Gegevensbescherming

Privacybeleid

Ver­ant­wo­or­de­lijk in de zin van de GDPR is:

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH
Olgastr. 14–26
D‑72770 Reut­lin­gen

Tele­foon: +49 7121/9596–0
Fax: +49 7121/9596–18
E‑mail: info@muenzinger.de
Inter­net: www.muenzinger.de
Alge­meen direc­teur: Uwe Münz­in­ger

In overe­enstem­ming met art. 37 – 39 GDPR / § 38 BDSG heb­ben we een externe func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming (DPO) aan­ge­steld:

Tabea Knabe, e‑mail: datenschutz@muenzinger.de

Ten­zij hie­ron­der anders ver­meld, is het ver­strek­ken van uw per­so­on­lijke gege­vens niet wet­te­lijk of con­trac­tueel verp­licht of nood­za­ke­lijk voor het slui­ten van een overe­en­komst. U bent niet verp­licht om de gege­vens te ver­strek­ken. Niet-leve­ren heeft geen gevol­gen. Dit is alleen van toe­pas­sing als er geen andere infor­ma­tie wordt ver­st­rekt bij de daar­op­vol­gende ver­werking­s­ac­ti­vi­tei­ten.

Per­so­on­lijke gege­vens zijn alle infor­ma­tie met betrek­king tot een geï­den­ti­fice­erde of iden­ti­fice­er­bare natu­ur­li­jke per­soon.

1. ser­ver­log­be­stan­den

U kunt onze web­site bez­oe­ken zon­der per­so­on­lijke gege­vens te ver­strek­ken. Tel­kens wan­neer u onze web­site bez­oekt, wor­den gebruiks­ge­ge­vens door uw inter­net­brow­ser naar ons of onze web­hos­t/IT-ser­vice­pro­vi­der ver­zon­den en opgesla­gen in log­be­stan­den (zogen­aamde ser­ver­log­be­stan­den). Deze opgesla­gen gege­vens omvat­ten bij­vo­or­beeld de naam van de opge­roe­pen pagina, de datum en tijd van toe­gang, het IP-adres, de hoe­ve­el­heid over­ged­ra­gen gege­vens en de aanvra­gende pro­vi­der. De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons doorslag­ge­vende legi­tieme belang om de pro­bleem­loze werk­ing van onze web­site te garand­e­ren en ons aan­bod te ver­be­te­ren.

2. hos­ting

Voor onze web­site maken we gebruik van de diens­ten van Mitt­wald CM Ser­vice GmbH & Co KG, Königs­ber­ger Straße 4–6, 32339 Espel­kamp, Duit­s­land. Onze web­site wordt gehost op de ser­vers van Mitt­wald. Alle gege­vens die op onze web­site wor­den verz­a­meld, wor­den ver­werkt op de ser­vers van Mitt­wald in Duit­s­land of bin­nen de EU. De rechts­gronds­lag voor de ver­werk­ing is ons legi­tieme belang in de vei­lige, snelle en effi­ci­ënte beschik­baar­stel­ling van onze web­site in overe­enstem­ming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. 1 p. 1 lit. f GDPR.
We heb­ben een order­ver­werking­s­overe­en­komst ges­lo­ten met Mitt­wald. Meer infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming bij Mitt­wald vindt u op https://www.mittwald.de/datenschutz

Voor onze web­site maken we ook gebruik van de diens­ten van Alfah­os­ting GmbH, Edmund-von-Lipp­mann-Straße 13–15, 06112 Halle (Saale), Duit­s­land. Onze web­site wordt gehost op de ser­vers van Alfah­os­ting. Alle gege­vens die op onze web­site wor­den verz­a­meld, wor­den ver­werkt op de ser­vers van Alfah­os­ting in Duit­s­land of bin­nen de EU. De rechts­gronds­lag voor de ver­werk­ing is ons legi­tieme belang in de vei­lige, snelle en effi­ci­ënte beschik­baar­stel­ling van onze web­site in overe­enstem­ming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. 1 p. 1 lit. f GDPR.
We heb­ben een order­ver­werking­s­overe­en­komst ges­lo­ten met Alfah­os­ting. Meer infor­ma­tie over de gege­vens­be­scher­ming van Alfah­os­ting is te vin­den op https://www.alfahosting.de/datenschutz

