Asortyment

Odkryj róż­no­rodny asor­ty­ment i naj­wyżs­zej klasy doradztwo w Münz­in­ger.

Jes­teśmy eks­per­tami w dzied­zi­nie wyso­kiej jakości mate­riałów izo­la­cy­jnych, sys­te­mów podło­go­wych i roz­wią­zań!

Jeśli chodzi o izo­lację ter­miczną, izo­lację przed zim­nem, izo­lację akus­ty­czną, ochronę prze­ciw­poża­rową lub sys­temy podło­gowe, jes­teśmy zauf­anym part­ne­rem. Nasz asor­ty­ment jest szeroki, a każdy pro­dukt został staran­nie wyse­lek­c­jo­no­wany. Nasze mate­riały izo­la­cy­jne są ener­gooszc­zędne i poma­gają zmnie­js­zyć straty ener­gii oraz emisję CO2.

Jako hur­tow­nik jes­teśmy przede wszyst­kim dostawcą usług. Nasz oddany zespół eks­per­tów nie tylko pomoże Ci wybrać odpo­wiedni mate­riał izo­la­cy­jny, ale także będ­zie wspierać Cię podc­zas całego pro­jektu.

Izolacja termiczna

W Münzinger + Frieser Holding GmbH jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym klientom wysokiej jakości rozwiązania w zakresie izolacji termicznej.

Rozu­miemy, że efek­tyw­ność ener­ge­ty­czna ma ogromne znac­ze­nie w dzi­sie­js­zym świe­cie i dla­tego ofe­ru­jemy szeroką gamę mate­riałów izo­la­cy­jnych, które są spec­jal­nie dosto­so­wane do potrzeb nas­zych kli­en­tów.

Nie­za­leż­nie od tego, czy chodzi o kotłow­nie, czy duże zakłady prze­mysłowe, zmnie­jsze­nie strat ciepła wiąże się ze spec­jal­nymi wyma­ga­niami, dla których mamy odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dzięki nas­zym mate­riałom izo­la­cy­jnym. Kla­sy­cz­nym mate­riałem izo­la­cy­jnym do izo­lacji ter­micz­nej jest wełna mine­ralna. Mate­riały izo­la­cy­jne wyko­n­ane z włókien cera­micz­nych są rów­nież wykor­zy­sty­wane do spec­jal­nych zasto­so­wań w zak­re­sie wyso­kich tem­pe­ra­tur. Aby chro­nić izo­lację, należy zaw­sze sto­so­wać odpo­wiedni sys­tem pos­zy­cia.

Chęt­nie dorad­zimy rów­nież w zak­re­sie wszyst­kich innych pro­duk­tów do izo­lacji ter­micz­nej. Jes­teśmy prze­konani, że jako firma możemy zaofe­ro­wać naj­lepsze roz­wią­za­nia w zak­re­sie izo­lacji ter­micz­nej.

Ochrona przed zimnem

Oferujemy szeroką gamę produktów spełniających wszystkie potrzeby w zakresie ochrony przed zimnem.

Jako jedna z wio­dą­cych hur­towni izo­lacji, ofe­ru­jemy nas­zym kli­en­tom dostęp do naj­leps­zych pro­duk­tów i roz­wią­zań w zak­re­sie ochrony przed zim­nem. Nasza ścisła współpraca z wie­loma pro­du­cen­tami i prze­mysłem umoż­li­wia nam ofe­ro­wa­nie szero­kiej gamy pro­duk­tów wyso­kiej jakości.

Elas­to­me­rowe mate­riały izo­la­cy­jne ugrun­to­wały swoją pozy­cję w dzied­zi­nie izo­lacji zim­no­chron­nej ze względu na bardzo dobre właści­wości tech­niczne i fizy­czne oraz fakt, że są szyb­kie i łatwe w mon­tażu. Ten elas­ty­czny i trwały mate­riał izo­la­cy­jny jest ide­alny do mini­ma­lizowa­nia strat ener­gii w sys­tem­ach chłod­nic­zych, a tym samym oszc­zęd­za­nia ener­gii i emisji CO2.

