GTC

Algemene voorwaarden

 

I. TOEPASSINGSGEBIED, ALGEMEEN

 1. Deze Alge­mene Voor­waar­den (hierna: “AV B2B Online Shop”) van Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, Olga­straße 14–26, 72770 Reut­lin­gen (hierna: “Ver­ko­per” of “wij”), zijn van toe­pas­sing op alle tran­sac­ties voor de leve­ring van goe­de­ren aan de klant, die de klant heeft afges­lo­ten via onze online shop, te vin­den op https://www.muenzinger.shop.
 2. Het toe­pas­sing­sge­bied van deze AV B2B Online Shop is beperkt tot overe­en­kom­s­ten met onder­ne­mers, rechts­per­so­nen naar publiek recht of een bij­zon­der fonds naar publiek recht. Deze Alge­mene Voor­waar­den B2B Online Shop zijn niet van toe­pas­sing op tran­sac­ties met con­su­men­ten in de zin van § 13 BGB.
 3. Deze AV B2B Online Shop zijn uit­s­lui­tend van toe­pas­sing. Wij maken hier­bij bez­waar tegen het opne­men van alge­mene voor­waar­den van de klant die in strijd zijn met, een aan­vul­ling zijn op of afwi­jken van onze AV B2B Online Shop. Deze zijn ook niet van toe­pas­sing als wij de leve­ring van de klant uit­voe­ren met ken­nis van of zon­der uit­druk­ke­lijk bez­waar tegen afwi­jkende voor­waar­den van de klant.
 4. Indi­vi­du­ele afs­pra­ken met de klant in indi­vi­du­ele geval­len (inclu­sief bij­ko­mende afs­pra­ken, aan­vul­lin­gen en wij­zi­gin­gen) heb­ben in ieder geval voor­rang op deze B2B Online Shop AV. Een schrift­e­lijk con­tract of onze schrift­e­li­jke beves­ti­ging is bepa­lend voor de inhoud van der­ge­li­jke overe­en­kom­s­ten.
 5. Deze AV B2B Online Shop zijn ook van toe­pas­sing op toeko­ms­tige tran­sac­ties tus­sen de ver­ko­per en de klant zon­der dat deze opnieuw moe­ten wor­den opge­no­men.
 6. Wet­te­lijk rele­vante ver­kla­rin­gen en ken­nis­ge­vin­gen die de klant aan ons moet doen na het afs­lui­ten van het con­tract (bijv. het stel­len van ter­mi­j­nen, ken­nis­ge­ving van gebre­ken, enz.
 7. Rech­ten die de ver­ko­per toeko­men op grond van wet­te­li­jke bepa­lin­gen of andere overe­en­kom­s­ten naast deze AV B2B Online Shop blij­ven ona­an­ge­tast.
 8. Indien bepa­lin­gen van deze AV B2B strij­dig zijn met onze Alge­mene Ver­koop- en Leve­rings­vo­or­waar­den (natio­naal) en/of (inter­na­tio­naal), heb­ben de bepa­lin­gen van deze AV B2B voor­rang in geval van twi­j­fel.

 

II. REGISTRATIE

De klant kan zich vri­j­wil­lig regis­tre­ren als klant en een klan­ten­ac­count aan­ma­ken door zich te regis­tre­ren. De per­so­on­lijke gege­vens van de klant wor­den ver­werkt als onder­deel van het regis­tra­tiepro­ces. De gege­vens­ver­werk­ing is onze
Pri­va­cy­beleid voor klan­ten. Regis­tra­tie is alleen moge­l­ijk als de klant ken­nis heeft geno­men van onze AV B2B Online Shop Pri­vacy Policy en de AV B2B Online Shop heeft geac­cep­teerd.

 

III. OPSLAG VAN DE CONTRACTTEKST, GEGEVENSBESCHERMING

 1. De tekst van het con­tract wordt intern door ons opgesla­gen.
 2. De tekst van het con­tract kan niet meer wor­den opge­haald door de klant nadat het bestelpro­ces is vol­tooid. De klant kan ech­ter de bestel­ge­ge­vens ops­laan door de gege­vens die zijn samen­ge­vat op de laatste pagina van het bestel­over­zicht op te slaan en af te druk­ken met behulp van de func­ties van zijn inter­net­brow­ser. Daar­naast wor­den de bestel­ge­ge­vens opgesla­gen in de klan­ten­ac­count van de klant.
 3. Als alter­na­tief kan de klant wach­ten op de geau­to­ma­tis­e­erde ont­vangst­be­ves­ti­ging, die de ver­ko­per onmid­del­lijk na vol­tooi­ing van de bestel­ling per e‑mail stu­urt naar het e‑mailadres dat de klant tij­dens het bestelpro­ces heeft opge­ge­ven en die ver­vol­gens kan wor­den afge­drukt of opgesla­gen in het e‑mailprogramma van de klant. De order­be­ves­ti­ging bevat ook een ver­sie van deze AV B2B Online Shop.
 4. Wij ver­wer­ken uw per­so­on­lijke gege­vens in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke bepa­lin­gen van de Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) en de Duitse fede­rale wet op de gege­vens­be­scher­ming (BDSG). Meer infor­ma­tie is te vin­den in ons infor­ma­tie­blad over gege­vens­be­scher­ming voor klan­ten.