3. verz­ame­ling en ver­werk­ing bij gebruik van het cont­act­for­mu­lier

Wan­neer u het cont­act­for­mu­lier gebruikt, verz­ame­len we uw per­so­on­lijke gege­vens (naam, e‑mailadres, bericht­tekst) alleen voor zover u deze ver­st­rekt. De gege­vens­ver­werk­ing dient om cont­act te leg­gen.
Als het tot stand bren­gen van cont­act dient voor de uit­voe­ring van pre­con­trac­tuele maat­re­ge­len (bijv. over­leg in geval van koopin­ter­esse, voor­be­rei­ding van een offerte) of betrek­king heeft op een reeds ges­lo­ten con­tract tus­sen u en ons, wordt deze gege­vens­ver­werk­ing uit­ge­voerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR. 1 p. 1 lit. b GDPR.
Als er om andere rede­nen cont­act wordt opge­no­men, wordt deze gege­vens­ver­werk­ing uit­ge­voerd op basis van art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR vanuit ons doorslag­ge­vende legi­tieme belang om uw vraag te ver­wer­ken en te beant­wo­or­den. In dit geval hebt u het recht, om rede­nen die voort­v­loeien uit uw spe­ci­fieke situa­tie, om dit recht op elk gewenst moment uit te oefe­nen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op de ver­werk­ing van per­so­on­lijke gege­vens over jou.
We gebrui­ken uw e‑mailadres alleen om uw vraag te ver­wer­ken. Uw gege­vens wor­den dan ver­wij­derd in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen, ten­zij u toes­tem­ming hebt gege­ven voor ver­dere ver­werk­ing en gebruik.

4. bestel­lin­gen van klan­t­ac­counts

We heb­ben ook per­so­on­lijke gege­vens van u nodig voor het afs­lui­ten, uit­voe­ren of beëin­di­gen van uw contract/bestelling/klacht. Deze omvat­ten bij­vo­or­beeld
-
Voor­naam, ach­ter­naam
-
Fac­tuur- en afle­ver­ad­res
-
E‑mailadres
-
Fac­tuur- en beta­lings­ge­ge­vens
-
Tele­foon­num­mer, indien van toe­pas­sing

Klant account

Wan­neer je een klan­ten­re­ke­ning opent, verz­ame­len we je per­so­on­lijke gege­vens in de mate die daar gespe­ci­fice­erd wordt. Het doel van de gege­vens­ver­werk­ing is om uw aan­koop te ver­ge­mak­ke­li­jken en de ver­werk­ing van bestel­lin­gen te vere­en­vou­di­gen. De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. een GDPR met uw toes­tem­ming. U kunt uw toes­tem­ming te allen tijde intrek­ken door ons hier­van op de hoogte te stel­len, zon­der dat dit van invloed is op de recht­ma­tig­heid van de ver­werk­ing op basis van toes­tem­ming voor­dat deze werd inge­trok­ken. Je klan­ten­ac­count wordt dan ver­wij­derd.

Verz­ame­len, ver­wer­ken en door­ge­ven van per­so­on­lijke gege­vens voor bestel­lin­gen

Wan­neer u een bestel­ling pla­atst, verz­ame­len en ver­wer­ken we uw per­so­on­lijke gege­vens alleen voor zover dat nodig is om uw bestel­ling uit te voe­ren en te ver­wer­ken en om uw vra­gen te beant­wo­or­den. Het ver­strek­ken van de gege­vens is nood­za­ke­lijk voor het afs­lui­ten van het con­tract. Als dit niet gebe­urt, kan er geen con­tract wor­den ges­lo­ten. De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR en is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een con­tract met u.
Uw gege­vens wor­den bij­vo­or­beeld door­ge­ge­ven aan de door u gesel­ec­teerde ver­zend­be­drij­ven en drop­ship­ping-pro­vi­ders, beta­lings­pro­vi­ders, dienst­ver­le­ners voor het ver­wer­ken van bestel­lin­gen en IT-dienst­ver­le­ners. In alle geval­len hou­den we ons strikt aan de wet­te­li­jke ver­eis­ten. De omvang van de gege­ven­so­ver­dracht wordt tot een mini­mum beperkt.

