Producent

Flamro Brandschutz Vertriebs GmbH

Flamro to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji pro­duk­tów prze­ciw­poża­rowych.

Ofe­ruje szeroką gamę pro­duk­tów prze­ciw­poża­rowych, w tym uszc­zelki, tuleje, zaprawy prze­ciw­poża­rowe, powłoki prze­ciw­poża­rowe i inne spec­ja­lis­ty­czne roz­wią­za­nia.

Pro­dukty Flamro są wykor­zy­sty­wane w różnych zasto­so­wa­niach budow­lanych i prze­mysło­wych w celu zapew­ni­enia zgod­ności budyn­ków i instal­acji z prze­pi­sami bez­piec­zeństwa poża­ro­wego.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.