Ochrona danych

Polityka prywatności

Odpo­wied­zi­alny w rozu­mi­e­niu RODO jest:

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH
Olgastr. 14–26
D‑72770 Reut­lin­gen

Tele­fon: +49 7121/9596–0
Faks: +49 7121/9596–18
E‑mail: info@muenzinger.de
Inter­net: www.muenzinger.de
Dyrek­tor zar­ząd­za­jący: Uwe Münz­in­ger

Zgod­nie z art. 37–39 RODO / § 38 BDSG wyz­nac­zy­liśmy zewnę­trz­n­ego inspek­tora ochrony danych (IOD):

Tabea Knabe, e‑mail: datenschutz@muenzinger.de

O ile poniżej nie okreś­lono inac­zej, poda­nie danych oso­bo­wych użyt­kow­nika nie jest wyma­gane przez prawo lub umowę ani konieczne do zaw­ar­cia umowy. Użyt­kow­nik nie jest zobo­wią­zany do poda­nia tych danych. Nie­d­ost­ar­c­ze­nie nie wiąże się z żad­nymi kon­se­kwen­c­jami. Ma to zasto­so­wa­nie tylko wtedy, gdy w kole­jnych ope­rac­jach przet­warza­nia nie są prze­ka­zy­wane żadne inne infor­macje.

Dane oso­bowe to wszel­kie infor­macje doty­c­zące ziden­ty­fi­kowa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­kowa­nia osoby fizy­cz­nej.

1. pliki dzi­en­nika ser­wera

Naszą witrynę można odwied­zać bez poda­wa­nia jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych. Za każ­dym razem, gdy użyt­kow­nik uzys­kuje dostęp do nas­zej witryny inter­neto­wej, dane doty­c­zące użyt­ko­wa­nia są prze­syłane do nas lub nas­zego hosta inter­neto­wego / dostawcy usług IT przez prze­glą­darkę inter­netową użyt­kow­nika i prz­echo­wy­wane w danych dzi­en­nika (tzw. pli­kach dzi­en­nika ser­wera). Te prz­echo­wy­wane dane obej­mują na przy­kład nazwę strony, do któ­rej uzys­kano dostęp, datę i god­zinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żąda­nia. Przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 litr. f RODO w opar­ciu o nasz nadrzędny uza­sad­niony inte­res pole­ga­jący na zapew­ni­eniu beza­wa­ry­j­n­ego działa­nia nas­zej strony inter­neto­wej i uleps­za­niu nas­zej oferty.

2. hos­ting

Kor­zystamy z usług Mitt­wald CM Ser­vice GmbH & Co KG, Königs­ber­ger Straße 4–6, 32339 Espel­kamp, Niemcy, dla nas­zej strony inter­neto­wej. Nasza strona inter­netowa jest hos­to­wana na ser­wer­ach firmy Mitt­wald. Wszyst­kie dane gro­mad­zone na nas­zej stro­nie inter­neto­wej są przet­warzane na ser­wer­ach Mitt­wald w Niemc­zech lub w UE. Pod­stawą prawną przet­warza­nia jest nasz uza­sad­niony inte­res w bez­piecz­nym, szyb­kim i wyda­jnym udo­stęp­nia­niu nas­zej strony inter­neto­wej zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 str. 1 lit. f RODO.
Zawar­liśmy z firmą Mitt­wald umowę doty­c­zącą rea­li­zacji zamó­wień. Więcej infor­macji na temat ochrony danych w Mitt­wald można zna­leźć na stro­nie https://www.mittwald.de/datenschutz.

Kor­zystamy rów­nież z usług Alfah­os­ting GmbH, Edmund-von-Lipp­mann-Straße 13–15, 06112 Halle (Saale), Niemcy, dla nas­zej strony inter­neto­wej. Nasza strona jest hos­to­wana na ser­wer­ach Alfah­os­ting. Wszyst­kie dane gro­mad­zone na nas­zej stro­nie inter­neto­wej są przet­warzane na ser­wer­ach Alfah­os­ting w Niemc­zech lub w UE. Pod­stawą prawną przet­warza­nia jest nasz uza­sad­niony inte­res w bez­piecz­nym, szyb­kim i wyda­jnym udo­stęp­nia­niu nas­zej strony inter­neto­wej zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 str. 1 lit. f RODO.
Zawar­liśmy umowę na przet­warza­nie zamó­wień z Alfah­os­ting. Więcej infor­macji na temat ochrony danych przez Alfah­os­ting można zna­leźć na stro­nie https://www.alfahosting.de/datenschutz.

