Münzinger + Frieser Holding GmbH

Meer dan 66 jaar erva­ring
met iso­la­tie en ener­gie­be­s­pa­ring

Meer dan 66 jaar erva­ring
met iso­la­tie en ener­gie­be­s­pa­ring

We zijn een van de too­na­an­ge­vende gespe­cia­li­se­erde groot­han­del­a­ars, gespe­cia­li­se­erd in hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len voor tech­ni­sche iso­la­tie met bescher­ming tegen warmte, koude, geluid en brand, en in vloer­sys­te­men.

Landelijke isolatieprofessional

We zijn al gene­ra­ties lang een com­pe­tente part­ner voor han­del, indus­trie en hui­zen­bou­wers. Met meer dan 90 mede­wer­kers op 9 loca­ties in Duit­s­land en 3 loca­ties in Oos­ten­rijk berei­ken we veel, waar­bij we ons altijd rich­ten op de hoge tev­re­den­heid van onze klan­ten.

Dank­zij de nabi­jheid van onze klan­ten en ons eigen wagen­park kun­nen we snel en fle­xi­bel reage­ren op indi­vi­du­ele behoef­ten. Ons directe cont­act zorgt voor per­so­on­lijke onder­ste­u­ning en korte lever­tij­den, waar­door onze ser­vice bij­zon­der betrouw­baar en klant­vri­en­de­lijk is.