Producent

Armacell GmbH

Arm­acell jest świa­towym lide­rem w pro­duk­cji elas­ty­cz­nych pia­nek do izo­lacji sys­te­mów grzew­c­zych, wen­tyl­a­cy­jnych, kli­ma­ty­za­cy­jnych i chłod­nic­zych. Firma ma rów­nież ugrun­to­waną pozy­cję w innych obs­za­rach rynku pia­nek tech­nicz­nych.

Arm­acell jest znany z wyso­kiej jakości elas­to­me­ro­wych mate­riałów izo­la­cy­jnych, które są często sto­so­wane w izo­lac­jach tech­nicz­nych w celu zmnie­jsze­nia strat ener­gii i zapo­bie­ga­nia kon­den­sacji. Jed­nym z dobrze znanych pro­duk­tów jest Arma­Flex, elas­ty­czny mate­riał izo­la­cy­jny.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.