Producent

Knauf Insulation GmbH

Knauf Insu­la­tion to międ­zy­n­a­ro­dowa firma spec­ja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji mate­riałów izo­la­cy­jnych. Jest częścią grupy Knauf, która działa w wielu obs­za­rach branży budow­la­nej.

Knauf Insu­la­tion pro­du­kuje szeroką gamę mate­riałów izo­la­cy­jnych, w tym wełnę szklaną, wełnę skalną, wełnę drzewną i mate­riały izo­la­cy­jne z polis­ty­renu ekstru­do­wa­n­ego (XPS). Pro­dukty te są wykor­zy­sty­wane w różnych zasto­so­wa­niach budow­lanych, w tym do izo­lacji ter­micz­nej budyn­ków, ochrony prze­ciw­poża­rowej i izo­lacji akus­ty­cz­nej.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.