Producent

Promat – Etex Building Performance GmbH

Pro­mat jest uznanym na całym świe­cie dostawcą pro­duk­tów i roz­wią­zań w dzied­zi­nie bier­nej ochrony prze­ciw­poża­rowej i izo­lacji wyso­ko­tem­pe­ra­tur­o­wej. Firma pro­du­kuje róż­no­rodne mate­riały i sys­temy, które poma­gają chro­nić budynki, infra­struk­turę i zakłady prze­mysłowe przed ogniem i wyso­kimi tem­pe­ra­tur­ami. Obej­muje to panele ognio­trwałe i uszc­zelki, a także spec­ja­lis­ty­czne mate­riały izo­la­cy­jne.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.