Fabrikant

Promat – Etex Building Performance GmbH

Pro­mat is een inter­na­tio­naal erkende lever­an­cier van pro­duc­ten en oplos­sin­gen op het gebied van pas­sieve brand­be­vei­liging en iso­la­tie bij hoge tem­pe­ra­tu­ren. Het bedrijf pro­du­ceert ver­schil­lende mate­ria­len en sys­te­men die gebou­wen, infra­struc­tuur en indus­triële instal­la­ties hel­pen bescher­men tegen brand en hoge tem­pe­ra­tu­ren. Hie­ron­der val­len vuur­vaste panelen en afdicht­in­gen en gespe­cia­li­se­erde iso­la­tie­ma­te­ria­len.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.