 

IV. SLUITING VAN HET CONTRACT

 1. De pre­sen­ta­tie van en reclame voor arti­kelen op de web­site vormt geen bin­dend aan­bod om een koop­con­tract af te slui­ten.
 2. De vol­gende tech­ni­sche stap­pen lei­den tot een bestel­ling:
  1. De klant kan vri­j­b­lij­vend goe­de­ren kiezen uit het assor­ti­ment op de web­site. De klant kan de hoe­ve­el­heid van de gesel­ec­teerde goe­de­ren kiezen. De klant kan de gesel­ec­teerde goe­de­ren verz­ame­len in een vir­tueel win­kel­mandje met behulp van de knop “Kopen”. Op alle pri­j­zen is de wet­te­li­jke btw van toe­pas­sing. her­kend. De klant kan de inhoud op elk moment beki­jken door op de knop “Win­kel­mandje” te klik­ken. De klant kri­jgt ook de ver­zend­kos­ten te zien in het win­kel­mandje.
  2. De klant kan op elk moment indi­vi­du­ele pro­duc­ten uit zijn win­kel­mandje ver­wij­de­ren of het win­kel­mandje vol­le­dig leegma­ken.
  3. De klant kan ook een vou­ch­er­code invoe­ren in het win­kel­mandje.
  4. Klik op de knop “Door­gaan naar kassa” om het bestelpro­ces te star­ten.
  5. De klant wordt dan gev­raagd om zijn per­so­on­lijke gege­vens in te voe­ren (titel, voor- en ach­ter­naam, leve­rings- en fac­tu­ur­ad­res, e‑mailadres, enz.) Als de klant gere­gis­tre­erd is, kan hij inlog­gen. Het staat de klant vrij om te bes­lis­sen of hij al dan niet een klan­ten­ac­count wil aan­ma­ken.
  6. De klant moet dan een vakje aan­vin­ken om te beves­ti­gen dat hij/zij ken­nis heeft geno­men van de beschik­bare GTC B2B Online Shop en het pri­va­cy­beleid en dat hij/zij akko­ord gaat met de gel­dig­heid van de GTC B2B Online Shop.
  7. Klik op “Vol­gende” om naar het bestel­over­zicht te gaan. Daar heb je de moge­l­ijk­heid om af te ron­den wat de klant wil bestel­len. Wij­zi­gin­gen kun­nen wor­den aan­ge­bracht door de hoe­ve­el­heid te ver­wij­de­ren of te wij­zi­gen. Als de klant het bestelpro­ces vol­le­dig wil annu­le­ren, kan hij of zij het brow­ser­vens­ter op elk gewenst moment slui­ten. Deze pro­ces­sen zijn niet-bin­dend.
  8. De klant moet ook de beta­lings­me­thode sel­ec­te­ren. Ze kun­nen kiezen tus­sen vooruit­be­ta­ling, fac­tuur, Mas­ter­card of Visa.
  9. Door het indie­nen van een bestel­ling via de web­site door te klik­ken op de knop “Bestel­len met beta­lings­verp­licht­ing”, pla­atst de klant een wet­te­lijk bin­dende bestel­ling. De klant is gebonden aan de bestel­ling voor een peri­ode van twee weken na het pla­atsen van de bestel­ling.
  10. Onmid­del­lijk na het ver­zen­den van de bestel­ling volgt een ont­vangst­be­ves­ti­ging (“ont­vangst­be­ves­ti­ging”), waa­rin de bestel­ling van de klant nogm­aals wordt ver­meld en die de klant kan afdruk­ken met de func­tie “Afdruk­ken” van zijn e‑mailprogramma. Deze auto­ma­ti­sche e‑mail vormt geen bin­dende aan­vaar­ding van de bestel­ling.
  11. Een con­tract met de ver­ko­per wordt ten laatste afges­lo­ten bij ont­vangst van de goe­de­ren. De con­tract­tekst wordt naar de klant gestu­urd op een per­ma­nente gege­vens­d­ra­ger (e‑mail of papie­ren afdruk) bij de ont­vangst­be­ves­ti­ging, maar uiter­lijk bij leve­ring van de goe­de­ren. De tekst van het con­tract wordt opgesla­gen in overe­enstem­ming met de regel­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming.
 3. De Duitse taal is uit­druk­ke­lijk beschik­baar voor het afs­lui­ten van het con­tract.

