Producent

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

ROCKWOOL jest międ­zy­n­a­ro­do­wym lide­rem w pro­duk­cji mate­riałów izo­la­cy­jnych ze skal­nej wełny mine­ral­nej.

Firma pro­du­kuje mate­riały izo­la­cy­jne z wełny skal­nej, które mogą być sto­so­wane zarówno do izo­lacji ter­micz­nej, jak i akus­ty­cz­nej. Pro­dukty te są rów­nież ognio­od­porne i mogą przy­c­zy­nić się do izo­lacji prze­ciw­poża­rowej.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.