3. gro­mad­ze­nie i przet­warza­nie danych podc­zas kor­zysta­nia z for­mu­larza kon­takt­owego

Gdy użyt­kow­nik kor­zysta z for­mu­larza kon­takt­owego, gro­mad­zimy jego dane oso­bowe (imię i nazwisko, adres e‑mail, treść wia­do­mości) wyłącz­nie w zak­re­sie podanym przez użyt­kow­nika. Przet­warza­nie danych służy nawią­za­niu kon­taktu.
Jeśli nawią­za­nie kon­taktu służy wdroże­niu środ­ków przedu­mownych (np. kon­sult­acja w przy­padku zain­te­re­so­wa­nia zaku­pem, przy­go­to­wa­nie oferty) lub doty­czy umowy już zawar­tej między użyt­kow­ni­kiem a nami, przet­warza­nie danych odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 str. 1 lit. b RODO.
W przy­padku nawią­za­nia kon­taktu z innych powo­dów przet­warza­nie danych odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. f RODO z nas­zego nadrzęd­n­ego uza­sad­nio­n­ego inte­resu w przet­warza­niu i odpo­wia­da­niu na zapy­ta­nie użyt­kow­nika. W takim przy­padku użyt­kow­nik ma prawo, z przy­c­zyn wyni­ka­ją­cych z jego szc­ze­gól­nej sytu­acji, do skor­zysta­nia z tego prawa w dowol­nym momen­cie na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO do przet­warza­nia danych oso­bo­wych doty­c­zą­cych użyt­kow­nika.
Adres e‑mail użyt­kow­nika zosta­nie wykor­zystany wyłącz­nie w celu przet­wor­ze­nia zapy­ta­nia. Dane użyt­kow­nika zostaną nas­tęp­nie usunięte zgod­nie z usta­wo­wymi okres­ami prz­echo­wy­wa­nia, chyba że użyt­kow­nik wyra­ził zgodę na ich dalsze przet­warza­nie i wykor­zy­sty­wa­nie.

4. zamó­wi­e­nia na konto kli­enta

Wyma­gamy rów­nież poda­nia przez użyt­kow­nika danych oso­bo­wych w celu zaw­ar­cia, rea­li­zacji lub roz­wią­za­nia umowy/zamówienia/reklamacji. Należą do nich na przy­kład
-
Imię, nazwisko
-
Adres roz­lic­ze­niowy i adres dostawy
-
Adres e‑mail
-
Dane doty­c­zące fak­tur i płat­ności
-
Numer tele­fonu, jeśli doty­czy

Konto kli­enta

Gdy użyt­kow­nik otwiera konto kli­enta, gro­mad­zimy jego dane oso­bowe w zak­re­sie tam okreś­l­onym. Celem przet­warza­nia danych jest ułat­wie­nie zakupu i uproszc­ze­nie przet­warza­nia zamó­wień. Przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO za zgodą użyt­kow­nika. Użyt­kow­nik może wyco­fać swoją zgodę w dowol­nym momen­cie, powia­da­mi­a­jąc nas o tym, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przet­warza­nia opar­tego na zgod­zie przed jej wyco­fa­niem. Konto kli­enta zosta­nie wów­c­zas usunięte.

Gro­mad­ze­nie, przet­warza­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych na potrzeby zamó­wień

Gdy użyt­kow­nik składa zamó­wi­e­nie, gro­mad­zimy i przet­warz­amy jego dane oso­bowe wyłącz­nie w zak­re­sie niez­będ­nym do rea­li­zacji i przet­warza­nia zamó­wi­e­nia oraz przet­warza­nia zapy­tań. Poda­nie danych jest niez­będne do zaw­ar­cia umowy. W prze­ciwnym razie umowa nie może zostać zawarta. Przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO i są niez­będne do wykona­nia umowy zawar­tej z użyt­kow­ni­kiem.
Dane użyt­kow­nika będą prze­ka­zy­wane na przy­kład wybranym przez niego firmom wysył­ko­wym i dostaw­com drop­ship­pingu, dostaw­com usług płat­nic­zych, dostaw­com usług przet­warza­nia zamó­wień oraz dostaw­com usług IT. We wszyst­kich przy­pad­kach ściśle przestrz­e­gamy wymo­gów prawnych. Zak­res trans­feru danych jest ogra­nic­z­ony do mini­mum.

