GTC

Ogólne warunki handlowe

 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA, INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ninie­jsze Ogólne War­unki Hand­lowe (dalej: “OWH B2B Sklep Inter­netowy”) Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, Olga­straße 14–26, 72770 Reut­lin­gen (dalej: “Sprze­dawca” lub “my”), mają zasto­so­wa­nie do wszyst­kich transak­cji dostawy towarów do kli­enta, które kli­ent zawarł za poś­red­nict­wem nas­zego sklepu inter­neto­wego, dostęp­n­ego pod adre­sem https://www.muenzinger.shop.
 2. Zak­res zasto­so­wa­nia ninie­js­zych OWH B2B Sklepu Inter­neto­wego jest ogra­nic­z­ony do umów zawi­er­anych z przedsię­bior­cami, osobami prawnymi prawa publicz­n­ego lub fun­dus­zami celo­wymi prawa publicz­n­ego. Ninie­jsze OWH B2B Sklep Inter­netowy nie mają zasto­so­wa­nia do transak­cji z kon­su­men­tami w rozu­mi­e­niu § 13 BGB.
 3. Ninie­jsze OWH B2B Online Shop mają wyłączne zasto­so­wa­nie. Ninie­js­zym sprze­ci­wiamy się włąc­ze­niu jakich­kol­wiek war­un­ków kli­enta, które są sprzeczne, uzu­peł­niają lub odbie­gają od nas­zych OWH B2B Online Shop. Nie mają one rów­nież zasto­so­wa­nia, jeśli rea­li­zu­jemy dostawę kli­enta, wied­ząc lub bez wyraź­n­ego sprze­ciwu wobec odmi­en­nych war­un­ków kli­enta.
 4. Indy­wi­du­alne umowy zawi­er­ane z Kli­en­tem w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach (w tym umowy dodat­kowe, uzu­peł­ni­enia i zmi­any) mają w każ­dym przy­padku pierw­s­zeństwo przed ninie­js­zymi OWH Sklepu Inter­neto­wego B2B. Pisemna umowa lub nasze pisemne pot­wierd­ze­nie będą mia­ro­da­jne dla treści takich umów.
 5. Ninie­jsze OWH B2B Sklepu Inter­neto­wego mają rów­nież zasto­so­wa­nie do przy­szłych transak­cji między sprze­dawcą a kli­en­tem bez koniecz­ności ich ponow­n­ego zawi­er­a­nia.
 6. Praw­nie istotne oświad­c­ze­nia i powia­do­mie­nia, które kli­ent może być zobo­wią­zany złożyć nam po zaw­ar­ciu umowy (np. usta­le­nie ter­minów, powia­do­mie­nie o wadach itp.), muszą być spor­ząd­zone na piś­mie, aby były sku­teczne.
 7. Prawa przysłu­gu­jące sprze­da­jącemu na mocy prze­pisów usta­wo­wych lub innych umów wykrac­za­ją­cych poza ninie­jsze OWH B2B Online Shop pozostają niena­rus­zone.
 8. Jeśli post­a­nowi­e­nia ninie­js­zych OWH B2B są sprzeczne z nas­zymi Ogól­nymi War­un­kami Sprze­daży i Dostawy (kra­jo­wymi) i/lub (międ­zy­n­a­ro­do­wymi), w razie wąt­pli­wości pierw­s­zeństwo mają post­a­nowi­e­nia ninie­js­zych OWH B2B.

 

II. REJESTRACJA

Kli­ent może dobro­wol­nie zare­jes­tro­wać się jako kli­ent i utwor­zyć konto kli­enta poprzez rejes­trację. Dane oso­bowe kli­enta są przet­warzane w ramach pro­cesu rejes­tracji. Przet­warza­nie danych jest naszą
Poli­tyka pry­wat­ności dla kli­en­tów. Rejes­tracja jest moż­liwa tylko wtedy, gdy kli­ent zapoz­nał się z nas­zymi OWH B2B Sklep Inter­netowy Poli­tyka Pry­wat­ności i zaak­cep­tował OWH B2B Sklep Inter­netowy.

 

III. PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY, OCHRONA DANYCH

 1. Tekst umowy jest prz­echo­wy­wany wewnę­trz­nie przez nas.
 2. Po zakońc­ze­niu pro­cesu skła­da­nia zamó­wi­e­nia kli­ent nie może już pobrać tekstu umowy. Kli­ent może jed­nak zapi­sać dane zamó­wi­e­nia, zapi­su­jąc i dru­ku­jąc dane pod­su­mo­wane na ost­at­niej stro­nie prze­glądu zamó­wi­e­nia za pomocą funk­cji swo­jej prze­glą­darki inter­neto­wej. Ponadto dane zamó­wi­e­nia są prz­echo­wy­wane na kon­cie kli­enta.
 3. Alter­na­tyw­nie, kli­ent ma moż­li­wość ocze­ki­wa­nia na auto­ma­ty­czne pot­wierd­ze­nie odbioru, które sprze­dawca wysyła natych­mi­ast po zakońc­ze­niu zamó­wi­e­nia pocztą elek­tro­niczną na adres e‑mail podany przez kli­enta podc­zas pro­cesu zama­wia­nia, które można nas­tęp­nie wydru­ko­wać lub zapi­sać w odpo­wied­nim pro­g­ra­mie pocz­to­wym kli­enta. Pot­wierd­ze­nie zamó­wi­e­nia zawi­era rów­nież wersję ninie­js­zych OWH B2B Sklepu Inter­neto­wego.
 4. Przet­warz­amy dane oso­bowe użyt­kow­ni­ków zgod­nie z prze­pi­sami ogól­n­ego roz­por­ząd­ze­nia o ochro­nie danych (RODO) i nie­mieckiej federal­nej ustawy o ochro­nie danych (BDSG). Szc­ze­góły można zna­leźć w nas­zym arkuszu infor­ma­cy­jnym doty­c­zą­cym ochrony danych dla kli­en­tów.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. Pre­zent­acja i reklama arty­kułów na stro­nie inter­neto­wej nie sta­nowi wiążącej oferty zaw­ar­cia umowy kupna.
 2. Do złoże­nia zamó­wi­e­nia pro­wadzą nas­tę­pu­jące kroki tech­niczne:
  1. Kli­ent może wybrać towary z asor­ty­mentu na stro­nie inter­neto­wej bez zobo­wią­zań. Kli­ent może wybrać ilość wybranych towarów. Kli­ent może zebrać wybrane towary w wir­tu­al­nym kos­zyku za pomocą przy­cisku “Kup”. Wszyst­kie ceny pod­le­gają usta­wo­wemu podat­kowi VAT. uznane. Kli­ent może prze­glą­dać jego zawar­tość w dowol­nym momen­cie, kli­ka­jąc przy­cisk “Kos­zyk”. Kli­en­towi wyś­wiet­lane są rów­nież koszty wysyłki w kos­zyku.
  2. Kli­ent może w dowol­nym momen­cie usunąć poszc­ze­gólne pro­dukty z kos­zyka lub cał­ko­wi­cie go opróż­nić.
  3. Kli­ent może rów­nież wpro­wad­zić kod kuponu w kos­zyku zakupów.
  4. Aby roz­po­c­ząć pro­ces skła­da­nia zamó­wi­e­nia, kli­knij przy­cisk “Przejdź do kasy”.
  5. Kli­ent jest nas­tęp­nie pros­zony o poda­nie swoich danych oso­bo­wych (tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy i adres roz­lic­ze­niowy, adres e‑mail itp.) Jeśli kli­ent jest zare­jes­tro­wany, może się zalo­go­wać. Kli­ent może zde­cy­do­wać, czy chce utwor­zyć konto kli­enta.
  6. Kli­ent musi nas­tęp­nie zaz­nac­zyć pole wyboru, aby pot­wierd­zić, że zapoz­nał się z dostęp­nymi w Sklepie Inter­neto­wym B2B OWH i Poli­tyką Pry­wat­ności oraz że wyraża zgodę na obo­wią­zy­wa­nie Sklepu Inter­neto­wego B2B OWH.
  7. Kli­knij “Dalej”, aby prze­jść do prze­glądu zamó­wi­e­nia. Tam masz moż­li­wość sfi­na­lizowa­nia tego, co kli­ent chce zamó­wić. Zmi­any można wpro­wad­zić poprzez usunięcie lub zmi­anę ilości. Jeśli kli­ent chce cał­ko­wi­cie anu­lo­wać pro­ces zamó­wi­e­nia, może w dowol­nym momen­cie zam­knąć okno prze­glą­darki. Pro­cesy te nie są wiążące.
  8. Kli­ent musi rów­nież wybrać metodę płat­ności. Mogą wybrać przedpłatę, fak­turę, kartę Mas­ter­card lub Visa.
  9. Skła­da­jąc zamó­wi­e­nie za poś­red­nict­wem strony inter­neto­wej poprzez kli­knięcie przy­cisku “Zamó­wi­e­nie z obo­wiąz­kiem zapłaty”, kli­ent składa praw­nie wiążące zamó­wi­e­nie. Kli­ent jest zwią­zany zamó­wi­e­niem przez okres dwóch tygodni od jego złoże­nia.
  10. Pot­wierd­ze­nie otrzy­ma­nia zamó­wi­e­nia nas­tę­puje natych­mi­ast po wysła­niu zamó­wi­e­nia (“pot­wierd­ze­nie otrzy­ma­nia”), w którym zamó­wi­e­nie kli­enta jest ponow­nie wymi­en­ione i które kli­ent może wydru­ko­wać za pomocą funk­cji “Dru­kuj” swo­jego pro­gramu pocz­to­wego. Ta auto­ma­ty­czna wia­do­mość e‑mail nie sta­nowi wiążącej akcept­acji zamó­wi­e­nia.
  11. Umowa ze sprze­dawcą zostaje zawarta najpóź­niej w momen­cie otrzy­ma­nia towaru. Tekst umowy zosta­nie przesłany kli­en­towi na trwałym noś­niku danych (e‑mail lub wydruk papie­rowy) w pot­wierd­ze­niu odbioru, ale najpóź­niej w momen­cie dostawy towarów. Tekst umowy jest prz­echo­wy­wany zgod­nie z prze­pi­sami o ochro­nie danych.
 3. Język nie­miecki jest wyraź­nie dostępny przy zawi­er­a­niu umowy.