5. reclame

Gebruik van het e‑mailadres voor het ver­zen­den van directe reclame
We gebrui­ken uw e‑mailadres, dat we heb­ben ont­van­gen als onder­deel van de ver­koop van een pro­duct of dienst, voor de elek­tro­ni­sche ver­zen­ding van reclame voor onze eigen goe­de­ren of diens­ten die ver­ge­li­jk­baar zijn met de goe­de­ren of diens­ten die u al bij ons hebt gekocht, ten­zij u bez­waar hebt gema­akt tegen dit gebruik. Het ver­strek­ken van het e‑mailadres is nood­za­ke­lijk voor het afs­lui­ten van het con­tract. Als dit niet gebe­urt, kan er geen con­tract wor­den ges­lo­ten. De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR van ons hoger legi­tiem belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bez­waar maken tegen dit gebruik van uw e‑mailadres door ons hier­van op de hoogte te stel­len. U vindt de cont­act­ge­ge­vens voor het uitoefe­nen van uw bez­waar in de wet­te­li­jke ken­nis­ge­ving. Je kunt ook de link in de pro­mo­tie-e-mail gebrui­ken. Dit brengt geen andere kos­ten met zich mee dan de trans­mis­sie­kos­ten vol­gens de basis­ta­rie­ven.

6. beta­lings­dien­s­ta­an­bie­der

Gebruik van Pay­Pal

Op alle Pay­Pal-tran­sac­ties is het pri­va­cy­beleid van Pay­Pal van toe­pas­sing. Je kunt deze vin­den op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van Pay­Pal Express

We gebrui­ken de Pay­Pal Express-betaal­ser­vice van Pay­Pal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22–24 Bou­le­vard Royal L‑2449, Luxem­burg; “Pay­Pal”) op onze web­site. Het doel van de gege­vens­ver­werk­ing is om u een beta­ling te kun­nen aan­bie­den via de betaal­ser­vice Pay­Pal Express. Om deze betaal­ser­vice te inte­gre­ren, is het nood­za­ke­lijk dat Pay­Pal gege­vens verz­amelt, ops­laat en ana­ly­se­ert (bijv. IP-adres, appa­raat­type, bes­t­uri­ngs­sys­teem, brow­ser­type, loca­tie van uw appa­raat) wan­neer u de web­site bez­oekt. Voor dit doel kun­nen ook coo­kies wor­den gebruikt. De coo­kies maken het moge­l­ijk om uw brow­ser te her­ken­nen.
Het gebruik van coo­kies of ver­ge­li­jk­bare tech­no­lo­gieën vindt pla­ats op basis van § 15 para. 3 P. 1 TMG. De ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens vindt pla­ats op basis van art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR van ons doorslag­ge­vend legi­tiem belang in een klant­ge­richt aan­bod van ver­schil­lende beta­lings­me­tho­den. U hebt het recht om, op grond van rede­nen die ver­band hou­den met uw spe­ci­fieke situa­tie, te allen tijde bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens die op u betrek­king heb­ben.
Door Pay­Pal Express te sel­ec­te­ren en te gebrui­ken, wor­den de gege­vens die nodig zijn voor de beta­lings­ver­werk­ing door­ge­ge­ven aan Pay­Pal om het con­tract met u uit te voe­ren met behulp van de gesel­ec­teerde beta­lings­me­thode. Deze ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR. Meer infor­ma­tie over gege­vens­ver­werk­ing bij het gebruik van de betaal­ser­vice Pay­Pal Express is te vin­den in het bij­beho­rende pri­va­cy­beleid op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Gebruik van Mol­lie (SEPA over­schrij­ving, SOFORT Ban­king, Pay­Pal, cre­dit­card, Pay later)

