Firma

My, Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, jes­teśmy jed­nym z wio­dą­cych hur­tow­ni­ków mate­riałów izo­la­cy­jnych.

Spec­ja­li­zu­jemy się w sprze­daży wyso­kiej jakości mate­riałów izo­la­cy­jnych. Wyróż­nia nas nasza wiedza spec­ja­lis­ty­czna, zaan­gażo­wa­nie w jakość i zrów­no­waż­ony roz­wój, a także nasze usługi.

Od momentu założe­nia firmy w Reut­lin­gen w 1956 roku stale się roz­wi­jamy. Po pierw­sze wewnę­trz­nie, a po dru­gie poprzez prze­jęcie firmy Frie­ser w obs­z­arze tech­no­lo­gii podłóg i tech­no­lo­gii izo­lacji kle­jo­wej w Aus­trii.

Firma

Oferujemy najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Każ­dego dnia nasi pra­cow­nicy dbają o to, aby zapew­nić nas­zym kli­en­tom fach­ową poradę i speł­nić ich życ­ze­nia. Każ­dego dnia dokła­damy wszel­kich starań, aby to osią­gnąć. Zaw­sze działamy z myślą o ofe­ro­wa­niu nas­zym kli­en­tom naj­leps­zych moż­li­wych roz­wią­zań, bio­rąc jed­no­c­ześ­nie pod uwagę zrów­no­waż­ony roz­wój.

Ściśle współpra­cu­jemy z nas­zymi reno­mo­wanymi part­ne­r­ami i pro­du­cen­tami, aby zapew­nić, że tylko naj­lepsze i naj­bard­ziej inno­wa­cy­jne pro­dukty są dostępne dla nas­zych kli­en­tów i że wyma­ga­nia jakościowe każ­dego kli­enta mogą być speł­nione.

Z Münz­in­ger jako part­ne­rem, możesz być pewien, że otrzy­masz naj­lepsze roz­wią­za­nia dla swoich spe­cy­ficz­nych potrzeb. Nasz doś­wiad­c­z­ony zespół jest zaw­sze pod ręką, aby pomóc w wyborze naj­leps­zych pro­duk­tów do Twoich zasto­so­wań.