5. reklama

Wykor­zysta­nie adresu e‑mail do wysyła­nia reklam bez­poś­red­nich
Uży­wamy adresu e‑mail użyt­kow­nika, który otrzy­ma­liśmy w ramach sprze­daży pro­duktu lub usługi, do elek­tro­nicz­n­ego prze­syła­nia reklam nas­zych włas­nych towarów lub usług, które są pod­obne do tych, które użyt­kow­nik już u nas zaku­pił, chyba że użyt­kow­nik sprze­ci­wił się takiemu wykor­zysta­niu. Poda­nie adresu e‑mail jest niez­będne do zaw­ar­cia umowy. W prze­ciwnym razie umowa nie może zostać zawarta. Przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO z nas­zego nadrzęd­n­ego uza­sad­nio­n­ego inte­resu w rekla­mie bez­poś­red­niej. Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie sprze­ci­wić się takiemu wykor­zysta­niu jego adresu e‑mail, powia­da­mi­a­jąc nas o tym. Dane kon­takt­owe umoż­li­wia­jące skor­zysta­nie z prawa do sprze­ciwu znaj­dują się w nocie praw­nej. Można rów­nież skor­zystać z linku poda­n­ego w pro­mo­cy­j­nej wia­do­mości e‑mail. Nie wiąże się to z żad­nymi kosz­tami poza kosz­tami prze­syłu zgod­nie z tary­fami pod­sta­wo­wymi.

6. dostawca usług płat­nic­zych

Kor­zysta­nie z sys­temu Pay­Pal

Wszyst­kie transak­cje Pay­Pal pod­le­gają poli­tyce pry­wat­ności Pay­Pal. Można je zna­leźć na stro­nie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Kor­zysta­nie z usługi Pay­Pal Express

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej kor­zystamy z usługi płat­ności Pay­Pal Express firmy Pay­Pal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22–24 Bou­le­vard Royal L‑2449, Luk­sem­burg; “Pay­Pal”). Celem przet­warza­nia danych jest moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia użyt­kow­ni­kowi płat­ności za poś­red­nict­wem usługi płat­ności Pay­Pal Express. Aby zin­te­gro­wać tę usługę płat­ności, Pay­Pal musi gro­mad­zić, prz­echo­wy­wać i ana­lizować dane (np. adres IP, typ urząd­ze­nia, sys­tem ope­ra­cy­jny, typ prze­glą­darki, loka­li­zacja urząd­ze­nia) podc­zas uzys­ki­wa­nia dostępu do witryny. W tym celu mogą być rów­nież wykor­zy­sty­wane pliki coo­kie. Pliki coo­kie umoż­li­wiają roz­pozna­nie prze­glą­darki użyt­kow­nika.
Kor­zysta­nie z pli­ków coo­kie lub porów­ny­wal­nych tech­no­lo­gii odbywa się na pod­sta­wie § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przet­warza­nie danych oso­bo­wych użyt­kow­nika odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO z nas­zego nadrzęd­n­ego uza­sad­nio­n­ego inte­resu w zak­re­sie różnych metod płat­ności zori­en­to­wanych na kli­enta. Użyt­kow­nik ma prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw, z przy­c­zyn zwią­zanych z jego szc­ze­gólną sytu­acją, wobec przet­warza­nia doty­c­zą­cych go danych oso­bo­wych.
Wybier­ając i kor­zysta­jąc z usługi Pay­Pal Express, dane wyma­gane do przet­warza­nia płat­ności zostaną przesłane do Pay­Pal w celu wykona­nia umowy z użyt­kow­ni­kiem przy uży­ciu wybra­nej met­ody płat­ności. Przet­warza­nie to odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 zda­nie 1 lit. b RODO. Więcej infor­macji na temat przet­warza­nia danych podc­zas kor­zysta­nia z usługi płat­ności Pay­Pal Express można zna­leźć w powią­za­nej poli­tyce pry­wat­ności na stro­nie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Kor­zysta­nie z Mol­lie (prze­lew ban­kowy SEPA, SOFORT Ban­king, Pay­Pal, karta kre­dy­towa, Pay later)

