Duurzaamheid

Iso­leer duurzaam en bes­paar ener­gie op de lange ter­mijn.

Als bedrijf dat zich bezig­houdt met het thema iso­la­tie­sys­te­men vanaf de basis met duurzaam­heid en ener­gie­be­s­pa­ring, stre­ven we bij Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH een milieu­vri­en­de­li­jke en hulp­bron­be­s­pa­rende bedri­jfs­cul­tuur na. We heb­ben erkend dat het in de wereld van van­daag ook belan­grijk is om op een eco­lo­gisch ver­ant­wo­orde manier te han­delen en sociale ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid te nemen.

Duurzaamheid

We zijn er trots op een bedrijf te zijn dat duurzaamheid als centrale bedrijfsstrategie nastreeft en met onze producten bijdraagt aan CO²-reductie in het hele land.

Een cen­tr­aal ele­ment van onze duurzaam­heids­stra­te­gie is de bevor­de­ring van ener­­gie-effi­ci­ënte tech­no­lo­gieën en her­nieuw­bare ener­gie­bron­nen om ons ener­gie­ver­bruik en CO2-uit­s­­toot te mini­ma­li­se­ren. Door het gebruik van LED-ver­­­lich­t­ing, intel­li­gente gebouw­be­heer­sys­te­men en effi­ci­ënt afval­be­heer dra­gen we actief bij aan de bescher­ming van het kli­maat en heb­ben we met ver­schil­lende pro­jec­ten al gehol­pen onze kool­stof­voe­taf­druk te ver­be­te­ren. We heb­ben al geïn­ves­teerd in her­nieuw­bare ener­gie, zoals e‑auto’s, e‑laadstations en zon­ne­sys­te­men. We zet­ten ons ook in voor een duurzame toele­ve­rings­ke­ten en zor­gen ervoor dat onze zaken­part­ners ook milieu­vri­en­de­li­jke prak­ti­jken han­te­ren. Met onze 9 loca­ties in Duit­s­land en 3 loca­ties in Oos­ten­rijk zit­ten we ook dich­ter bij onze klan­ten en heb­ben we dus kort­ere leve­rings­rou­tes.

Een ander belan­grijk aspect van onze inspan­nin­gen op het gebied van duurzaam­heid is sociale ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid. We hech­ten veel belang aan eer­li­jke arbei­dsom­stan­dig­he­den en de bevor­de­ring van diver­si­teit en geli­jke kan­sen. We zet­ten ons ook in voor sociale pro­jec­ten en lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­ties in onze regio.

Onze toewijding

We ontwikkelen ons voortdurend op het gebied van duurzaamheid. Hier zijn enkele manieren waarop we al hebben bijgedragen aan het verminderen van de CO²-uitstoot.
Geothermische energie

We gebrui­ken alter­na­tieve ver­warming­ssys­te­men zoals geo­ther­mi­sche ener­gie.

Elektrische vorkheftruck

Op alle loca­ties wor­den elek­tri­sche vork­hef­trucks gebruikt

E‑auto’s

We heb­ben al ver­schil­lende elek­tri­sche auto’s in ons wagen­park.

Tankstations op sommige locaties
Zonnesystemen op verschillende gebouwen
LED lampen en lampen

Onze kan­to­ren en maga­zi­j­nen zijn uit­ge­rust met LED’s.

We doneren 10€ aan www.meinwald.de

voor elke klant die over­stapt op e‑billing.

Sociale betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend

We done­ren regel­ma­tig aan de “För­der­ver­ein für krebs­kranke Kin­der Tübin­gen e.V.” en de “För­der­ver­ein Son­nen­strah­len e.V.”.