We bie­den ver­schil­lende betaal­me­tho­den aan in onze win­kel via de pro­vi­der Mol­lie. Deze omvat­ten momen­teel SEPA-ban­ko­ver­schrij­ving, Sofort Ban­king, Pay­Pal, cre­dit­card, Pay later. De betaal­me­thode vooruit­be­ta­ling is niet gekop­peld aan Mol­lie. Mol­lie is een betaal­dienst­ver­le­ner van Mol­lie B.V., Kei­zers­gracht 126, 1015 CW Ams­ter­dam, Neder­land.
Wan­neer een beta­ling wordt gedaan met de betaal­me­tho­den die aan Mol­lie zijn gekop­peld, verz­amelt Mol­lie ver­schil­lende tran­sac­tie­ge­ge­vens en stu­urt deze door naar de betaa­lin­stel­lin­gen. Naast de ver­eiste beta­lings­ge­ge­vens kun­nen er nog andere gege­vens (afle­ver­ad­res, win­kel­mandje) wor­den gere­gis­tre­erd. Mol­lie ver­werkt de tran­sac­tie samen met de bank of beta­lings­pro­vi­der.
gewaar­merkt. Het beta­lings­bed­rag wordt dan over­ge­ma­akt naar onze reke­ning.
De basis voor gege­vens­ver­werk­ing is art. 6 par. 1 p. 1 lit. b GDPR.
De gege­vens­be­scher­mings­in­for­ma­tie voor de beta­lings­dien­s­ta­an­bie­der Mol­lie is te vin­den op https://www.mollie.com/de/privacy. Je vindt de toe­pas­se­li­jke voor­waar­den ook op de Mol­lie home­page.
Als je bes­luit om per fac­tuur te beta­len, voert Mol­lie een kre­diet­con­trole uit om het risico op wan­be­ta­ling te mini­ma­li­se­ren. Voor dit doel heb­ben we uw toes­tem­ming nodig voor de over­dracht van de nood­za­ke­li­jke gege­vens voor de iden­ti­teits- en kre­diet­con­trole. Als u toes­tem­ming geeft, wor­den uw gege­vens door­ge­stu­urd naar Mol­lie. Mol­lie geeft deze gege­vens door aan geau­to­ri­se­erde part­ner­be­drij­ven of kre­diet­bu­re­aus. Meer infor­ma­tie hiero­ver vindt u in het pri­va­cy­beleid van Mol­lie. De bes­lis­sing over het aan­gaan, uit­voe­ren of beëin­di­gen van een con­trac­tuele rela­tie wordt geno­men op basis van de kre­diet­waar­dig­heids­in­for­ma­tie.
U kunt uw toes­tem­ming voor Mol­lie op elk moment intrek­ken. Mol­lie kan ech­ter nog steeds gemach­tigd zijn om uw per­so­ons­ge­ge­vens te ver­wer­ken, te gebrui­ken en over te dra­gen indien dit nood­za­ke­lijk of wet­te­lijk ver­eist of bevo­len is door een recht­bank of over­heids­in­stan­tie om beta­lin­gen te ver­wer­ken in overe­enstem­ming met de overe­en­komst.
De gege­vens­ver­werk­ing voor de kre­diet­con­trole is geba­se­erd op uw toes­tem­ming in overe­enstem­ming met art. 6 lid. 1 p. 1 lit. a GDPR.