Ofe­ru­jemy różne met­ody płat­ności w nas­zym sklepie za poś­red­nict­wem dostawcy Mol­lie. Obe­c­nie obej­mują one prze­lew ban­kowy SEPA, Sofort Ban­king, Pay­Pal, kartę kre­dy­tową, Pay later. Metoda płat­ności przedpłata nie jest powiąz­ana z Mol­lie. Mol­lie jest dostawcą usług płat­nic­zych firmy Mol­lie B.V., Kei­zers­gracht 126, 1015 CW Ams­ter­dam, Hol­an­dia.
Gdy doko­n­y­wana jest płat­ność przy uży­ciu metod płat­ności powią­zanych z Mol­lie, Mol­lie gro­madzi różne dane transak­cji i prze­ka­zuje je do ins­ty­tucji płat­nic­zych. Oprócz wyma­ga­nych danych doty­c­zą­cych płat­ności mogą być rejes­tro­wane inne dane (adres dostawy, kos­zyk zakupów). Mol­lie przet­worzy transak­cję we współpracy z ban­kiem lub dostawcą usług płat­nic­zych.
uwier­zy­tel­niony. Kwota płat­ności zosta­nie nas­tęp­nie przel­ana na nasze konto.
Pod­stawą przet­warza­nia danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO.
Infor­macje o ochro­nie danych dostawcy usług płat­nic­zych Mol­lie można zna­leźć na stro­nie https://www.mollie.com/de/privacy. Obo­wią­zu­jące war­unki można rów­nież zna­leźć na stro­nie głów­nej Mol­lie.
Jeśli zde­cy­du­jesz się zapła­cić fak­turą, Mol­lie prze­pro­wadzi kon­trolę kre­dy­tową, aby zmi­ni­ma­lizować ryzyko braku płat­ności. W tym celu wyma­gamy zgody użyt­kow­nika na prze­ka­za­nie danych niez­będ­nych do sprawd­ze­nia toż­sa­mości i zdol­ności kre­dy­to­wej. Jeśli użyt­kow­nik wyrazi na to zgodę, jego dane zostaną prze­ka­zane Mol­lie. Mol­lie prze­ka­zuje te dane auto­ry­zowanym firmom part­ner­s­kim lub agen­c­jom kre­dy­to­wym. Więcej infor­macji na ten temat można zna­leźć w poli­tyce pry­wat­ności Mol­lie. Decyzja o ust­a­nowi­e­niu, wykona­niu lub roz­wią­za­niu sto­sunku umow­n­ego jest podej­mo­wana na pod­sta­wie infor­macji o zdol­ności kre­dy­to­wej.
Użyt­kow­nik może odwołać swoją zgodę udzie­loną Mol­lie w dowol­nym momen­cie. Mol­lie może jed­nak nadal być upo­waż­niona do przet­warza­nia, wykor­zy­sty­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia danych oso­bo­wych użyt­kow­nika, jeśli jest to konieczne lub praw­nie wyma­gane lub naka­zane przez sąd lub organ publiczny w celu przet­warza­nia płat­ności zgod­nie z umową.
Przet­warza­nie danych na potrzeby kon­troli kre­dy­to­wej odbywa się na pod­sta­wie zgody użyt­kow­nika zgod­nie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