 

V. TREŚĆ UMOWY, DOSTOSOWANIE NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA UMOWNEGO, DOSTAWA CZĘŚCIOWA, WADY PRAWNE

 1. Usługa należna zgod­nie z umową jest okreś­lona w zawar­tej umowie, w szc­ze­gól­ności w pot­wierd­ze­niu zamó­wi­e­nia.
 2. Umowa gwa­ran­cji lub prze­jęcia ryzyka zwią­za­n­ego z zamó­wi­e­niem musi być zawarta na piś­mie, aby była sku­teczna.
 3. Usługa objęta umową jest wolna od wad prawnych, pod war­un­kiem, że osoba trze­cia nie może dochod­zić żad­nych roszc­zeń wobec kli­enta w tym zak­re­sie na tery­to­rium Repu­bliki Federal­nej Nie­miec. Wol­ność od praw osób trze­cich w odnie­si­e­niu do innych kra­jów przysłu­guje nam tylko wtedy, gdy pot­wierd­zimy to na piś­mie.
 4. Póź­nie­jsze zmi­any lub korekty usług należnych od nas są dopuszc­zalne, pod war­un­kiem, że są one zwy­c­za­jowo przy­jęte w handlu lub tech­nicz­nie niez­będne i nie sta­nowią nieuz­a­sad­nio­n­ego obciąże­nia dla kli­enta.
 5. Jes­teśmy upo­waż­ni­eni do doko­n­y­wa­nia częścio­wych dostaw, pod war­un­kiem, że nie jest to nieuz­a­sad­nione dla kli­enta. W szc­ze­gól­ności dostawa częściowa nie jest nieuz­a­sad­niona, jeżeli kli­ent może wykor­zystać dostawę częściową zgod­nie z przez­nac­ze­niem, a dostawa pozostałych zamó­wionych towarów jest zapew­niona, a kli­ent nie ponosi żad­nych znac­zą­cych dodat­ko­wych prac ani dodat­ko­wych kosz­tów w wyniku dostawy częścio­wej.

 