Ofe­ru­jemy szeroką gamę pro­duk­tów speł­nia­ją­cych wszyst­kie potrzeby w zak­re­sie ochrony przed zim­nem. Skor­zystaj z nas­zego wie­lo­let­niego doś­wiad­c­ze­nia i porad nie­za­leżnych od pro­du­centa.

Izolacja akustyczna

Jako hurtownia materiałów izolacyjnych, Münzinger oferuje swoim klientom wysokiej jakości rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej.

Pro­dukty z tego obs­zaru obej­mują gumę i wełnę mine­ralną. Są to dos­ko­n­ałe opcje zapew­nia­jące sku­teczną izo­lację akus­ty­czną.

Guma jest elas­ty­cz­nym mate­riałem, który może sku­tecz­nie pochła­niać i tłu­mić dźwięk. Jest trwały, odporny na wil­goć i łatwy w mon­tażu.

Wełna mine­ralna to kole­jny mate­riał, który ofe­ru­jemy do izo­lacji akus­ty­cz­nej. Jest ognio­od­porny, przy­jazny dla śro­do­wiska i zapew­nia dos­ko­n­ałą izo­lację akus­ty­czną dzięki wyso­kiej gęs­tości. Jest rów­nież łatwy w instal­acji i może być uży­wany w różnych zasto­so­wa­niach.

Ochrona przeciwpożarowa

Dzięki naszej szerokiej gamie produktów jesteśmy również odpowiednim partnerem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Nasza oferta obej­muje wysoce sku­teczne zaprawy ognio­chronne, elas­ty­czne rękawy ognio­chronne i szyb­kout­ward­zalne pianki ognio­chronne. Z nami możesz odno­wić każdą prze­grodę.

Zaprawa ognio­chronna zapew­nia trwałe i nie­za­wodne uszc­zel­ni­e­nie przed ogniem i dymem. Koł­nierze prze­ciw­poża­rowe umoż­li­wiają szyb­kie i łatwe uszc­zel­nia­nie prze­pus­tów kab­lo­wych i ruro­wych. Z dru­giej strony piana prze­ciw­poża­rowa zapew­nia szybką i sku­teczną sepa­rację w przy­padku wybu­chu pożaru i może być rów­nież sto­so­wana w trudno dostęp­nych mie­js­cach.

Jes­teśmy zaw­sze gotowi zaofe­ro­wać nas­zym kli­en­tom naj­lepsze i najs­ku­tecz­nie­jsze pro­dukty prze­ciw­poża­rowe, aby opty­mal­nie speł­nić ich wyma­ga­nia w sytu­ac­jach awa­ry­jnych.

Kanały wentylacyjne

Oferujemy również szeroką gamę produktów do izolacji kanałów wentylacyjnych, takich jak blacha, wełna mineralna i guma, aby zapewnić optymalną izolację i osłonę kanałów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Jako hur­tow­nik ściśle współpra­cu­jemy z pro­du­cen­tami i branżą, aby zapew­nić, że zaw­sze możemy zaofe­ro­wać naj­lepsze roz­wią­za­nia dla nas­zych kli­en­tów.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, ofe­ru­jemy wiele różnych pro­duk­tów, aby zapew­nić sku­teczną, bez­pieczną i trwałą izo­lację kanałów wen­tyl­a­cy­jnych oraz zaofe­ro­wać naj­lepsze roz­wią­za­nie dla Twoich wyma­gań.

Systemy podłogowe

Jako uzupełnienie naszych wysokiej jakości technicznych materiałów izolacyjnych, oferujemy szeroką gamę produktów związanych z systemami podłogowymi.

Chcie­li­by­śmy rów­nież zaofe­ro­wać moż­li­wość uczy­ni­enia kon­struk­cji jas­trycho­wych jeszcze bard­ziej efek­tywnymi i trwałymi. Dla­tego chęt­nie dorad­zimy we wszyst­kich aspektach budowy podłóg jas­trycho­wych.

