Onze belofte

Ons werk is pas gedaan als jouw wen­sen zijn ver­vuld.

Voor ons als groot­han­del en dienst­ver­le­ner staan jouw wen­sen cen­tr­aal.

Jij bestelt, wij doen de rest. Of het nu gaat om inkoop, ver­pak­king of stipte leve­ring direct op de bouw­p­la­ats, bij ons zit je aan de vei­lige kant. Wij bie­den u uit­ge­breid advies, oplos­sin­gen op maat en pro­fes­sio­n­ele imple­men­ta­tie om u te hel­pen de beste resul­ta­ten te beha­len.

Als je op zoek bent naar een sterke part­ner voor tech­ni­sche iso­la­tie, warmte‑, koude‑, geluids- en brand­be­vei­liging of vloer­sys­te­men, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Over­tuig jezelf van de kwa­li­teit en ser­vice bij Münz­in­ger.

Leveringscapaciteit

Bij bouwprojecten is het belangrijk om een efficiënte en betrouwbare partner te hebben.

Wat heb je aan de beste aan­bie­ding als de goe­de­ren niet op het juiste moment op de juiste pla­ats zijn?

Met een totale ops­lag­ca­pa­ci­teit van meer dan 30.000 m² op onze loca­ties in Duit­s­land en Oos­ten­rijk heb­ben we het beno­digde mate­riaal voor je bestel­ling altijd in vol­doende hoe­ve­el­he­den. Met het grootste assor­ti­ment in de bran­che en ons eigen wagen­park kun­nen we je alles leve­ren wat je nodig hebt. We ver­zor­gen ook graag mai­lings voor afs­pra­ken. We leve­ren in heel Duit­s­land en Oos­ten­rijk en leve­ren ook graag recht­s­treeks op de bouw­p­la­ats.

We garand­e­ren je een ser­vice die uniek is in de bran­che.

Als je nu meer wilt weten over ons diens­ten­aan­bod, wacht dan niet lan­ger – bel ons gewoon.

Stiptheid

De dag begint vroeg op de bouwplaats. Maar zonder het juiste isolatiesysteem kun je er weer tegenaan.

Stipte en orde­li­jke leve­ring is daa­rom van­z­elf­spre­kend voor ons. Want alleen met het juiste iso­la­tie­sys­teem op het juiste moment kun je nauw­keu­rig en kos­ten­ef­fec­tief wer­ken.

Onze ser­vice­af­de­ling, van order­ver­werk­ing tot logis­tiek, zorgt voor een soe­pele leve­ring – klant­te­v­re­den­heid is onze top­p­rio­ri­teit.

Met ons eigen goed geor­ga­ni­s­e­erde wagen­park en onze goed opge­leide mede­wer­kers kun­nen we je dit garand­e­ren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons meer dan een modewoord – het is onze belofte. Ontdek hoe wij landelijk het verschil maken!

Voor ons is het onder­werp duurzaam­heid niet zomaar een aan­dachtspunt, maar diep gewor­teld in onze bedri­jfs­fi­loso­fie. We hou­den ons dage­li­jks bezig met iso­la­tie­ma­te­ria­len, tech­ni­sche iso­la­tie, ener­gie­be­s­pa­ring en CO²-reduc­­tie. Met onze pro­duc­ten dra­gen we bij aan een aan­zi­en­li­jke ver­min­de­ring van de CO²-uit­s­­toot, niet alleen lokaal, maar ook lan­de­lijk.

Maar we wil­len als bedrijf ook onze bijd­rage leve­ren aan het thema duurzaam­heid. Daa­rom heb­ben we al een aan­tal stap­pen onder­no­men om onze ener­gie­voe­taf­druk te ver­klei­nen.