VI. TERMIN DOSTAWY, ZASTRZEŻENIE DOSTAWY WŁASNEJ, SIŁA WYŻSZA I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. O ile nie uzgod­ni­ono inac­zej w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach, wszel­kie ter­miny i daty świad­c­ze­nia usług są przy­b­liżone.
 2. Roz­po­c­zęcie uzgod­nio­n­ego okresu świad­c­ze­nia usług będ­zie uza­leż­nione od wyjaś­ni­enia wszyst­kich kwestii tech­nicz­nych. Ter­min świad­c­ze­nia usług nie może roz­po­c­ząć biegu przed wypeł­ni­e­niem przez kli­enta jego zobo­wią­zań do współpracy w tym zak­re­sie.
 3. Uzgod­niony okres świad­c­ze­nia usług nie roz­po­c­zyna się, jeżeli kli­ent uzgod­nił wcześ­nie­jsze zobo­wią­za­nie do wykona­nia świad­c­ze­nia, takie jak wpłata kaucji, zanim kli­ent wypeł­nił ciążące na nim wcześ­nie­jsze zobo­wią­za­nia do wykona­nia świad­c­ze­nia.
 4. Jes­teśmy upraw­ni­eni do obrony z tytułu nie­wy­kona­nia umowy.
 5. Uzgod­niony ter­min lub uzgod­niona data świad­c­ze­nia usług pod­lega zas­trzeże­niu kom­plet­nej i ter­mi­no­wej dostawy przez nas­zych part­nerów umownych (zas­trzeże­nie samo­d­ostawy). Nie ma to zasto­so­wa­nia, jeśli z umowy jasno wynika, że prze­ję­liśmy ryzyko zwią­zane z zamó­wi­e­niem lub jeśli ist­nieje przy­pa­dek nieogra­nic­zo­n­ego długu ogól­n­ego. Ponadto nasze zobo­wią­za­nie do wykona­nia świad­c­ze­nia nie wygasa z powodu zas­trzeże­nia samo­za­opa­trze­nia, jeżeli nie zawar­liśmy z nas­zymi dostaw­cami zgod­nej transak­cji zabez­piec­za­jącej w odnie­si­e­niu do świad­c­ze­nia, które ma zostać wyko­n­ane w sto­sunku do kli­enta lub sami w sposób zawi­ni­ony spo­wo­do­wa­liśmy nie­wy­kona­nie tej zgod­nej transak­cji zabez­piec­za­jącej. Sprze­dawca nie­zwłocz­nie infor­muje kli­enta, jeśli rea­li­zacja zgod­nej transak­cji zabez­piec­za­jącej nie jest dostępna.
 6. W przy­padku wys­tąpi­e­nia siły wyżs­zej, ter­min wykona­nia zosta­nie odpo­wied­nio prze­dłuż­ony. Nie doty­czy to przy­pad­ków, w których wys­tąpi­e­nie siły wyżs­zej i czas jej trwa­nia nie mają wpływu na okres świad­c­ze­nia usług. Przy określa­niu roz­sąd­n­ego prze­dłuże­nia ter­minu wykona­nia umowy należy wziąć pod uwagę czas trwa­nia przesz­kody i roz­sądny czas roz­po­c­zęcia działal­ności. Przy­padki siły wyżs­zej obej­mują rów­nież zdar­zenia nie­moż­liwe do prze­wid­ze­nia w momen­cie zawi­er­a­nia umowy, takie jak nie­do­bory ener­gii i sur­ow­ców, stra­jki, lokauty, środki urzę­dowe, ataki ter­ro­ry­sty­czne i wojna. Sprze­dawca nie­zwłocz­nie poin­for­muje kli­enta o wys­tąpi­e­niu siły wyżs­zej i prze­w­i­dy­wanym zakońc­ze­niu tej oko­licz­ności. Jeśli stan siły wyżs­zej trwa nie­prz­er­wa­nie przez ponad trzy mie­siące lub jeśli ter­min dostawy zosta­nie prze­dłuż­ony o ponad cztery mie­siące z powodu kilku oko­licz­ności siły wyżs­zej, zarówno kli­ent, jak i sprze­dawca są upraw­ni­eni do odstąpi­e­nia od umowy. W przy­padku wys­tąpi­e­nia siły wyżs­zej dochod­ze­nie roszc­zeń odsz­ko­do­waw­c­zych i innych roszc­zeń jest wykluc­zone. Zobo­wią­za­nie do świad­c­ze­nia wza­jem­n­ego zostaje anu­lo­wane, a wpła­cone zaliczki zostaną zwró­cone. Post­a­nowi­e­nia ninie­js­zej klau­zuli sto­suje się odpo­wied­nio, jeżeli oko­licz­ności wys­tąpią u pod­wy­ko­nawcy i będą miały wpływ na dostawę do Sprze­da­jącego.
 7. Roszc­ze­nia odsz­ko­do­waw­cze z tytułu nie­do­trzy­ma­nia ter­minu świad­c­ze­nia usług regu­luje XII. Odpo­wied­zi­al­ność.

 

VII. PRZENIESIENIE RYZYKA

 1. O ile w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach nie uzgod­ni­ono inac­zej, ryzyko przy­pad­ko­wej utraty – nawet w przy­padku dostawy opła­co­nej przez prze­woź­nika – prz­echodzi na kli­enta w momen­cie udo­stęp­ni­enia mu towarów w nas­zym mie­jscu pro­wad­ze­nia działal­ności (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
 2. Jeśli kli­ent nie przyj­mie towarów zade­kla­rowanych jako gotowe do dostawy w momen­cie dostawy, ryzyko przy­pad­ko­wej utraty prz­echodzi na kli­enta w momen­cie dostawy; jed­nakże zawr­zemy ubez­piec­ze­nie wyma­gane przez kli­enta na jego żąda­nie i koszt.

 

VIII. ZWŁOKA W ODBIORZE, SZKODY SPOWODOWANE OPÓŹNIENIEM

 1. Jeśli kli­ent nie odbierze towarów w ter­mi­nie lub w inny sposób nie dokona odbioru, będ­zie winien sprze­da­jącemu kwotę równą 0,1% war­tości dan­ego zamó­wi­e­nia za każdy dzień roboczy lub jego część, mak­sy­m­al­nie do 5% war­tości dan­ego zamó­wi­e­nia.
 2. Kli­ent ma prawo udo­wod­nić, że szkoda była niższa lub nie było jej wcale, a sprze­dawca ma prawo udo­wod­nić, że szkoda była wyższa.