7. sociale media

We zijn aan­we­zig op ver­schil­lende sociale net­wer­ken. Deze wor­den hie­ron­der in detail opge­somd. Klan­ten, geïn­ter­es­se­er­den en gebrui­kers kun­nen het gebrui­ken om met ons te com­mu­ni­ce­ren en meer te weten te komen over onze acti­vi­tei­ten en pro­duc­ten.
In deze con­text wil­len we erop wij­zen dat gebrui­kers­ge­ge­vens ook bui­ten de Euro­pese Unie kun­nen wor­den ver­werkt. Hier­door kun­nen er risico’s ont­s­taan voor gebrui­kers van onze aan­we­zig­heid op sociale net­wer­ken.
Sociale net­wer­ken gebrui­ken gebrui­kers­ge­ge­vens over het alge­meen ook voor markt­on­derz­oek en reclame. Gebruiks­ged­rag wordt bij­vo­or­beeld gebruikt voor geper­so­na­li­se­erde adver­ten­ties. Er wordt reke­ning gehou­den met de belan­gen van de gebrui­kers. Om dit te berei­ken wor­den coo­kies opgesla­gen op de appa­ra­ten van gebrui­kers, waar­door con­clu­sies kun­nen wor­den getrok­ken over het ged­rag van gebrui­kers en hun inter­es­ses.
De ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens in sociale net­wer­ken wordt door ons uit­ge­voerd op basis van een gerecht­vaar­digd belang in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR. Ons doel is om effec­tieve com­mu­ni­ca­tie met gebrui­kers te waar­bor­gen en u op de hoogte te hou­den van onze acti­vi­tei­ten en pro­duc­ten.
Als toes­tem­ming voor gege­vens­ver­werk­ing ver­eist is, wordt de ver­werk­ing uit­ge­voerd in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. en Art. 7 GDPR.
Het is voor ons niet moge­l­ijk om alle ver­werk­in­gen van de sociale net­wer­ken te vol­gen. Richt verz­oe­ken om infor­ma­tie daa­rom recht­s­treeks tot de indi­vi­du­ele beheer­ders van de sociale net­wer­ken. Alleen de aan­bie­der heeft toe­gang tot de gebrui­kers­ge­ge­vens en kan daa­rom infor­ma­tie ver­strek­ken of pas­sende maat­re­ge­len nemen in het geval van het doen gel­den van gebrui­kers­rech­ten. U kunt ech­ter ook cont­act met ons opne­men of met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming als u vra­gen hebt over gege­vens­be­scher­ming.
Raad­pleeg de afzon­der­li­jke pagina’s voor meer infor­ma­tie en bez­waar­op­ties:

Face­book

De pro­vi­der is Meta Plat­forms Ire­land Limi­ted, 4 Grand Canal Square, Dub­lin 2, Ier­land. Je kunt het pri­va­cy­beleid van Face­book vin­den op
https://www.facebook.com/about/privacy/update
en
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Lin­ke­dIn

De pro­vi­der is Lin­ke­dIn Ire­land Unli­mi­ted Com­pany, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Ier­land. Het pri­va­cy­beleid is te vin­den op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

8. koek­jes

Onze web­site maakt gebruik van coo­kies. Coo­kies zijn kleine tekst­be­stan­den die wor­den opgesla­gen in de inter­net­brow­ser of door de inter­net­brow­ser op het com­pu­ter­sys­teem van de gebrui­ker. Wan­neer een gebrui­ker een web­site bez­oekt, kan er een coo­kie wor­den opgesla­gen op het bes­t­uri­ngs­sys­teem van de gebrui­ker. Deze coo­kie bevat een karak­te­ris­tieke teken­reeks waar­mee de brow­ser uniek kan wor­den geï­den­ti­fice­erd wan­neer de web­site opnieuw wordt opgev­raagd.
Coo­kies wor­den op uw com­pu­ter opgesla­gen. U hebt dus vol­le­dige con­trole over het gebruik van coo­kies. Door de juiste tech­ni­sche instel­lin­gen in uw inter­net­brow­ser te sel­ec­te­ren, kunt u op de hoogte wor­den gesteld voor­dat coo­kies wor­den inge­steld en kunt u bes­lis­sen of u deze coo­kies indi­vi­dueel wilt accep­te­ren en het ops­laan van coo­kies en het ver­zen­den van de gege­vens die ze bevat­ten, wilt voor­ko­men. Coo­kies die al zijn opgesla­gen, kun­nen op elk moment wor­den ver­wij­derd. We wil­len u er ech­ter op wij­zen dat u dan moge­l­ijk niet alle func­ties van deze web­site vol­le­dig kunt gebrui­ken.