7. media społecz­nościowe

Jes­teśmy obe­cni na różnych por­tal­ach społecz­nościo­wych. Są one szc­ze­gółowo wymi­en­ione poniżej. Kli­enci, zain­te­re­so­wane strony i użyt­kow­nicy mogą z niego kor­zystać, aby komu­ni­ko­wać się z nami i dowia­dy­wać się o nas­zych działa­niach i pro­duktach.
W tym kon­tekście chcie­li­by­śmy zwrócić uwagę, że dane użyt­kow­ni­ków mogą być przet­warzane rów­nież poza Unią Euro­pe­jską. W związku z tym może ist­nieć ryzyko dla użyt­kow­ni­ków nas­zej obe­c­ności w sie­ciach społecz­nościo­wych.
Sieci społecz­nościowe zazwy­c­zaj wykor­zys­tują rów­nież dane użyt­kow­ni­ków do celów badań ryn­kowych i reklamy. Zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków są wykor­zy­sty­wane na przy­kład do sper­so­na­lizowanych reklam. Interesy użyt­kow­ni­ków są brane pod uwagę. Aby to osią­gnąć, pliki coo­kie są prz­echo­wy­wane na urząd­ze­niach użyt­kow­ni­ków, co poz­wala na wycią­ga­nie wni­o­s­ków na temat zacho­wań użyt­kow­ni­ków i ich zain­te­re­so­wań.
Przet­warza­nie danych oso­bo­wych w sie­ciach społecz­nościo­wych jest rea­lizowane przez nas na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­n­ego inte­resu zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f. RODO. Nas­zym celem jest zapew­ni­e­nie sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kami i infor­mo­wa­nie ich o nas­zych działa­niach i pro­duktach.
Jeśli wyma­gana jest zgoda na przet­warza­nie danych, przet­warza­nie odbywa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a. i art. 7 RODO.
Nie mamy moż­li­wości śled­ze­nia wszyst­kich ope­racji przet­warza­nia danych w sie­ciach społecz­nościo­wych. W związku z tym pro­simy o kie­ro­wa­nie próśb o infor­macje bez­poś­red­nio do poszc­ze­gól­nych ope­ra­torów sieci społecz­nościo­wych. Tylko dostawca ma dostęp do danych użyt­kow­nika i dla­tego może dost­ar­c­zyć infor­macji lub pod­jąć odpo­wied­nie środki w przy­padku dochod­ze­nia praw użyt­kow­nika. W razie jakich­kol­wiek pytań doty­c­zą­cych ochrony danych oso­bo­wych można rów­nież skon­takt­ować się z nami lub z nas­zym inspek­torem ochrony danych.
Więcej szc­ze­gółów i opcji sprze­ciwu można zna­leźć na poszc­ze­gól­nych stro­nach:

Face­book

Dostawcą jest Meta Plat­forms Ire­land Limi­ted, 4 Grand Canal Square, Dub­lin 2, Irlandia. Poli­tykę pry­wat­ności Face­booka można zna­leźć pod adre­sem
https://www.facebook.com/about/privacy/update
oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Lin­ke­dIn

Dostawcą jest Lin­ke­dIn Ire­land Unli­mi­ted Com­pany, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Irlandia. Poli­tykę pry­wat­ności można zna­leźć pod adre­sem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

8. cias­teczka

Nasza strona używa pli­ków coo­kie. Pliki coo­kie to małe pliki tek­s­towe, które są prz­echo­wy­wane w prze­gląd­arce inter­neto­wej lub przez prze­glą­darkę inter­netową w sys­te­mie kom­pu­te­ro­wym użyt­kow­nika. Gdy użyt­kow­nik uzys­kuje dostęp do strony inter­neto­wej, plik coo­kie może być prz­echo­wy­wany w sys­te­mie ope­ra­cy­jnym użyt­kow­nika. Ten plik coo­kie zawi­era cha­rak­tery­sty­czny ciąg znaków, który umoż­li­wia jed­noz­naczną iden­ty­fi­ka­cję prze­glą­darki przy ponownym wywoła­niu strony inter­neto­wej.
Pliki coo­kie są prz­echo­wy­wane na kom­put­erze użyt­kow­nika. Użyt­kow­nik ma zatem pełną kon­trolę nad kor­zysta­niem z pli­ków coo­kie. Wybier­ając odpo­wied­nie usta­wi­e­nia tech­niczne w prze­gląd­arce inter­neto­wej, użyt­kow­nik może zostać powia­do­miony przed usta­wi­e­niem pli­ków coo­kie i zde­cy­do­wać, czy zaak­cep­tować je indy­wi­du­al­nie i zapo­biec prz­echo­wy­wa­niu pli­ków coo­kie i prze­syła­niu zawar­tych w nich danych. Pliki coo­kie, które zostały już zapi­sane, można usunąć w dowol­nym momen­cie. Zwra­camy jed­nak uwagę, że w takim przy­padku użyt­kow­nik może nie być w sta­nie w pełni kor­zystać ze wszyst­kich funk­cji tej witryny.