 

V. INHOUD VAN HET CONTRACT, AANPASSING VAN DE CONTRACTUEEL VERSCHULDIGDE PRESTATIE, GEDEELTELIJKE LEVERING, GEBREKEN AAN DE TITEL

 1. De con­trac­tueel ver­schul­digde ser­vice wordt bepaald door de gema­akte overe­en­komst, in het bij­zon­der de order­be­ves­ti­ging.
 2. De overe­en­komst van een garan­tie of de over­name van een aan­be­st­edings­ri­sico moet schrift­e­lijk zijn om effec­tief te zijn.
 3. De con­trac­tueel ver­schul­digde pre­sta­tie is vrij van eigen­doms­gebre­ken, op voor­waarde dat een derde op het grond­ge­bied van de Bonds­re­pu­bliek Duit­s­land in dit opzicht geen aans­pra­ken jegens de klant kan doen gel­den. We zijn alleen vri­j­wa­ring van rech­ten van der­den met betrek­king tot andere lan­den ver­schul­digd als we dit schrift­e­lijk heb­ben beves­tigd.
 4. Latere wij­zi­gin­gen of aan­pas­sin­gen van de door ons ver­schul­digde dienst zijn toe­ge­s­taan, mits deze in de han­del gebrui­kelijk of tech­nisch nood­za­ke­lijk zijn en de klant niet onr­e­de­lijk belas­ten.
 5. We mogen gedeel­t­e­li­jke leve­rin­gen doen, mits dit niet onr­e­de­lijk is voor de klant. In het bij­zon­der is een gedeel­t­e­li­jke leve­ring niet onr­e­de­lijk als de gedeel­t­e­li­jke leve­ring door de klant kan wor­den gebruikt zoals bed­oeld en de leve­ring van de res­terende bestelde goe­de­ren is ver­ze­kerd en de klant geen aan­zi­en­lijk extra werk of extra kos­ten heeft als gevolg van de gedeel­t­e­li­jke leve­ring.

 