Tech­nisch nood­za­ke­li­jke coo­kies

Ten­zij hie­ron­der anders ver­meld in het pri­va­cy­beleid, gebrui­ken we deze tech­nisch nood­za­ke­li­jke coo­kies alleen om onze web­site gebruiks­vri­en­de­li­jker, effec­tie­ver en vei­li­ger te maken. Boven­dien stel­len coo­kies onze sys­te­men in staat om uw brow­ser te her­ken­nen, zelfs nadat een pagina is gewi­j­zigd, en om u diens­ten aan te bie­den. Som­mige func­ties van onze web­site kun­nen niet wor­den aan­ge­bo­den zon­der het gebruik van coo­kies. Hier­voor moet de brow­ser zelfs na een pagi­na­wis­sel wor­den her­kend.
Het gebruik van coo­kies of ver­ge­li­jk­bare tech­no­lo­gieën vindt pla­ats op basis van § 15 para. 3 P. 1 TMG. De ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens vindt pla­ats op basis van art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR vanuit ons doorslag­ge­vende legi­tieme belang om te zor­gen voor een opti­male func­tion­a­li­teit van de web­site en een gebruiks­vri­en­de­lijk en effec­tief ont­werp van ons aan­bod.
U hebt het recht om, op grond van rede­nen die ver­band hou­den met uw spe­ci­fieke situa­tie, te allen tijde bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens die op u betrek­king heb­ben.
Een over­zicht van de gebruikte coo­kies vindt u onder Pri­va­cy­in­stel­lin­gen – Coo­kies.

9 Rech­ten van de betrok­kene en ops­lag­duur

Duur van ops­lag

Nadat het con­tract vol­le­dig is ver­werkt, wor­den de gege­vens in eerste instan­tie opgesla­gen voor de duur van de garan­tie­pe­ri­ode, ver­vol­gens in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen, in het bij­zon­der vol­gens de belas­ting- en han­dels­wet­ge­ving, en ver­vol­gens na afloop van de peri­ode gewist, ten­zij u toes­tem­ming hebt gege­ven voor ver­dere ver­werk­ing en gebruik.

Rech­ten van de betrok­kene

Als aan de wet­te­li­jke ver­eis­ten wordt vol­daan, hebt u de vol­gende rech­ten in overe­enstem­ming met Art. 15 tot 20 GDPR: Recht op infor­ma­tie, rec­ti­fi­ca­tie, wis­sing, beper­king van de ver­werk­ing, gege­ven­so­ver­draag­baar­heid.
Boven­dien, vol­gens Art. 21 para. 1 GDPR om bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR, evenals tegen ver­werk­ing ten behoeve van direct mar­ke­ting.

Recht om een klacht in te die­nen bij de toe­zicht­hou­dende auto­ri­teit

In overe­enstem­ming met art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te die­nen bij de toe­zicht­hou­dende auto­ri­teit als u van mening bent dat uw per­so­ons­ge­ge­vens onrecht­ma­tig wor­den ver­werkt.

Recht van bez­waar

Als de hier ver­melde ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens is geba­se­erd op ons gerecht­vaar­digd belang in overe­enstem­ming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR, heb je het recht om op elk moment bez­waar te maken tegen deze ver­werk­ing met werk­ing voor de toeko­mst op gronden die ver­band hou­den met jouw spe­ci­fieke situa­tie.
Zodra een bez­waar is inge­diend, wordt de ver­werk­ing van de betref­fende gege­vens beëin­digd, ten­zij we dwin­gende legi­tieme gronden voor de ver­werk­ing kun­nen aan­to­nen die zwaar­der wegen dan uw belan­gen, rech­ten en vri­jhe­den of als de ver­werk­ing dient voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van juri­di­sche claims.
Als per­so­on­lijke gege­vens wor­den ver­werkt voor direct mar­ke­ting, kunt u te allen tijde bez­waar maken tegen deze ver­werk­ing door ons hier­van op de hoogte te stel­len. Zodra u bez­waar hebt gema­akt, stop­pen we met de ver­werk­ing van de betref­fende gege­vens voor direct mar­ke­ting.

