Het bedrijf

Wij, Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, zijn een van de too­na­an­ge­vende groot­han­dels in iso­la­tie­ma­te­ria­len.

Wij zijn gespe­cia­li­se­erd in de ver­koop van hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len. Onze exper­tise en ons stre­ven naar kwa­li­teit en duurzaam­heid, evenals onze ser­vice, onder­schei­den ons.

Sinds onze opricht­ing in Reut­lin­gen in 1956 zijn we gestaag gegro­eid. Ten eerste intern en ten tweede door de over­name van Frie­ser op het gebied van vloer­be­dek­kings­tech­no­lo­gie en zelf­kle­vende iso­la­tie­tech­no­lo­gie in Oos­ten­rijk.

Het bedrijf

Wij bieden u de beste oplossingen voor uw behoeften.

Elke dag zor­gen onze mede­wer­kers ervoor dat ze u, onze klan­ten, des­kun­dig advies geven en uw wen­sen ver­vul­len. We doen elke dag ons best om dit te berei­ken. We han­delen altijd met het doel om de best moge­l­ijke oplos­sing voor onze klan­ten te bie­den, ter­wijl we ook reke­ning hou­den met duurzaam­heid.

We wer­ken nauw samen met onze gere­nom­meerde part­ners en fabri­kan­ten om ervoor te zor­gen dat alleen de beste en meest inno­va­tieve pro­duc­ten beschik­baar zijn voor onze klan­ten en dat aan de kwa­li­te­i­ts­ei­sen van elke klant kan wor­den vol­daan.

Met Münz­in­ger als part­ner kunt u er zeker van zijn dat u de beste oplos­sin­gen kri­jgt voor uw spe­ci­fieke behoef­ten. Ons erva­ren team staat altijd klaar om je te hel­pen bij het sel­ec­te­ren van de beste pro­duc­ten voor jouw toe­pas­sin­gen.