Producent

Kaimann GmbH

Kai­mann to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji elas­to­me­ro­wych tech­nicz­nych mate­riałów izo­la­cy­jnych. Głównymi pro­duk­tami są elas­ty­czne pianki elas­to­me­rowe, które są wykor­zy­sty­wane głów­nie do izo­lacji sys­te­mów chłod­nic­zych, kli­ma­ty­za­cy­jnych i grzew­c­zych.

Kai­mann ofe­ruje szeroką gamę pro­duk­tów do różnych zasto­so­wań, w tym chłod­nic­zych i kli­ma­ty­za­cy­jnych, grzew­c­zych, sani­tar­nych i prze­ciw­poża­rowych.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.