Nasz asor­ty­ment obej­muje pełną gamę pro­duk­tów izo­la­cy­jnych wyko­n­anych z EPS, XPS lub PUR, a także wyso­kiej jakości wełnę mine­ralną i lami­no­wane panele skła­dane do sys­te­mów ogrze­wa­nia podło­go­wego.

Pro­dukty jas­trychowe z cementu, anhy­drytu i cementu szyb­ko­wiążącego, a także mem­brany hydro­i­zo­la­cy­jne i dodatki są stan­dardowo dostępne z maga­zynu.

Z nami możesz pole­gać na fach­o­wym doradzt­wie i wyso­kiej jakości pro­duk­tów. Z nie­cierp­li­wością cze­kamy na powi­ta­nie Cię jako zado­wo­lo­n­ego kli­enta. Skon­tak­tuj się z nami, aby dowied­zieć się więcej o nas­zych pro­duktach do wyle­wek.

Nasz asor­ty­ment
Cewki alu­mi­ni­owe

Cewki alu­mi­ni­owe 1050A
Cewki alu­mi­ni­owe 3003
Cewki alu­mi­ni­owe 3005
Cewki alu­mi­ni­owe 3105
Cewki alu­mi­ni­owe 5049
Cewki alu­mi­ni­owe 5052

Panele alu­mi­ni­owe

Panele alu­mi­ni­owe 1050A
Panele alu­mi­ni­owe 3003
Panele alu­mi­ni­owe 5052
Panele alu­mi­ni­owe 5754
Alu­mi­ni­owa płyta osnowy duet/kwintet

Cewki Alu­pur

DX51D + AS120
DX51D + AS240
DX51D + AL300

Cewki alu­cyn­kowe

DX51D + AZ185

Cewki ze stali nierd­zew­nej

AISI 304-IIIC
AISI 304-IIID
AISI 316
AISI 430

Panele ze stali nierd­zew­nej

AISI 304
AISI 316

Zwoje blachy per­fo­ro­wa­nej

Ocyn­kowana / alu­cynk / stal nierd­zewna

Per­fo­ro­wane panele meta­lowe

Panele alu­mi­ni­owe 1050A
Panele alu­mi­ni­owe 3003
Panele alu­mi­ni­owe 5052
Arkusze ze stali nierd­zew­nej AISI 304
Arkusze ze stali nierd­zew­nej AISI 316
Panele alu­cyn­kowe
Arkusze ocyn­kowane metodą Send­zi­mira

Cewki malowane na mokro

ENAW3105H46

Kolor: PES – farba polies­trowa do malowa­nia na mokro: pół­ma­towa
Przód: 20–27 µm
Tył: 5–7 µm
+ folia ochronna: przez­ro­c­zysta 50 µm
ID: 500 mm
Tole­ran­cja ilości: ‑0% / +20%
Uzwo­je­nie: proste

Zwoje plas­tiz­olu

ocyn­kowane DX51D + Z275 we wszyst­kich stan­dardo­wych wers­jach
Dostępne kolory RAL

Pro­fi­lowane arkusze

18/76
35/207
u.v.m.

Cyn­kowane kręgi Send­zi­mira

DX51D + Z275 MA + S

Arkusze ocyn­kowane metodą Send­zi­mira

DX51D + Z275 MA

Usługa pomi­aru for­mo­wanych części blas­zanych

Jako kom­pe­tentny part­ner w dzied­zi­nie obróbki metali ofe­ru­jemy rów­nież usługi pomi­a­rowe na mie­jscu u kli­enta. Skon­tak­tuj się z nami, a chęt­nie umó­wimy się na spot­ka­nie.

Produkty metalowe

Odkryj naszą różnorodną gamę produktów metalowych Oferujemy szeroką gamę materiałów i kształtów, które nadają się do wielu różnych zastosowań i branż.

Zwoje i blachy alu­mi­ni­owe: Nasze zwoje i blachy alu­mi­ni­owe cha­rak­tery­zują się lek­kością, odpor­nością na korozję i dos­ko­n­ałą obra­bi­al­nością. Są ide­alne do szero­kiego zak­resu zasto­so­wań.