Tech­nicz­nie niez­będne pliki coo­kie

O ile poniżej w poli­tyce pry­wat­ności nie okreś­lono inac­zej, uży­wamy tych tech­nicz­nie niez­będ­nych pli­ków coo­kie wyłącz­nie w celu uczy­ni­enia nas­zej witryny inter­neto­wej bard­ziej przy­jazną dla użyt­kow­nika, sku­teczną i bez­pieczną. Ponadto pliki coo­kie umoż­li­wiają nas­zym sys­te­mom roz­poz­na­wa­nie prze­glą­darki użyt­kow­nika nawet po zmia­nie strony i ofe­ro­wa­nie mu usług. Niek­tóre funk­cje nas­zej strony inter­neto­wej nie mogą być ofe­ro­wane bez uży­cia pli­ków coo­kie. Wymaga to roz­pozna­nia prze­glą­darki nawet po zmia­nie strony.
Kor­zysta­nie z pli­ków coo­kie lub porów­ny­wal­nych tech­no­lo­gii odbywa się na pod­sta­wie § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przet­warza­nie danych oso­bo­wych użyt­kow­nika odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO z nas­zego nadrzęd­n­ego uza­sad­nio­n­ego inte­resu w zapew­ni­eniu opty­mal­nej funk­c­jo­nal­ności strony inter­neto­wej oraz przy­jaz­n­ego dla użyt­kow­nika i sku­tecz­n­ego pro­jektu nas­zej oferty.
Użyt­kow­nik ma prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw, z przy­c­zyn zwią­zanych z jego szc­ze­gólną sytu­acją, wobec przet­warza­nia doty­c­zą­cych go danych oso­bo­wych.
Prze­gląd uży­wanych pli­ków coo­kie można zna­leźć w sek­cji Usta­wi­e­nia pry­wat­ności – Pliki coo­kie.

9 Prawa osób, których dane doty­czą i okres prz­echo­wy­wa­nia

Czas prz­echo­wy­wa­nia

Po pełnym przet­wor­ze­niu umowy dane będą poc­ząt­kowo prz­echo­wy­wane przez okres gwa­ran­cji, a nas­tęp­nie zgod­nie z usta­wo­wymi okres­ami prz­echo­wy­wa­nia, w szc­ze­gól­ności zgod­nie z pra­wem podat­ko­wym i hand­lo­wym, a nas­tęp­nie zostaną usunięte po upły­wie tego okresu, chyba że użyt­kow­nik wyra­ził zgodę na dalsze przet­warza­nie i wykor­zy­sty­wa­nie.

Prawa osoby, któ­rej dane doty­czą

Jeśli wymogi prawne są speł­nione, użyt­kow­ni­kowi przysłu­gują nas­tę­pu­jące prawa zgod­nie z art. 15–20 RODO: prawo do infor­macji, do spro­s­to­wa­nia, do usunięcia, do ogra­nic­ze­nia przet­warza­nia, do przen­o­sze­nia danych.
Ponadto, zgod­nie z art. 21 ust. 1 RODO do wnie­si­e­nia sprze­ciwu wobec przet­warza­nia na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, a także prze­ciwko przet­warza­niu w celu mar­ke­tingu bez­poś­red­niego.

Prawo do złoże­nia skargi do organu nad­zor­c­zego

Zgod­nie z art. 77 RODO użyt­kow­nik ma prawo wnieść skargę do organu nad­zor­c­zego, jeśli uważa, że jego dane oso­bowe są przet­warzane niez­god­nie z pra­wem.

Prawo do sprze­ciwu

Jeśli wymi­en­ione tutaj przet­warza­nie danych oso­bo­wych opiera się na nas­zym uza­sad­nionym inte­re­sie zgod­nie z art. 6 ust. 1 litr. f RODO, użyt­kow­nik ma prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec takiego przet­warza­nia ze skut­kiem na przy­szłość z przy­c­zyn zwią­zanych z jego szc­ze­gólną sytu­acją.
Po wnie­si­e­niu sprze­ciwu przet­warza­nie danych zosta­nie zakońc­zone, chyba że będ­ziemy w sta­nie wyka­zać ist­ni­e­nie ważnych praw­nie uza­sad­nionych pod­staw do przet­warza­nia, nadrzęd­nych wobec inte­resów, praw i wol­ności użyt­kow­nika, lub jeżeli przet­warza­nie służy usta­le­niu, dochod­ze­niu lub obro­nie roszc­zeń prawnych.
Jeśli dane oso­bowe są przet­warzane do celów mar­ke­tingu bez­poś­red­niego, użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie sprze­ci­wić się takiemu przet­warza­niu, powia­da­mi­a­jąc nas o tym. Po wyraże­niu sprze­ciwu zaprzesta­niemy przet­warza­nia przedmio­to­wych danych do celów mar­ke­tingu bez­poś­red­niego.

