Producent

JOMA DÄMMSTOFFWERK GMBH

JOMA Dämm­stoff­werk GmbH, z sied­zibą w Holz­günz, jest jed­nym z wio­dą­cych dostaw­ców wyso­kiej jakości mate­riałów izo­la­cy­jnych dla zrów­no­ważo­n­ego i ener­gooszc­zęd­n­ego budow­nictwa. Pro­dukty obej­mują płyty izo­la­cy­jne i mate­riały izo­la­cy­jne do ocie­pla­nia fasad, izo­lację ter­miczną EPS i izo­lację akus­ty­czną. JOMA Dämm­stoff­werk GmbH została założona w 1956 roku i jest częścią śred­niej wiel­kości grupy firm Mang.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.