 

IX. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wszyst­kie ceny są cen­ami netto i nie zawi­e­rają podatku VAT. poda­tek VAT obo­wią­zu­jący w momen­cie dostawy i Ex Works (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
 2. Wszel­kie inne ponie­sione koszty, w szc­ze­gól­ności zwią­zane z przet­warza­niem płat­ności, transportem/frachtem, cłami impor­to­wymi i eks­por­to­wymi oraz opła­tami, ponosi kli­ent.
 3. Kli­ent może zapła­cić za pomocą fak­tury, przedpłaty, Pay­Pal lub karty kre­dy­to­wej (Mas­ter­card, VISA).
 4. O ile nie uzgod­ni­ono inac­zej, płat­ności są należne netto natych­mi­ast po prze­nie­si­e­niu ryzyka. Płat­ności należy doko­n­y­wać w sied­zi­bie sprze­dawcy w Reut­lin­gen. Koszty i ryzyko płat­ności ponosi kli­ent.
 5. Odlic­ze­nie raba­tów wymaga odręb­nej umowy w każ­dym indy­wi­du­al­nym przy­padku.
 6. Czeki i weksle nie są akcep­towane.

 

X. BŁĘDY

 1. Kli­ent jest odpo­wied­zi­alny za sprawd­ze­nie otrzy­manych towarów w ciągu trzech dni roboc­zych od prze­nie­si­e­nia ryzyka w celu upew­ni­enia się, że są one wolne od wad.
 2. W przy­padku wykrycia wady należy ją zgło­sić w ciągu trzech dni roboc­zych od jej fak­ty­cz­n­ego wykrycia. Ma to zasto­so­wa­nie nie­za­leż­nie od tego, czy ma to mie­j­sce w kon­tekście dochod­ze­nia zgod­nie z par. 1 został roz­poz­nany lub odkryty w póź­nie­js­zym ter­mi­nie.
 3. Wszel­kie wykryte wady muszą zostać nam zgłos­zone przy­najm­niej w for­mie tek­s­to­wej. Skarga musi zawi­erać szc­ze­gółowy opis pode­jr­ze­wanych przy­c­zyn i skut­ków. Odpo­wied­nie mate­riały doku­ment­a­cy­jne, w szc­ze­gól­ności w for­mie zdjęć, zostaną nam udo­stęp­nione na żąda­nie.
 4. Jeśli kli­ent nie wywiąże się z obo­wiązku sprawd­ze­nia i powia­do­mie­nia o wadach, usługa zosta­nie uznana za zat­wierd­zoną, a kli­en­towi nie będą przysłu­gi­wać żadne prawa gwa­ran­cy­jne. Nie ma to zasto­so­wa­nia, jeśli pod­stęp­nie ukry­liśmy wadę lub jeśli wyłąc­ze­nie byłoby niez­godne z post­a­nowi­e­niami gwa­ran­cji.
 5. Kli­ent jest zobo­wią­zany do pokrycia kosz­tów ponie­sionych przez nas w związku z zawi­ni­onym nieuz­a­sad­nionym zgło­sze­niem wad.
 6. Ter­miny okreś­lone w par. 1 i 2 nie roz­po­cz­nie się, dopóki kli­ent nie otrzyma doku­ment­acji, o ile doku­ment­acja jest nam należna.

 

