Fabrikant

Knauf Insulation GmbH

Knauf Insu­la­tion is een inter­na­tio­naal bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van iso­la­tie­ma­te­ria­len. Het maakt deel uit van de Knauf Groep, die actief is in vele sec­to­ren van de bou­w­in­dus­trie.

Knauf Insu­la­tion pro­du­ceert een breed assor­ti­ment iso­la­tie­ma­te­ria­len, waa­ron­der glas­wol, steen­wol, hout­wol en geëx­tru­de­erd poly­sty­reen iso­la­tie­ma­te­riaal (XPS). Deze pro­duc­ten wor­den gebruikt in ver­schil­lende bouw­toe­pas­sin­gen, zoals ther­mi­sche iso­la­tie van gebou­wen, brand­be­vei­liging en geluid­siso­la­tie.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.