Producent

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Iso­ver jest częścią Grupy Saint-Gobain i jest jed­nym z wio­dą­cych świa­tow­ych pro­du­cen­tów mate­riałów izo­la­cy­jnych, pro­du­ku­ją­cym szeroką gamę mate­riałów izo­la­cy­jnych do ochrony ter­micz­nej, akus­ty­cz­nej i prze­ciw­poża­rowej.

Iso­ver pro­du­kuje głów­nie mate­riały izo­la­cy­jne z wełny szkla­nej, skal­nej i ULTIMATE, które znaj­dują zasto­so­wa­nie w różnych obs­za­rach budow­nictwa.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.