XI. GWARANCJA

 1. W przy­padku nie­wy­wią­za­nia się przez nas z umowy, tj. jeśli fak­ty­czne świad­c­ze­nie nie jest zgodne z umową (wad­li­wość), roszc­ze­nia kli­enta pod­le­gają nas­tę­pu­ją­cym post­a­nowi­e­niom.
 2. Poc­ząt­kowo kli­ent będ­zie upraw­niony jedy­nie do żąda­nia od nas usunięcia wad­li­wego świad­c­ze­nia (usunięcia wad) w roz­sąd­nym ter­mi­nie. Jes­teśmy odpo­wied­zi­alni za wybór rod­zaju usunięcia wady, za pomocą któ­rego usuniemy wad­liwe wykona­nie, zasad­niczo naprawę lub dostawę zas­tęp­czą. W celu usunięcia wad kli­ent musi zapew­nić nam lub upo­waż­nionym przez nas oso­bom trze­cim dostęp do towarów i wspierać wszel­kie środki, które staną się konieczne i wyma­gane. Ponie­siemy niez­będne koszty usunięcia wady. Nie pono­simy odpo­wied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek dodat­kowe koszty ponie­sione w wyniku prze­wie­zi­enia towarów do mie­j­sca inn­ego niż pier­wotne mie­j­sce przez­nac­ze­nia.
 3. Jeśli sprze­dawca nie usunie wady w roz­sąd­nym ter­mi­nie lub jeśli wybrany przez nas rod­zaj naprawy nie spo­wo­duje usunięcia wady, kli­ent będ­zie upraw­niony do obniże­nia ceny zakupu.
 4. Kli­ent jest upraw­niony do odstąpi­e­nia od umowy wyłącz­nie w przy­padku, gdy
  a. w przy­padku istot­n­ego narusze­nia umowy oraz
  b. tylko wtedy, gdy wada nie została usunięta w roz­sąd­nym ter­mi­nie lub nie dopro­wad­ziła do usunięcia wady.
  Lit. b. nie musi być speł­niony w celu odstąpi­e­nia od umowy, jeżeli usunięcie wady jest nieuz­a­sad­nione dla kli­enta ze względu na oko­licz­ności kon­kret­n­ego przy­padku lub w sposób oczy­wisty pozosta­nie bez­sku­teczne.
 5. Kli­ent jest rów­nież upraw­niony do odstąpi­e­nia od umowy, jeśli sprze­dawca nie spełni świad­c­ze­nia w przy­padku nie­do­trzy­ma­nia ter­minu dostawy lub daty dostawy uzgod­nio­nej jako wiążąca, pomimo wyz­nac­ze­nia kole­j­n­ego roz­sąd­n­ego ter­minu, który co do zasady nie może być krótszy niż dwa tygod­nie.
 6. Kli­ent jest zobo­wią­zany do dochod­ze­nia roszc­zeń zgod­nie z par. 2–5 w roz­sąd­nym ter­mi­nie. Musi on zażą­dać od sprze­dawcy wykona­nia tych czyn­ności na piś­mie.
 7. Jeżeli nie­wy­kona­nie lub wad­liwe wykona­nie odnosi się tylko do części dostawy, roszc­ze­nia na pod­sta­wie par. 2 i 3 tylko w odnie­si­e­niu do części, któ­rej doty­czy nie­wy­kona­nie lub nie­na­leżyte wykona­nie. W takim przy­padku unie­waż­ni­e­nie całej umowy (klau­zule 4 i 5) może zostać zade­kla­rowane tylko wtedy, gdy nie­kom­plet­ność dostawy lub tylko częściowa dostawa zgod­nie z umową sta­nowi samo w sobie istotne narusze­nie umowy.
 8. Roszc­ze­nia z tytułu rękojmi – z wyjąt­kiem roszc­zeń odsz­ko­do­waw­c­zych – prze­daw­niają się w odstępst­wie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB w ciągu dwuna­stu mie­sięcy od prze­nie­si­e­nia ryzyka. Nie ma to zasto­so­wa­nia w przy­padku wad ukry­tych pod­stęp­nie lub innych bezwz­ględ­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pisów prawa.
 9. Wyżej wymi­en­ione roszc­ze­nia z tytułu nie­właści­wego wykona­nia z powodu nie­właści­wej obsługi przez kli­enta lub nie­przestrz­e­ga­nia instruk­cji użyt­ko­wa­nia są wykluc­zone.
 10. Dochod­ze­nie roszc­zeń odsz­ko­do­waw­c­zych z tytułu wad, XII. Odpo­wied­zi­al­ność.
 11. Nie ma to wpływu na prze­pisy doty­c­zące regresu dostawcy zgod­nie z nie­mieckim kodek­sem cywil­nym. §§ 445a, 445b BGB.

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprze­da­jący ponosi odpo­wied­zi­al­ność zgod­nie z prze­pi­sami usta­wo­wymi w przy­padku zawi­ni­on­ego narusze­nia obo­wiąz­ków za wszel­kie szkody wyni­ka­jące z uszc­zerbku na życiu, ciele lub zdro­wiu.
 2. Sprze­da­jący ponosi odpo­wied­zi­al­ność zgod­nie z prze­pi­sami usta­wo­wymi w przy­padku zawi­ni­on­ego narusze­nia istot­nych zobo­wią­zań umownych. Odpo­wied­zi­al­ność jest jed­nak ogra­nic­zona do prze­w­i­dy­wal­nej szkody typo­wej dla umowy, jeżeli sprze­dawca nie narus­zył istot­nych zobo­wią­zań umownych umyśl­nie lub w wyniku rażącego nied­balstwa. Istotne zobo­wią­za­nia umowne to takie, które są abso­lut­nie niez­będne do wypeł­ni­enia celu umowy i na których wypeł­ni­eniu kli­ent może pole­gać.
 3. Sprze­dawca ponosi odpo­wied­zi­al­ność za rażące nied­balstwo i umyślne narusze­nie innych niż istotne zobo­wią­zań umownych.
 4. Sprze­da­jący ponosi odpo­wied­zi­al­ność zgod­nie z prze­pi­sami obo­wią­zu­jącego prawa o odpo­wied­zi­al­ności za pro­dukt.
 5. Jeśli uzgod­ni­ono gwa­ran­cję umowną, sprze­dawca ponosi odpo­wied­zi­al­ność zgod­nie z deklar­acją gwa­ran­cy­jną.
 6. W prze­ciwnym razie odpo­wied­zi­al­ność jest wyłąc­zona.
 7. W zak­re­sie, w jakim nasza odpo­wied­zi­al­ność jest ogra­nic­zona lub wyłąc­zona na pod­sta­wie poprzednich ustępów, ma to rów­nież zasto­so­wa­nie do odpo­wied­zi­al­ności nas­zych przedsta­wi­cieli prawnych i zas­tęp­ców, w tym nas­zych pra­cow­ni­ków i per­so­nelu.