10. etra­cker

Uży­wamy etra­cker do celów ana­li­ty­cz­nych. To nar­zęd­zie do ana­lizy stron inter­neto­wych jest dost­ar­c­zane przez etra­cker GmbH, Erste Brun­nen­straße 1, 20459 Ham­burg, Niemcy. Domyśl­nie nie uży­wamy pli­ków coo­kie do ana­lizy stron inter­neto­wych. Pliki coo­kie, które mogą być wykor­zy­sty­wane do twor­ze­nia pseudo­ni­mo­wych pro­fili użyt­kow­ni­ków, są prz­echo­wy­wane wyłącz­nie po udzie­leniu wyraź­nej zgody. Iden­ty­fi­ka­cja oso­bista nie jest moż­liwa. Gro­mad­zone dane nie będą rów­nież łąc­zone z innymi danymi w celu iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­nika.
Zawar­liśmy z etra­cker umowę doty­c­zącą przet­warza­nia zamó­wień. Gro­mad­zone dane są przet­warzane wyłącz­nie w Niemc­zech. Przet­warza­nie danych pod­lega zatem RODO. Ponadto etra­cker posiada cer­ty­fi­kat w zak­re­sie ochrony danych. Więcej infor­macji na temat przet­warza­nia danych można zna­leźć na stro­nie https://www.etracker.com/datenschutz/.
Nas­zym inte­re­sem w kor­zysta­niu z etra­cker jest opty­ma­li­zacja nas­zej strony inter­neto­wej. Przet­warza­nie danych odbywa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO na pod­sta­wie uza­sad­nio­n­ego inte­resu. Jeśli wyma­gana jest zgoda na przet­warza­nie danych, przet­warza­nie odbywa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a. i art. 7 RODO.

11th Shop­ware

Do obsługi nas­zego sklepu inter­neto­wego uży­wamy sys­temu skle­po­wego Shop­ware od dostawcy shop­ware AG, Ebbing­hoff 10, 48624 Schöp­pin­gen.
Zawar­liśmy z Shop­ware umowę doty­c­zącą przet­warza­nia zamó­wień. Dane wpro­wad­zone w sklepie są prze­ka­zy­wane do Shop­ware. Trans­misja odbywa się w kon­tekście wykona­nia umowy zgod­nie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO.
Więcej infor­macji na temat przet­warza­nia danych przez Shop­ware można zna­leźć na stro­nie https://www.shopware.com/de/datenschutz.

12. men­e­dżer zgody

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej zin­te­gro­wa­liśmy nar­zęd­zie do zar­ząd­za­nia zgodą con­sent­ma­na­ger (www.consentmanager.net) firmy con­sent­ma­na­ger AB (Hålt­gel­vå­gen 1b, 72348 Väs­terås, Szwecja, info@consentmanager.net) w celu uzys­ka­nia zgody na przet­warza­nie danych lub kor­zysta­nie z pli­ków coo­kie lub porów­ny­wal­nych funk­cji. Za pomocą nar­zęd­zia con­sent­ma­na­ger użyt­kow­nik ma moż­li­wość wyraże­nia lub odmowy wyraże­nia zgody na okreś­lone funk­cje nas­zej witryny inter­neto­wej, np. w celu inte­gracji ele­men­tów zewnę­trz­nych, inte­gracji treści prze­syłanych strumi­e­niowo, ana­lizy sta­ty­sty­cz­nej, pomi­aru zasięgu i sper­so­na­lizowa­nej reklamy. Użyt­kow­nik może użyć funk­cji con­sent­ma­na­ger, aby wyra­zić lub odmó­wić zgody na wszyst­kie funk­cje lub wyra­zić zgodę na poszc­ze­gólne cele lub funk­cje. Wpro­wad­zone usta­wi­e­nia można rów­nież zmi­e­nić w póź­nie­js­zym cza­sie. Celem inte­gracji con­sent­ma­na­gera jest umoż­li­wi­e­nie użyt­kow­ni­kom nas­zej strony inter­neto­wej decy­do­wa­nia o wyżej wymi­en­ionych kwesti­ach oraz ofe­ro­wa­nie moż­li­wości zmi­any usta­wień już doko­n­anych podc­zas dals­zego kor­zysta­nia z nas­zej strony inter­neto­wej. W trak­cie kor­zysta­nia z con­sent­ma­na­ger dane oso­bowe i infor­macje o uży­wanych urząd­ze­niach koń­co­wych (adres IP, język, prze­glą­darka itp.) są przet­warzane i prze­syłane do con­sent­ma­na­ger AB. Infor­macje o doko­n­anych usta­wi­e­niach są rów­nież prz­echo­wy­wane na urząd­ze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika.
Pod­stawą prawną przet­warza­nia danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO w związku z art. 7 ust. 1 RODO, w zak­re­sie, w jakim przet­warza­nie służy wypeł­ni­eniu praw­nie znor­ma­lizowanych obo­wiąz­ków przedsta­wi­e­nia dowo­dów udzie­lenia zgody. Ponadto art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO jest odpo­wied­nią pod­stawą prawną. Nasze uza­sad­nione interesy w zak­re­sie przet­warza­nia pole­gają na prz­echo­wy­wa­niu usta­wień i pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika w odnie­si­e­niu do kor­zysta­nia z pli­ków coo­kie oraz oceny wskaź­ni­ków zgody. Zgoda zosta­nie ponow­nie wyma­gana nie póź­niej niż 24 mie­siące po wpro­wad­ze­niu usta­wień użyt­kow­nika. Wpro­wad­zone usta­wi­e­nia użyt­kow­nika zostaną nas­tęp­nie ponow­nie zapi­sane na ten okres, chyba że użyt­kow­nik sam wcześ­niej usunie infor­macje o swoich usta­wi­e­niach użyt­kow­nika w udo­stęp­nionych w tym celu moż­li­wościach urząd­ze­nia koń­co­wego.