10. etra­cker

We gebrui­ken etra­cker voor ana­ly­sed­oel­ein­den. Dit web­ana­ly­se­pro­gramma wordt aan­ge­bo­den door etra­cker GmbH, Erste Brun­nen­straße 1, 20459 Ham­burg, Duit­s­land. We gebrui­ken stan­da­ard geen coo­kies voor web­ana­lyse. Coo­kies die kun­nen wor­den gebruikt om gepseudo­ni­mi­se­erde gebrui­kers­pro­fie­len aan te maken, wor­den alleen opgesla­gen na expli­ciete toes­tem­ming. Per­so­on­lijke iden­ti­fi­ca­tie is niet moge­l­ijk. De verz­a­melde gege­vens wor­den ook niet gecom­bi­neerd met andere gege­vens om u te iden­ti­fi­ce­ren.
We heb­ben een order­ver­werking­s­con­tract afges­lo­ten met etra­cker. De verz­a­melde gege­vens wor­den uit­s­lui­tend in Duit­s­land ver­werkt. Gege­vens­ver­werk­ing is daa­rom onder­wor­pen aan de GDPR. Boven­dien is etra­cker gecer­ti­fice­erd op het gebied van gege­vens­be­scher­ming. Meer infor­ma­tie over gege­vens­ver­werk­ing is te vin­den op https://www.etracker.com/datenschutz/.
Ons belang bij het gebruik van etra­cker is het opti­ma­li­se­ren van onze web­site. De gege­vens­ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd in overe­enstem­ming met art. 6 par. 1 p. 1 lit. f GDPR op basis van een legi­tiem belang. Als toes­tem­ming voor gege­vens­ver­werk­ing ver­eist is, wordt de ver­werk­ing uit­ge­voerd in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. en Art. 7 GDPR.

11e Shop­ware

Om onze online shop te behe­ren, gebrui­ken we het Shop­ware shop­sys­teem van de pro­vi­der shop­ware AG, Ebbing­hoff 10, 48624 Schöp­pin­gen.
We heb­ben een order­ver­werking­s­con­tract afges­lo­ten met Shop­ware. De gege­vens die in de shop wor­den inge­voerd, wor­den door­ge­stu­urd naar Shop­ware. De over­dracht vindt pla­ats in het kader van de uit­voe­ring van het con­tract in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR.
Meer infor­ma­tie over de ver­werk­ing van gege­vens door Shop­ware vindt u op https://www.shopware.com/de/datenschutz.

12. toes­tem­ming­sbe­heer­der

We heb­ben het toes­tem­ming­sbe­heer­pro­gramma con­sent­ma­na­ger (www.consentmanager.net) van con­sent­ma­na­ger AB (Hålt­gel­vå­gen 1b, 72348 Väs­terås, Zweden, info@consentmanager.net) op onze web­site geïn­te­gre­erd om toes­tem­ming te vra­gen voor gege­vens­ver­werk­ing of het gebruik van coo­kies of ver­ge­li­jk­bare func­ties. Met behulp van con­sent­ma­na­ger hebt u de moge­l­ijk­heid om uw toes­tem­ming te geven of te wei­ge­ren voor bepaalde func­tion­a­li­te­i­ten van onze web­site, bij­vo­or­beeld voor het inte­gre­ren van externe ele­men­ten, het inte­gre­ren van strea­ming con­tent, sta­tis­ti­sche ana­lyse, bereik­me­ting en geper­so­na­li­se­erde reclame. U kunt con­sent­ma­na­ger gebrui­ken om uw toes­tem­ming te geven of te wei­ge­ren voor alle func­ties of om uw toes­tem­ming te geven voor afzon­der­li­jke doel­ein­den of afzon­der­li­jke func­ties. Je kunt de instel­lin­gen die je hebt gema­akt ook later nog wij­zi­gen. Het doel van de inte­gra­tie van con­sent­ma­na­ger is om de gebrui­kers van onze web­site in staat te stel­len om te bes­lis­sen over de boven­ge­noemde zaken en de moge­l­ijk­heid te bie­den om reeds gema­akte instel­lin­gen te wij­zi­gen tij­dens het ver­dere gebruik van onze web­site. Tij­dens het gebruik van con­sent­ma­na­ger wor­den per­so­on­lijke gege­vens en infor­ma­tie over de gebruikte ein­d­ap­pa­ra­ten (IP-adres, taal, brow­ser, enz.) ver­werkt en naar con­sent­ma­na­ger AB ver­zon­den. De infor­ma­tie over de instel­lin­gen die je hebt gema­akt, wordt ook opgesla­gen op je ein­d­ap­pa­raat.
De rechts­gronds­lag voor de ver­werk­ing is art. 6 lid. 1 p. 1 lit. c GDPR in com­bi­na­tie met Art. 7 para. 1 GDPR, voor zover de ver­werk­ing dient om te vol­doen aan de wet­te­lijk gestan­da­ar­di­se­erde verp­licht­in­gen om bew­ijs te leve­ren voor het ver­le­nen van toes­tem­ming. Boven­dien is art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR is de rele­vante rechts­gronds­lag. Onze legi­tieme belan­gen in de ver­werk­ing lig­gen in het ops­laan van gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen en ‑voor­keu­ren met betrek­king tot het gebruik van coo­kies en het eva­lue­ren van toes­tem­ming­sper­cen­ta­ges. Uiter­lijk 24 maan­den nadat de gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen zijn gema­akt, wordt opnieuw om toes­tem­ming gev­raagd. De gema­akte gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen wor­den dan opnieuw opgesla­gen voor deze peri­ode, ten­zij u de infor­ma­tie over uw gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen in de capa­ci­tei­ten van het ein­d­ap­pa­raat die voor dit doel beschik­baar zijn voo­raf zelf wist.