 

XIII. WSPARCIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Kli­ent nie będ­zie mody­fi­kował pro­duk­tów pod kątem aspek­tów zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem. W szc­ze­gól­ności nie zmi­eni ani nie usunie ist­nie­ją­cych ost­rzeżeń o nie­bez­piec­zeńst­wach zwią­zanych z nie­właści­wym użyt­ko­wa­niem. W przy­padku narusze­nia tego obo­wiązku, kli­ent zwolni sprze­da­jącego z roszc­zeń osób trze­cich z tytułu odpo­wied­zi­al­ności za pro­dukt, chyba że kli­ent nie jest odpo­wied­zi­alny za wadę powo­du­jącą odpo­wied­zi­al­ność.
 2. Jeżeli Sprze­dawca jest zobo­wią­zany do pod­jęcia działań, w szc­ze­gól­ności do wyda­nia ost­rzeże­nia o pro­duk­cie lub wyco­fa­nia pro­duktu, Kli­ent powi­nien wspierać Sprze­dawcę w miarę swoich moż­li­wości.
 3. Kli­ent nie­zwłocz­nie poin­for­muje sprze­dawcę na piś­mie o wszel­kich zagroże­niach, o których się dowie.

 

XIV. POTRĄCENIE, PRAWO ZATRZYMANIA

 1. Kli­ent może kom­pen­so­wać jedy­nie bez­sporne lub praw­nie usta­lone roszc­ze­nia.
 2. W przy­padku wyko­n­y­wa­nia prawa zatrzy­ma­nia, par. 1 odpo­wied­nio.
 3. 1 i 2 nie mają zasto­so­wa­nia, jeżeli unie­moż­li­wiłoby to kli­en­towi dochod­ze­nie roszc­ze­nia, które jest ściśle powią­zane z roszc­ze­niem dochod­zonym przez nas.

 

XV. ZAKAZ CESJI

 1. Kli­ent może prze­nieść prawa i obo­wiązki wyni­ka­jące z ninie­js­zej umowy w całości lub w części na osoby trze­cie wyłącz­nie za naszą uprzednią pisemną zgodą.
 2. 1 nie ma zasto­so­wa­nia do cesji wier­zy­tel­ności o zapłatę w rozu­mi­e­niu § 354a HGB.

 