VI. LEVERINGSTERMIJN, VOORBEHOUD VAN EIGENHANDIGE LEVERING, OVERMACHT EN HERROEPINGSRECHT

 1. Ten­zij in indi­vi­du­ele geval­len anders is overe­en­ge­ko­men, gel­den ter­mi­j­nen en data voor de leve­ring van diens­ten bij benade­ring.
 2. De aan­vang van een overe­en­ge­ko­men peri­ode voor de leve­ring van diens­ten is afhan­ke­lijk van de ophel­de­ring van alle tech­ni­sche kwesties. De ter­mijn voor de leve­ring van diens­ten gaat niet in voor­dat de klant heeft vol­daan aan zijn verp­licht­in­gen tot mede­werk­ing in dit opzicht.
 3. Een overe­en­ge­ko­men peri­ode voor het ver­rich­ten van diens­ten gaat niet in indien de klant een vooruit­be­ta­lings­verp­licht­ing is overe­en­ge­ko­men, zoals de beta­ling van een aan­be­ta­ling, voor­dat de klant de op hem rus­tende vooruit­be­ta­lings­verp­licht­in­gen is nage­ko­men.
 4. We heb­ben recht op het ver­weer van niet-nako­ming van het con­tract.
 5. Een overe­en­ge­ko­men dead­line of een overe­en­ge­ko­men datum voor het leve­ren van diens­ten is onder­he­vig aan het voor­be­houd van vol­le­dige en tij­dige leve­ring door onze con­trac­tuele part­ners (voor­be­houd van eigen leve­ring). Dit is niet van toe­pas­sing als uit de con­trac­tuele overe­en­komst dui­de­lijk bli­jkt dat we een inko­o­pri­sico op ons heb­ben geno­men of als er sprake is van een onbe­perkte gene­rieke schuld. Boven­dien ver­valt onze verp­licht­ing tot nako­ming niet door het voor­be­houd van eigen leve­ring als we met onze lever­an­ciers geen con­gru­ente afdek­kings­tran­sac­tie heb­ben afges­lo­ten met betrek­king tot de te leve­ren pre­sta­tie ten opzichte van de klant of als we de niet-nako­ming van deze con­gru­ente afdek­kings­tran­sac­tie zelf opzet­te­lijk heb­ben vero­or­za­akt. De ver­ko­per infor­meert de klant onmid­del­lijk als de uit­voe­ring van de con­gru­ente afdek­kings­tran­sac­tie niet beschik­baar is.
 6. In geval van over­macht wordt de uit­voe­rings­ter­mijn dienovere­en­koms­tig ver­lengd. Uit­ges­lo­ten hier­van zijn die geval­len waa­rin het bes­taan van een geval van over­macht en de duur ervan geen invloed heb­ben op de peri­ode van dienst­ver­le­ning. Bij het bepa­len van de rede­li­jke ver­len­ging van de ter­mijn voor nako­ming wordt reke­ning gehou­den met de duur van de belem­me­ring en een rede­li­jke opstart­tijd. Geval­len van over­macht omvat­ten ook gebe­ur­te­nis­sen die niet te voor­zien waren op het moment van het slui­ten van het con­tract, zoals ener­gie- en grond­stoff­en­te­kor­ten, sta­kin­gen, uit­s­lui­tin­gen, offi­ci­ële maat­re­ge­len, ter­ro­ris­ti­sche aans­la­gen en oor­log. De ver­ko­per infor­meert de klant onmid­del­lijk over het bes­taan van over­macht en het ver­wachte einde van deze omstan­dig­heid. Als de toe­st­and van over­macht lan­ger dan drie maan­den aan­houdt of als de leve­rings­da­tum met meer dan vier maan­den wordt ver­lengd als gevolg van meer­dere omstan­dig­he­den van over­macht, heb­ben zowel de klant als de ver­ko­per het recht om zich terug te trek­ken uit het con­tract. In het geval van over­macht zijn scha­de­claims en andere claims uit­ges­lo­ten. De verp­licht­ing om een tegenpre­sta­tie te leve­ren wordt gean­nu­leerd, reeds betaalde voor­schot­ten wor­den terug­be­taald. De bepa­lin­gen van deze clau­sule zijn van overe­en­koms­tige toe­pas­sing als de omstan­dig­he­den zich voor­doen bij een ondera­an­ne­mer en van invloed zijn op de leve­ring aan de Ver­ko­per.
 7. Scha­de­claims wegens het niet nale­ven van de ter­mijn voor het leve­ren van diens­ten val­len onder XII. Aans­pra­ke­li­jk­heid.

 

VII. RISICO-OVERDRACHT

 1. Ten­zij in indi­vi­du­ele geval­len anders is overe­en­ge­ko­men, gaat het risico van onop­zet­te­lijk ver­lies – zelfs in het geval van franco leve­ring – over op de klant wan­neer de goe­de­ren aan de klant ter beschik­king wor­den gesteld op onze ves­ti­ging (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
 2. Als de klant de goe­de­ren die gereed zijn ver­kla­ard voor leve­ring op het moment van leve­ring niet in ont­vangst neemt, gaat het risico van onop­zet­te­lijk ver­lies over op de klant op het moment van leve­ring; wij zul­len ech­ter op verz­oek en op kos­ten van de klant een door de klant gewenste ver­ze­ke­ring afs­lui­ten.

 

VIII. VERZUIM VAN AANVAARDING, SCHADE DOOR VERTRAGING

 1. Indien de klant de goe­de­ren niet tij­dig in ont­vangst neemt of ander­szins in gebreke bli­jft met de inont­vangst­ne­ming, is hij aan de ver­ko­per een bed­rag ver­schul­digd gelijk aan 0,1% van de betrok­ken order­waarde voor elke werk­dag of gedeelte daar­van, met een maxi­mum van 5% van de betrok­ken order­waarde.
 2. De klant heeft het recht om te bewi­j­zen dat de schade lager of helem­aal niet was en de ver­ko­per heeft het recht om te bewi­j­zen dat de schade hoger was.

 

IX. PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle pri­j­zen zijn net­to­pri­j­zen en exclu­sief btw. de btw die van toe­pas­sing is op het moment van leve­ring en Ex Works (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
 2. Alle andere gema­akte kos­ten, in het bij­zon­der voor de ver­werk­ing van beta­ling, transport/vracht, import- en export­hef­fin­gen en ‑kos­ten, zijn voor reke­ning van de klant.
 3. De klant kan beta­len per fac­tuur, vooruit­be­ta­ling, Pay­Pal of cre­dit­card (Mas­ter­card, VISA).
 4. Ten­zij anders overe­en­ge­ko­men, zijn beta­lin­gen onmid­del­lijk netto ver­schul­digd bij risico-over­dracht. Beta­lin­gen moe­ten wor­den ver­richt op het hoofdkan­toor van de ver­ko­per in Reut­lin­gen. De kos­ten en het risico van beta­ling zijn voor reke­ning van de klant.
 5. Voor de aft­rek van een kort­ing is in elk afzon­der­lijk geval een afzon­der­li­jke overe­en­komst nodig.
 6. Che­ques en wis­sels wor­den niet geac­cep­teerd.

