Münzinger + Frieser Holding GmbH

Ponad 66 lat doś­wiad­c­ze­nia
z izo­lacją i oszc­zęd­nością ener­gii

Ponad 66 lat doś­wiad­c­ze­nia
z izo­lacją i oszc­zęd­nością ener­gii

Jes­teśmy jedną z wio­dą­cych hur­towni spec­ja­lis­ty­cz­nych, spec­ja­li­zu­jącą się w wyso­kiej jakości mate­riałach izo­la­cy­jnych do izo­lacji tech­nicz­nych z ochroną przed ciepłem, zim­nem, dźwiękiem i ogniem, a także w sys­tem­ach podło­go­wych.

Ogólnopolski profesjonalista w dziedzinie izolacji

Od poko­leń jes­teśmy kom­pe­tent­nym part­ne­rem dla handlu, prze­mysłu i budow­nic­zych domów. Zatrud­nia­jąc ponad 90 pra­cow­ni­ków w 9 loka­li­zac­jach w Niemc­zech i 3 loka­li­zac­jach w Aus­trii, osią­gamy wiele, zaw­sze kon­cen­tru­jąc się na wyso­kim zado­wo­leniu nas­zych kli­en­tów.

Dzięki blis­kości nas­zych kli­en­tów i włas­nej flo­cie pojaz­dów jes­teśmy w sta­nie szybko i elas­ty­cz­nie reago­wać na indy­wi­du­alne wyma­ga­nia. Nasz bez­poś­redni kon­takt gwa­ran­tuje sper­so­na­lizowane wspar­cie i krót­kie ter­miny dostaw, dzięki czemu nasze usługi są szc­ze­gól­nie nie­za­wodne i przy­jazne dla kli­enta.