XVI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Dost­ar­c­zone przez nas towary pozostają naszą włas­nością do momentu cał­ko­wi­tego ure­gu­lo­wa­nia wszyst­kich roszc­zeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ków hand­lo­wych (towary objęte zas­trzeże­niem włas­ności). Kli­ent jest upo­waż­niony do dys­po­no­wa­nia zas­trzeż­onymi towa­rami w ramach zwy­kłej działal­ności gos­podar­c­zej. W przy­padku rach­unku bieżącego zas­trzeżona nie­rucho­mość służy jako zabez­piec­ze­nie roszc­ze­nia o saldo na naszą kor­zyść.
 2. Kli­ent jest zobo­wią­zany do odpo­wied­niego ubez­piec­ze­nia zas­trzeż­onych towarów od ognia, wody i krad­zieży na własny koszt.
 3. Przet­warza­nie lub prze­bu­dowa towarów zas­trzeż­onych przez kli­enta zaw­sze odbywa się na nasze zle­ce­nie. Jeśli towary objęte zas­trzeże­niem włas­ności zostaną przet­wor­zone z innymi przedmio­tami nie­na­leżą­cymi do nas w celu utwor­ze­nia nowego przedmiotu, naby­wamy współ­włas­ność nowego przedmiotu. Udział we współ­włas­ności jest mier­z­ony zgod­nie z war­tością zas­trzeż­onych towarów w sto­sunku do war­tości innych przet­wor­z­onych lub prze­bu­do­wanych przedmio­tów w momen­cie przet­warza­nia lub prze­bu­dowy.
 4. Jeśli kli­ent połączy lub wymiesza zas­trzeżone towary w celu utwor­ze­nia poje­dy­n­c­zego przedmiotu i jeśli jeden z pozostałych przedmio­tów ma być uważany za przedmiot główny, będ­ziemy upraw­ni­eni do pro­por­c­jo­nal­nej włas­ności pow­stałego przedmiotu. Udział we współ­włas­ności będ­zie mier­z­ony zgod­nie z war­tością towarów zas­trzeż­onych w sto­sunku do war­tości innych połąc­z­onych lub zmies­zanych przedmio­tów w momen­cie połąc­ze­nia lub zmies­za­nia. Kli­ent ninie­js­zym przen­osi ninie­jszą współ­włas­ność na sprze­da­jącego, przyz­na­jąc współ­włas­ność, przy czym sprze­da­jący ninie­js­zym akcep­tuje cesję.
 5. Kli­ent ninie­js­zym przen­osi na nas jako zabez­piec­ze­nie wszel­kie roszc­ze­nia wobec osób trze­cich wyni­ka­jące z odsprze­daży zas­trzeż­onych towarów, wraz ze wszyst­kimi pra­wami dodat­ko­wymi, w całości lub w wyso­kości nas­zego ewen­tu­al­n­ego udziału we współ­włas­ności. Akcep­tu­jemy to zada­nie. Kli­ent zobo­wią­zuje się do zacho­wa­nia tytułu praw­n­ego do towarów wobec swoich kli­en­tów do momentu cał­ko­wi­tej zapłaty ceny zakupu. Kli­ent jest upo­waż­niony do pobier­ania wyni­ka­ją­cych z tego roszc­zeń z tytułu ceny zakupu na nasz rach­unek do momentu odwoła­nia lub zaprzesta­nia płat­ności na naszą rzecz. Sprze­dawca może odwołać upo­waż­ni­e­nie do odbioru wyłącz­nie w przy­padku, gdy kli­ent zalega z płat­nością lub gdy zosta­nie złoż­ony wni­o­sek o wszc­zęcie pos­tę­po­wa­nia upa­dłościo­wego w sto­sunku do akty­wów kli­enta. W przy­padku odwoła­nia upo­waż­ni­enia do pole­cenia zapłaty, kli­ent musi dost­ar­c­zyć nam infor­macje niez­będne do dochod­ze­nia roszc­ze­nia, w tym odpo­wied­nie umowy dostawy ze swo­imi kli­en­tami, fak­tury i prze­gląd płat­ności doko­n­anych przez kli­en­tów na rzecz kli­enta.
 6. Kli­ent jest zobo­wią­zany do nie­zwłocz­n­ego poin­for­mo­wa­nia nas w for­mie tek­s­to­wej o jakim­kol­wiek dostępie osób trze­cich do towarów, do których sprze­da­jący ma prawo włas­ności, w szc­ze­gól­ności rów­nież o środ­kach egze­ku­cy­jnych prze­ciwko zas­trzeż­onym towa­rom i nas­zym roszc­ze­niom, oraz do dost­ar­c­ze­nia nam infor­macji i doku­men­tów wyma­ga­nych do obrony.
 7. Jeśli moż­liwa do zrea­lizowa­nia war­tość zabez­piec­zeń, do których jes­teśmy upraw­ni­eni, prze­kracza wszyst­kie roszc­ze­nia wobec kli­enta, które nie zostały jeszcze nam zapła­cone, o więcej niż dzie­sięć pro­cent, sprze­dawca jest zobo­wią­zany do zwol­ni­enia zabez­piec­zeń na żąda­nie kli­enta. Będ­ziemy upraw­ni­eni do wyboru zabez­piec­zeń, które mają zostać zwol­nione.

 

XVII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Wyłącz­nym mie­j­s­cem jurys­dykcji jest sąd właściwy dla nas­zej sied­ziby w Reut­lin­gen, Niemcy.
 2. Sprze­dawca jest rów­nież upraw­niony do poz­wa­nia kli­enta w mie­jscu jego ogól­nej jurys­dykcji.
 3. Prawo Repu­bliki Federal­nej Nie­miec ma zasto­so­wa­nie z wyłąc­ze­niem Kon­wen­cji Naro­dów Zjed­no­c­z­onych o umowach międ­zy­n­a­ro­do­wej sprze­daży towarów.

 

XVIII. FORMA PISEMNA

Wszel­kie zmi­any i uzu­peł­ni­enia ninie­js­zych OWH Sklepu Inter­neto­wego B2B oraz uchy­le­nie ich waż­ności wyma­gają formy pisem­nej. Doty­czy to rów­nież ewen­tu­al­n­ego odstąpi­e­nia od wymogu formy pisem­nej.

 

XIX. KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. Jeżeli jedno lub więcej post­a­nowień lub części post­a­nowień ninie­js­zych OWH B2B Sklep Inter­netowy są lub staną się nie­ważne, nie ma to wpływu na waż­ność pozostałej części umowy.
 2. Nie­ważne lub nie­wy­ko­n­alne post­a­nowi­e­nie zosta­nie zas­tąpione ważnym i wyko­n­al­nym post­a­nowi­e­niem, które pod wzglę­dem prawnym i eko­no­mic­z­nym jest jak naj­bard­ziej zbliżone do nie­waż­n­ego lub nie­wy­ko­n­al­n­ego post­a­nowi­e­nia i które zostałoby uzgod­nione, gdyby nie­waż­ność lub nie­wy­ko­n­al­ność dan­ego post­a­nowi­e­nia została wzięta pod uwagę przy zawi­er­a­niu ninie­js­zej umowy.
 3. Wyżej wymi­en­ione prze­pisy sto­suje się odpo­wied­nio w przy­padku luki praw­nej.

 

Sta­tus 11/2022