 

X. FOUTEN

 1. De klant is ver­ant­wo­or­de­lijk voor het inspec­te­ren van de ont­van­gen goe­de­ren bin­nen drie werk­da­gen na de risico-over­dracht om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van gebre­ken.
 2. Als een defect wordt ont­dekt, moet dit bin­nen drie werk­da­gen na de ont­dek­king wor­den gemeld. Dit is van toe­pas­sing onge­acht of dit het geval is in de con­text van het onderz­oek overe­en­koms­tig para­graaf. 1 werd op een later tijds­tip her­kend of ont­dekt.
 3. Ont­dekte defec­ten moe­ten ten minste in tekst­vorm aan ons wor­den gemeld. De klacht moet een gede­tail­le­erde beschrij­ving bevat­ten van de ver­moe­de­li­jke oorza­ken en gevol­gen. Geschikt docu­men­ta­tie­ma­te­riaal, in het bij­zon­der in de vorm van foto’s, moet ons op verz­oek ter beschik­king wor­den gesteld.
 4. Als de klant niet vol­doet aan zijn verp­licht­ing tot inspec­tie en mel­ding van gebre­ken, wordt de dienst geacht te zijn goed­ge­keurd en kan hij geen aan­spraak maken op garan­tie. Dit is niet van toe­pas­sing als we het gebrek op frau­du­leuze wijze heb­ben verz­we­gen of als de uit­s­lui­ting onver­enig­baar zou zijn met de bepa­lin­gen van een garan­tie.
 5. De klant is verp­licht de kos­ten te dra­gen die door ons wor­den gema­akt in ver­band met een ver­wijt­baar gema­akte onte­rechte mel­ding van gebre­ken.
 6. De tijds­li­mie­ten van para. 1 en 2 begin­nen niet voor­dat de klant de docu­men­ta­tie heeft ont­van­gen, voor zover docu­men­ta­tie door ons ver­schul­digd is.

 