Zwoje i arkusze ze stali nierd­zew­nej: Nasze pro­dukty ze stali nierd­zew­nej ofe­rują wyjąt­kową wytrzy­małość i trwałość. Są odporne na korozję i utle­nia­nie, co czyni je ide­al­nym wybo­rem dla wyma­ga­ją­cych śro­do­wisk.

Alu­pur i Alu­zinc: Te spec­ja­lis­ty­czne powłoki zapew­niają dodat­kową ochronę pro­duk­tów meta­lowych. Alu­pur jest znany z wyso­kiej jakości powierzchni alu­mi­ni­owej, podc­zas gdy Alu­zinc to mies­zanka alu­mi­nium i cynku, która zapew­nia dos­ko­n­ałą ochronę przed korozją.

Cewki z powłoką plas­tiz­o­lową: Cewki z powłoką plas­tiz­o­lową są szc­ze­gól­nie odporne na war­unki atmos­feryczne i napręże­nia mecha­niczne, dzięki czemu ide­al­nie nadają się do zasto­so­wań zewnę­trz­nych.

Arkusze pro­fi­lowane: Nasze arkusze pro­fi­lowane ofe­rują połąc­ze­nie wytrzy­małości i elas­ty­cz­ności i są dostępne w różnych pro­fil­ach i wymi­a­rach, aby speł­nić okreś­lone wyma­ga­nia.

Cyn­kowane kręgi i arkusze Send­zi­mir: Pro­dukty te ofe­rują dos­ko­n­ałą ochronę przed korozją dzięki pro­ce­sowi cyn­kowa­nia Send­zi­mir, co czyni je szc­ze­gól­nie odpo­wied­nimi do zasto­so­wań zewnę­trz­nych i w śro­do­wis­kach koro­zy­jnych.

Nasz doś­wiad­c­z­ony zespół z przy­jem­nością pomoże Ci wybrać odpo­wied­nie mate­riały do Two­jego pro­jektu i odpo­wie na wszel­kie pyta­nia.

Akcesoria

Dzięki naszej gamie akcesoriów jesteś idealnie przygotowany do skutecznej izolacji

Jako jeden z wio­dą­cych hur­tow­ni­ków w dzied­zi­nie izo­lacji tech­nicz­nych i jas­trychów, Münz­in­ger zaw­sze stara się ofe­ro­wać szeroką gamę pro­duk­tów wyso­kiej jakości. Nasza gama akces­o­riów jest ważną częścią tego pro­cesu i ofe­ruje wszystko, czego potrze­bu­jesz do sku­tecz­nej izo­lacji.

Kleje do gumy są dos­ko­n­ałym roz­wią­za­niem do trwałego i bez­piecz­n­ego łąc­ze­nia gumo­wych węży i arkuszy. Są łatwe w uży­ciu i zapew­niają nie­za­wodne połąc­ze­nie, które wytrzyma nawet w naj­trud­nie­js­zych war­un­kach.

Alu­mi­ni­owe taśmy samo­przylepne dos­ko­nale nadają się do owi­ja­nia połąc­zeń w płaszcz­ach z wełny mine­ral­nej i są szc­ze­gól­nie wytrzy­małe. Są łatwe w obróbce i zapew­niają dos­ko­n­ałe wykońc­ze­nie kra­wędzi.

Wreszcie, ofe­ru­jemy rów­nież śruby do moco­wa­nia blachy, które są solidne i nie­za­wodne oraz mają ide­alne dopa­so­wa­nie. W nas­zym asor­ty­men­cie posia­damy je zarówno w wersji ze stali nierd­zew­nej, jak i ocyn­kowa­nej.

Dzięki nas­zej gamie akces­o­riów jes­teś ide­al­nie przy­go­to­wany do sku­tecz­nej izo­lacji i możesz mieć pew­ność, że otrzy­masz pro­dukty wyso­kiej jakości.

Te i inne akces­o­ria, takie jak noże i nar­zęd­zia do nito­wa­nia, można rów­nież zna­leźć w nas­zym sklepie inter­neto­wym.