zych loka­li­zac­jach w Niemc­zech i Aus­trii, zaw­sze dys­po­nu­jemy mate­riałem potrzeb­nym do rea­li­zacji zamó­wi­e­nia w wyst­ar­c­za­ją­cych ilościach. Dzięki naj­więks­zemu asor­ty­men­towi w branży i włas­nej flo­cie pojaz­dów możemy dost­ar­c­zyć wszystko, czego potrze­bu­jesz. Z przy­jem­nością zaj­miemy się rów­nież wysyłką umó­wionych spot­kań. Rea­li­zu­jemy dostawy na tere­nie całych Nie­miec i Aus­trii, a także chęt­nie dost­ar­cz­amy towar bez­poś­red­nio na plac budowy.

Gwa­ran­tu­jemy usługi, które są uni­kalne w branży.

Jeśli chcesz dowied­zieć się więcej o nas­zej ofer­cie usług, nie cze­kaj – zad­zwoń do nas.

Odbiór 24/7

Nie możesz odebrać zamówienia w naszych godzinach pracy?

W takim przy­padku możemy zaofe­ro­wać cało­d­o­bowy odbiór z nas­zej sied­ziby w 72770 Reut­lin­gen.

Dzięki nas­zemu zabez­piec­zo­nemu kodem PIN i moni­to­ro­wa­nemu wideo kon­ten­er­owi do odbioru, Twoje towary są bez­piecz­nie prz­echo­wy­wane do czasu, aż znajd­zi­esz czas, aby je ode­brać.

Wyst­ar­czy zapy­tać podc­zas skła­da­nia zamó­wi­e­nia, a nasz per­so­nel z przy­jem­nością udzieli dodat­ko­wych infor­macji.