XI. GARANTIE

 1. In het geval van slechte nako­ming door ons, d.w.z. als de fei­te­li­jke pre­sta­tie ach­ter­b­li­jft bij de con­trac­tueel ver­schul­digde pre­sta­tie (gebrek­kig­heid), gel­den voor de aans­pra­ken van de klant de vol­gende bepa­lin­gen.
 2. In eerste instan­tie heeft de klant alleen het recht om te eisen dat wij de gebrek­kige pre­sta­tie bin­nen een rede­li­jke ter­mijn ver­hel­pen (rec­ti­fi­ca­tie van gebre­ken). Wij zijn ver­ant­wo­or­de­lijk voor de keuze van het type gebre­ken­re­pa­ra­tie waar­mee we de gebrek­kige pre­sta­tie, in wezen repa­ra­tie of ver­van­gende leve­ring, repa­re­ren. Voor het ver­hel­pen van gebre­ken moet de klant ons of door ons gemach­tigde der­den toe­gang ver­le­nen tot de goe­de­ren en alle nood­za­ke­li­jke en ver­eiste maat­re­ge­len onder­steu­nen. Wij dra­gen de nood­za­ke­li­jke kos­ten voor het ver­hel­pen van het defect. Wij zijn niet aans­pra­ke­lijk voor extra kos­ten die ont­s­taan door­dat de goe­de­ren naar een andere pla­ats dan de oor­spr­on­ke­li­jke bestem­ming wor­den gebracht.
 3. Als de ver­ko­per het gebrek niet bin­nen een rede­li­jke ter­mijn ver­helpt of als de door ons geko­zen manier van ver­hel­pen niet resul­te­ert in het vrij zijn van gebre­ken, heeft de klant het recht om de aan­ko­opp­rijs te ver­min­de­ren.
 4. De klant heeft alleen het recht om het con­tract te her­roe­pen als
  a. in geval van wezen­li­jke con­tractb­reuk en
  b. alleen als het gebrek niet bin­nen de rede­li­jke ter­mijn is ver­hol­pen of niet heeft geleid tot het vrij zijn van gebre­ken.
  Lit. b. hoeft niet te wor­den vol­daan voor de annu­le­ring van het con­tract als het ver­hel­pen van het gebrek onr­e­de­lijk is voor de klant van­wege de omstan­dig­he­den van het indi­vi­du­ele geval of dui­de­lijk zon­der resultaat zal blij­ven.
 5. De klant heeft ook het recht om van het con­tract af te zien als de ver­ko­per de pre­sta­tie niet uit­voert in geval van niet-nale­ving van een als bin­dend overe­en­ge­ko­men leve­rings­ter­mijn of leve­rings­da­tum, ondanks het stel­len van een nadere rede­li­jke ter­mijn, die in de regel niet min­der dan twee weken mag bed­ra­gen.
 6. De klant is verp­licht om de vor­de­rin­gen vol­gens para­graaf. 2–5 bin­nen een rede­li­jke ter­mijn. Hij moet de ver­ko­per schrift­e­lijk verz­oe­ken om de acties uit te voe­ren.
 7. Als de niet-nako­ming of gebrek­kige nako­ming slechts betrek­king heeft op een deel van de leve­ring, dan zijn de aans­pra­ken vol­gens para. 2 en 3 alleen met betrek­king tot het deel waarop de niet-nako­ming of slechte nako­ming betrek­king heeft. In een der­ge­lijk geval kan het gehele con­tract (clau­su­les 4 en 5) alleen wor­den gean­nu­leerd als de onvol­le­dig­heid van de leve­ring of de slechts gedeel­t­e­li­jke leve­ring in overe­enstem­ming met het con­tract op zich­zelf een wezen­li­jke con­tractb­reuk vormt.
 8. Garan­tie­claims – met uit­zon­de­ring van scha­de­claims – zijn ver­ja­ard in afwi­jking van § 438 para. 1 Nr. 3 BGB bin­nen twaalf maan­den na de over­dracht van het risico. Dit geldt niet in geval van bed­rieg­lijk verz­we­gen gebre­ken of andere dwin­gende wet­te­li­jke bepa­lin­gen.
 9. Voorn­oemde claims voor gebrek­kige nako­ming als gevolg van onjuiste behan­de­ling door de klant of vero­nachtzaming van de gebruik­saan­wi­j­zing zijn uit­ges­lo­ten.
 10. Voor vor­de­rin­gen tot scha­de­verg­oe­ding wegens gebre­ken, XII. Aans­pra­ke­li­jk­heid.
 11. Dit heeft geen invloed op de bepa­lin­gen inzake ver­haal door de lever­an­cier in overe­enstem­ming met het Duitse Bur­ger­lijk Wet­boek. §§ 445a, 445b BGB.

 

XII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Ver­ko­per is aans­pra­ke­lijk in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke bepa­lin­gen in het geval van ver­wijt­baar plichtsver­zuim voor alle schade als gevolg van let­sel aan leven, lichaam of gezond­heid.
 2. De Ver­ko­per is aans­pra­ke­lijk in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke bepa­lin­gen in het geval van ver­wijt­bare schen­ding van wezen­li­jke con­trac­tuele verp­licht­in­gen. De aans­pra­ke­li­jk­heid is ech­ter beperkt tot de voor­zi­en­bare schade die typisch is voor het con­tract als de ver­ko­per essen­tiële con­trac­tuele verp­licht­in­gen niet opzet­te­lijk of door grove nala­tig­heid schendt. Essen­tiële con­trac­tuele verp­licht­in­gen zijn verp­licht­in­gen die abso­luut nood­za­ke­lijk zijn om het doel van het con­tract te berei­ken en op de nako­ming waar­van de klant mag vertrou­wen.
 3. De ver­ko­per is aans­pra­ke­lijk voor grove nala­tig­heid en opzet­te­li­jke schen­ding van niet-essen­tiële con­trac­tuele verp­licht­in­gen.
 4. De Ver­ko­per is aans­pra­ke­lijk in overe­enstem­ming met de bepa­lin­gen van de toe­pas­se­li­jke pro­duc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heids­wet­ge­ving.
 5. Als een con­trac­tuele garan­tie is overe­en­ge­ko­men, is de ver­ko­per aans­pra­ke­lijk in overe­enstem­ming met de garan­tie­ver­kla­ring.
 6. Aans­pra­ke­li­jk­heid is ander­szins uit­ges­lo­ten.
 7. Voor zover onze aans­pra­ke­li­jk­heid beperkt of uit­ges­lo­ten is op basis van de voor­gaande para­gra­fen, geldt dit ook voor de aans­pra­ke­li­jk­heid van onze wet­te­li­jke ver­te­genwo­or­di­gers en pla­ats­ver­van­gende agen­ten, inclu­sief onze wer­k­ne­mers en mede­wer­kers.

