Producent

Paroc GmbH

Paroc to firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji pro­duk­tów izo­la­cy­jnych z wełny skal­nej. Wełna skalna, znana rów­nież jako wełna mine­ralna, jest wyt­warz­ana ze skał wul­ka­nicz­nych i ofe­ruje zarówno właści­wości izo­lacji ter­micz­nej, jak i akus­ty­cz­nej. Pro­dukty Paroc są wykor­zy­sty­wane w szero­kim zak­re­sie zasto­so­wań, w tym w budyn­kach, stat­kach, ruro­cią­gach i zakła­dach prze­mysło­wych.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.