13. rynek Ama­zon

Sprze­da­jemy rów­nież nasze pro­dukty za poś­red­nict­wem plat­formy sprze­dażo­wej Ama­zon. Ninie­js­zym infor­mu­jemy o przet­warza­niu danych oso­bo­wych w tym kon­tekście. Infor­macje na temat przet­warza­nia danych bez­poś­red­nio przez Ama­zon można zna­leźć na stro­nie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html.
Kiedy dokon­u­jesz zakupu za poś­red­nict­wem plat­formy sprze­dażo­wej Ama­zon, prze­ka­zu­jesz nam dane, których potrze­bu­jemy do przet­wor­ze­nia umowy. Przet­warza­nie i trans­misja
na które użyt­kow­nik wyra­ził już zgodę podc­zas rejes­tracji w Ama­zon. Nie gro­mad­zimy żad­nych innych danych oso­bo­wych.
Wykor­zys­tu­jemy te dane do nas­tę­pu­ją­cych celów:
-
Iden­ty­fi­ka­cja jako kli­ent
-
Przet­warza­nie zamó­wień
-
Kore­spon­den­cja
-
Fak­tur­o­wa­nie
-
W sto­sownych przy­pad­kach, roz­lic­ze­nie roszc­zeń z tytułu odpo­wied­zi­al­ności, dochod­ze­nie wszel­kich roszc­zeń
Przet­warza­nie danych odbywa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO, tj. w celu wypeł­ni­enia wza­jem­nych zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z umowy zakupu. Wszel­kie dalsze przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a. RODO, tj. na pod­sta­wie zgody wyrażo­nej przez użyt­kow­nika w Ama­zon.

14 Ebay

Ofe­ru­jemy nasze pro­dukty na plat­for­mie sprze­dażo­wej eBay. Infor­macje na temat przet­warza­nia danych przez dostawcę usług sprze­daży można zna­leźć na stro­nie https://www.ebay.de/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260. Podc­zas rejes­tracji w ser­wi­sie eBay użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wany o przet­warza­niu przez niego danych. Ponadto zgoda na przet­warza­nie i prze­syła­nie danych jest udziel­ana podc­zas rejes­tracji lub skła­da­nia zamó­wi­e­nia.
Dane prze­ka­zy­wane nam przez eBay są wykor­zy­sty­wane przez nas w nas­tę­pu­ją­cych celach:
-
Iden­ty­fi­ka­cja jako kli­ent
-
Przet­warza­nie zamó­wień
-
Kore­spon­den­cja
-
Fak­tur­o­wa­nie
-
W sto­sownych przy­pad­kach, roz­lic­ze­nie roszc­zeń z tytułu odpo­wied­zi­al­ności, dochod­ze­nie wszel­kich roszc­zeń
Przet­warza­nie danych odbywa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO, tj. w celu wypeł­ni­enia wza­jem­nych zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z umowy zakupu. Wszel­kie dalsze przet­warza­nie odbywa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO, tj. na pod­sta­wie zgody wyrażo­nej w ser­wi­sie eBay.

ochrona i wol­ność infor­macji w Bade­nii-Wirt­em­ber­gii.