 

XIII. ONDERSTEUNING IN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSZAKEN

 1. De klant zal geen pro­duc­ten wij­zi­gen met betrek­king tot vei­lig­heids­re­le­vante aspec­ten. In het bij­zon­der zal hij bes­taande waar­schu­win­gen over de geva­ren van onjuist gebruik niet wij­zi­gen of ver­wij­de­ren. In geval van een inb­reuk op deze verp­licht­ing moet de klant de ver­ko­per intern vri­j­wa­ren tegen aans­pra­ken op pro­duc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heid van der­den, ten­zij de klant niet ver­ant­wo­or­de­lijk is voor het defect dat aan­lei­ding geeft tot de aans­pra­ke­li­jk­heid.
 2. Als de Ver­ko­per verp­licht is om maat­re­ge­len te nemen, in het bij­zon­der om een pro­duct­waar­schu­wing te geven of een pro­duct terug te roe­pen, zal de Klant de Ver­ko­per naar beste ver­mo­gen onder­steu­nen.
 3. De klant zal de ver­ko­per onmid­del­lijk schrift­e­lijk op de hoogte bren­gen van alle risico’s waar­van hij ken­nis kri­jgt.

 

XIV. VERREKENING, RETENTIERECHT

 1. De klant mag alleen onbetwiste of wet­te­lijk vast­ge­stelde vor­de­rin­gen verre­ke­nen.
 2. Voor de uitoefe­ning van een reten­tie­recht, lid. 1 dienovere­en­koms­tig.
 3. 1 en 2 zijn niet van toe­pas­sing indien dit de klant zou ver­hin­de­ren een vor­de­ring in te stel­len die nauw syn­al­lag­ma­tisch ver­bonden is met de door ons inge­stelde vor­de­ring.

 

XV. VERBOD OP OVERDRACHT

 1. De klant mag rech­ten en verp­licht­in­gen die voort­v­loeien uit deze overe­en­komst alleen met onze voo­r­af­gaande schrift­e­li­jke toes­tem­ming geheel of gedeel­t­e­lijk over­dra­gen aan der­den.
 2. 1 is niet van toe­pas­sing op de over­dracht van een vor­de­ring tot beta­ling in de zin van Sec­tie 354a HGB.

 

