Zrównoważony rozwój

Zrów­no­ważona izo­lacja i dłu­go­ter­mi­nowa oszc­zęd­ność ener­gii.

Jako firma, która zaj­muje się tema­tem sys­te­mów izo­la­cy­jnych od pod­staw w zak­re­sie zrów­no­ważo­n­ego roz­woju i oszc­zęd­ności ener­gii, w Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH dążymy do przy­jaz­nej dla śro­do­wiska i oszc­zęd­za­jącej zasoby kul­tury kor­pora­cy­j­nej. Uzna­liśmy, że w dzi­sie­js­zym świe­cie ważne jest rów­nież działa­nie w sposób odpo­wied­zi­alny eko­lo­gicz­nie i przy­jęcie odpo­wied­zi­al­ności społecz­nej.

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy firmą, która realizuje zrównoważony rozwój jako główną strategię korporacyjną i przyczynia się do redukcji emisji CO2 w całym kraju dzięki naszym produktom.

Głównym ele­men­tem nas­zej stra­te­gii zrów­no­ważo­n­ego roz­woju jest pro­mo­wa­nie ener­gooszc­zęd­nych tech­no­lo­gii i odna­wi­al­nych źró­deł ener­gii w celu zmi­ni­ma­lizowa­nia zuży­cia ener­gii i emisji CO2. Kor­zysta­jąc z oświet­le­nia LED, inte­li­gent­nych sys­te­mów zar­ząd­za­nia budyn­kami i wyda­j­n­ego zar­ząd­za­nia odpa­dami, aktyw­nie przy­c­zy­niamy się do ochrony kli­matu i już pomo­g­liśmy popra­wić nasz ślad węg­lowy dzięki różnym pro­jek­tom. Zain­wes­t­owa­liśmy już w odna­wi­alne źró­dła ener­gii, takie jak sam­ochody elek­tryczne, stacje łado­wa­nia i sys­temy solarne. Jes­teśmy rów­nież zaan­gażo­wani w zrów­no­waż­ony łań­cuch dostaw i pra­cu­jemy nad tym, aby nasi part­nerzy biz­ne­sowi rów­nież sto­so­wali prak­tyki przy­jazne dla śro­do­wiska. Dzięki nas­zym 9 loka­li­zac­jom w Niemc­zech i 3 loka­li­zac­jom w Aus­trii jes­teśmy rów­nież bliżej nas­zych kli­en­tów, a tym samym mamy krótsze trasy dostaw.

Innym ważnym aspek­tem nas­zych wysiłków na rzecz zrów­no­ważo­n­ego roz­woju jest odpo­wied­zi­al­ność społeczna. Przy­wią­zu­jemy dużą wagę do ucz­ci­wych war­un­ków pracy oraz pro­mo­wa­nia róż­no­rod­ności i równych szans. Angażu­jemy się rów­nież w pro­jekty społeczne i orga­ni­zacje cha­ry­ta­tywne w nas­zym regio­nie.

Nasze zaangażowanie

Stale rozwijamy się pod względem zrównoważonego rozwoju. Oto niektóre ze sposobów, w jakie już przyczyniliśmy się do zmniejszenia emisji CO2.
Energia geotermalna

Kor­zystamy z alter­na­tywnych sys­te­mów ogrze­wa­nia, takich jak ener­gia geo­ter­malna.

Elektryczny wózek widłowy

Elek­tryczne wózki widłowe są uży­wane we wszyst­kich loka­li­zac­jach

Samochody elektryczne

W nas­zej flo­cie mamy już kilka sam­ocho­dów elek­trycz­nych.

Stacje tankowania w niektórych lokalizacjach
Systemy solarne na kilku budynkach
Żarówki i lampy LED

Nasze biura i maga­zyny są wypo­sażone w diody LED.

Przekazujemy 10 € na www.meinwald.de

za każ­dego kli­enta, który przejd­zie na roz­lic­ze­nia elek­tro­niczne.

Zaangażowanie społeczne jest dla nas oczywistością

Regu­lar­nie prze­ka­zu­jemy darowizny na rzecz “För­der­ver­ein für krebs­kranke Kin­der Tübin­gen e.V.” oraz “För­der­ver­ein Son­nen­strah­len e.V.”.