13e Ama­zo­ne­markt­pla­ats

We ver­ko­pen onze pro­duc­ten ook via het Ama­zon ver­ko­opp­lat­form. Hier­bij infor­me­ren wij u over de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens in deze con­text. Infor­ma­tie over gege­vens­ver­werk­ing direct door Ama­zon is te vin­den op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html.
Wan­neer u een aan­koop doet via het Ama­zon ver­ko­opp­lat­form, ver­st­rekt u ons gege­vens die we nodig heb­ben om het con­tract te ver­wer­ken. De ver­werk­ing en ver­zen­ding
waar u al mee akko­ord bent gegaan toen u zich regis­tre­erde bij Ama­zon. We verz­ame­len geen andere per­so­on­lijke gege­vens.
We gebrui­ken deze gege­vens voor de vol­gende doel­ein­den:
-
Iden­ti­fi­ca­tie als klant
-
Order­ver­werk­ing
-
Cor­re­spon­den­tie
-
Fac­tu­ra­tie
-
Indien van toe­pas­sing, behan­de­ling van aans­pra­ke­li­jk­heids­claims, aan­spraak op claims
De gege­vens­ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd in overe­enstem­ming met art. 6 par. 1 p. 1 lit. b GDPR, d.w.z. om te vol­doen aan de weder­zijdse verp­licht­in­gen die voort­v­loeien uit het koop­con­tract. Elke ver­dere ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. GDPR, d.w.z. geba­se­erd op uw toes­tem­ming met Ama­zon.

14 Ebay

Onze pro­duc­ten wor­den door ons aan­ge­bo­den op het ver­ko­opp­lat­form eBay. Infor­ma­tie over de gege­vens­ver­werk­ing van de aan­bie­der van ver­ko­op­diens­ten is te vin­den op https://www.ebay.de/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260. Wan­neer je je bij eBay regis­tre­ert, word je geïn­for­meerd over hun gege­vens­ver­werk­ing. Daar­naast wordt toes­tem­ming voor gege­vens­ver­werk­ing en ‑over­dracht gege­ven bij regis­tra­tie of bestel­ling.
De gege­vens die eBay aan ons door­ge­eft, wor­den door ons voor de vol­gende doel­ein­den gebruikt:
-
Iden­ti­fi­ca­tie als klant
-
Order­ver­werk­ing
-
Cor­re­spon­den­tie
-
Fac­tu­ra­tie
-
Indien van toe­pas­sing, behan­de­ling van aans­pra­ke­li­jk­heids­claims, aan­spraak op claims
De gege­vens­ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd in overe­enstem­ming met art. 6 par. 1 p. 1 lit. b GDPR, d.w.z. om te vol­doen aan de weder­zijdse verp­licht­in­gen die voort­v­loeien uit het koop­con­tract. Elke ver­dere ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR, d.w.z. op basis van uw toes­tem­ming op eBay.

bescher­ming en vri­jheid van infor­ma­tie in Baden-Würt­tem­berg.