Producent

Karl Bachl GmbH & Co KG

Bachl to nie­mie­cka firma działa­jąca w różnych obs­za­rach biz­ne­so­wych, w tym w pro­duk­cji mate­riałów izo­la­cy­jnych.

Bachl ofe­ruje szeroką gamę mate­riałów izo­la­cy­jnych dla sek­tora budow­la­n­ego. Należą do nich pro­dukty wyko­n­ane z EPS (polis­ty­ren ekspan­do­wany), XPS (polis­ty­ren ekstru­do­wany) i PUR/PIR (sztywna pianka poli­ure­t­a­nowa). Mate­riały te są wykor­zy­sty­wane w różnych zasto­so­wa­niach, od izo­lacji ter­micz­nej budyn­ków po izo­lację akus­ty­czną.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.