Producent

isoskin

Iso­s­kin jest wyni­kiem współpracy i wie­lo­let­niego doś­wiad­c­ze­nia 4 przedsię­bi­or­ców z Lim­bur­gii.

Sys­temy okład­zin mogą być sto­so­wane do wszyst­kich izo­lo­wanych rur, kanałów i urząd­zeń. Asor­ty­ment pro­duk­tów roz­ciąga się od rur kana­li­za­cy­jnych i sani­tar­nych po rury i kanały do tech­no­lo­gii ogrze­wa­nia, wen­tyl­acji i kli­ma­ty­zacji oraz szero­kiej gamy zasto­so­wań prze­mysło­wych. Pro­dukty Iso­s­kin speł­niają rygo­ry­sty­czne euro­pe­js­kie normy ochrony prze­ciw­poża­rowej.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.