XVI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Door ons gele­verde goe­de­ren blij­ven ons eigen­dom tot vol­le­dige beta­ling van alle vor­de­rin­gen die voort­v­loeien uit de zake­li­jke rela­tie (goe­de­ren onder voor­be­houd). De klant is gemach­tigd om over de goe­de­ren onder voor­be­houd te beschik­ken in het kader van de gewone bedri­jf­sui­toefe­ning. In het geval van een lopende reke­ning dient het gere­ser­ve­erde eigen­dom als zeker­heid voor de sal­do­vor­de­ring ten gunste van ons.
 2. De klant is verp­licht om de gere­ser­ve­erde goe­de­ren op eigen kos­ten vol­doende te ver­ze­ke­ren tegen brand, water en dief­s­tal.
 3. De ver­werk­ing of omvor­ming van de voor­be­hou­den goe­de­ren door de klant gebe­urt altijd in onze opdracht. Als goe­de­ren onder eigen­doms­vo­or­be­houd wor­den ver­werkt met andere goe­de­ren die niet van ons zijn tot een nieuwe zaak, wor­den wij mede-eigen­aar van de nieuwe zaak. Het mede-eigen­dom­sa­an­deel wordt geme­ten aan de hand van de waarde van de gere­ser­ve­erde goe­de­ren in ver­hou­ding tot de waarde van de andere ver­werkte of ver­bouwde goe­de­ren op het moment van ver­werk­ing of ver­bou­wing.
 4. Als de klant de goe­de­ren onder voor­be­houd samen­voegt of mengt tot één arti­kel en één van de andere arti­kelen als hoofd­ar­ti­kel moet wor­den beschouwd, heb­ben wij recht op pro­por­tio­neel eigen­dom van het resul­ter­ende arti­kel. Het mede-eigen­dom­sa­an­deel wordt geme­ten vol­gens de waarde van de gere­ser­ve­erde goe­de­ren in ver­hou­ding tot de waarde van de andere gecom­bi­neerde of gemengde items op het moment van de com­bi­na­tie of ver­men­ging. De klant draagt hier­bij deze mede-eigen­dom over aan de ver­ko­per, waar­door deze mede-eigen­dom ver­kri­jgt, waar­bij de ver­ko­per hier­bij de over­dracht aan­vaardt.
 5. De klant draagt hier­bij aan ons tot zeker­heid alle vor­de­rin­gen over tegen der­den die voort­v­loeien uit de door­ver­koop van de voor­be­hou­den goe­de­ren, samen met alle neven­rech­ten, in hun geheel of ter hoogte van ons even­tuele mede-eigen­dom­sa­an­deel. We accep­te­ren deze opdracht. De klant ver­bindt zich ertoe de eigen­dom van de goe­de­ren ten opzichte van zijn klan­ten te behou­den tot de koopp­rijs vol­le­dig is betaald. De klant is gemach­tigd om de resul­ter­ende aan­ko­opp­rijs­vor­de­rin­gen voor onze reke­ning te innen tot her­ro­e­ping of tot de beta­ling aan ons wordt gesta­akt. De ver­ko­per her­roept de incas­so­mach­ti­ging alleen als de klant in gebreke bli­jft met de beta­ling of als er een aanvraag wordt inge­diend om een insol­ven­tiepro­ce­dure te openen tegen het ver­mo­gen van de klant. In het geval van intrek­king van de mach­ti­ging tot auto­ma­ti­sche incasso moet de klant ons de infor­ma­tie ver­strek­ken die nodig is om de vor­de­ring te innen, waa­ron­der de bij­beho­rende leve­ring­s­con­trac­ten met zijn klan­ten, de fac­tu­ren en een over­zicht van de beta­lin­gen die de klan­ten aan de klant heb­ben gedaan.
 6. De klant moet ons onmid­del­lijk in tekst­vorm op de hoogte bren­gen van elke toe­gang door der­den tot goe­de­ren waarop de ver­ko­per eigen­doms­rech­ten heeft, in het bij­zon­der ook van dwang­maat­re­ge­len tegen de voor­be­hou­den goe­de­ren en onze vor­de­rin­gen, en ons de infor­ma­tie en docu­men­ten bezor­gen die nodig zijn voor een ver­de­di­ging.
 7. Als de rea­li­se­er­bare waarde van de zeker­heids­rech­ten waar­toe wij gerech­tigd zijn alle vor­de­rin­gen op de klant die nog niet aan ons zijn betaald met meer dan tien pro­cent over­treft, is de ver­ko­per verp­licht om de zeker­heids­rech­ten op verz­oek van de klant vrij te geven. Wij heb­ben het recht om de vrij te geven zeker­heids­rech­ten te sel­ec­te­ren.

 

XVII. GESCHILLENBESLECHTING, TOEPASSELIJK RECHT

 1. De exclu­sieve bevoegde recht­bank is de recht­bank die ver­ant­wo­or­de­lijk is voor ons hoofdkan­toor in Reut­lin­gen, Duit­s­land.
 2. De ver­ko­per heeft ook het recht om de klant te dag­vaar­den in de alge­mene bevoegde recht­bank van de klant.
 3. Het recht van de Bonds­re­pu­bliek Duit­s­land is van toe­pas­sing met uit­s­lui­ting van het Ver­drag der Ver­enigde Naties inzake inter­na­tio­nale koopo­vere­en­kom­s­ten betref­fende roe­rende zaken.

 

XVIII. SCHRIFTELIJK FORMULIER

Alle wij­zi­gin­gen van en aan­vul­lin­gen op deze Alge­mene Voor­waar­den B2B Online Shop en het afstand doen van hun gel­dig­heid moe­ten schrift­e­lijk wor­den gedaan. Dit geldt ook voor een moge­l­ijke ont­hef­fing van de eis van het schrift­e­li­jke for­mu­lier.

 

XIX. SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

 1. Indien één of meer bepa­lin­gen of delen van een bepa­ling van deze AV B2B Online Shop ongel­dig zijn of wor­den, dan heeft dit geen invloed op de gel­dig­heid van de rest van de overe­en­komst.
 2. De ongel­dige of niet-afdwing­bare bepa­ling wordt ver­van­gen door een gel­dige en afdwing­bare bepa­ling die de ongel­dige of niet-afdwing­bare bepa­ling in juri­disch en eco­no­misch opzicht zo dicht moge­l­ijk benadert en die rede­li­jker­w­ijs zou zijn overe­en­ge­ko­men als bij het slui­ten van dit con­tract reke­ning was gehou­den met de ongel­dig­heid of niet-afdwing­baar­heid van de betref­fende bepa­ling.
 3. De boven­s­taande bepa­lin­gen zijn van toe­pas­sing in het geval van een maas in de wet.

 

Sta­tus 11/2022