HinSchG

Klokkenluidersregeling volgens HinSchG

Informatie over gegevensverwerking in overeenstemming met Artikel 13 en 14 GDPR

De ver­ant­wo­or­de­li­jke instan­tie is:

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Olgastr. 14 – 26
72770 Reut­lin­gen
Tele­foon: +49 7121 9596 11
Fax: +49 7121 9596 18

E‑mail: info@muenzinger.de
Web: www.muenzinger.de

Alge­meen direc­teur: Uwe Münz­in­ger

Onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming is

Tabea Knabe

MACU Daten­schutz UG (beperkte aans­pra­ke­li­jk­heid)
Tele­foon: 07381 9374101
E‑mail: kontakt@macu-datenschutz.de

 

Wij, Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, bie­den een klok­ken­lui­ders­re­gel­ing voor het mel­den van schen­din­gen . We imple­men­te­ren dus de wet­te­li­jke ver­eis­ten van de HinSchG. We zijn ook verp­licht om aan onze com­pli­ance-eisen te vol­doen en overt­re­din­gen te voor­ko­men of snel op te hel­de­ren. Vertrou­we­li­jke behan­de­ling van infor­ma­tie is gega­ran­de­erd.

We heb­ben een por­taal voor rap­por­tage opge­zet, dat beschik­baar is op
https://muenzinger.hinweise-portal.de
bereik­baar is. U kunt ech­ter ook tele­fo­nisch of per e‑mail een mel­ding doen bij onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming. Ons klok­ken­lui­der­sys­teem kan niet alleen door mede­wer­kers van Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, maar ook door externe par­ti­jen wor­den gebruikt om ons te infor­me­ren over moge­l­ijke overt­re­din­gen.

Bij het gebruik van ons klok­ken­lui­der­sys­teem kun­nen per­so­on­lijke gege­vens wor­den ver­werkt, ten­zij de mel­ding anoniem is gema­akt. Dit valt onder de Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) en de Fede­ral Data Pro­tec­tion Act (BDSG).

We ver­wer­ken de vri­j­wil­lige infor­ma­tie die klok­ken­lui­ders – wer­k­ne­mers of externe par­ti­jen – ver­strek­ken wan­neer ze een mel­ding doen. Dit omvat de vol­gende gege­vens:

  • Voor­naam en ach­ter­naam (indien iden­ti­teit bekend wordt gema­akt)
  • Cont­act­ge­ge­vens (indien aan­we­zig)
  • Een moge­l­ijke overt­re­ding van de regels mel­den
  • Ver­mel­ding van de rela­tie met Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH (intern of extern)
  • Beschrij­ving van de fei­ten
  • Namen en andere per­so­on­lijke gege­vens van betrok­ken per­so­nen

Het verz­ame­len en even­tueel ver­wer­ken van gege­vens is nood­za­ke­lijk om overt­re­din­gen van wet- en regel­ge­ving op te hel­de­ren. De rechts­gronds­lag hier­voor is ons gerecht­vaar­digd eco­no­misch belang om overt­re­din­gen op te hel­de­ren en zo schade of aansprakelijkheidsrisico’s voor Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH af te wen­den. De overe­en­koms­tige rechts­gronds­lag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR. In ver­band met een arbei­ds­re­la­tie kan gege­vens­ver­werk­ing ook geba­se­erd zijn op Sec­tie 26 para. 1 BDSG, voor zover het dient voor het onderz­oek naar straf­bare fei­ten.

De (vri­j­wil­lig) ver­st­rekte infor­ma­tie zal met name wor­den gebruikt om het rap­port te veri­fië­ren en te docu­men­te­ren en voor ver­der onderz­oek. Wij zor­gen ervoor dat alleen die per­so­nen uw gege­vens ont­van­gen die deze nodig heb­ben om de ver­st­rekte infor­ma­tie te ver­wer­ken. Onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming zal een voo­r­af­gaande con­trole uit­voe­ren. De gege­vens kun­nen wor­den door­ge­ge­ven aan over­heids­in­stan­ties, zoals de poli­tie, het open­baar minis­te­rie of recht­ban­ken. Bij het uit­voe­ren van onze taken wor­den we onder­steund door (IT-)dienstverleners. Deze heb­ben we zorg­vul­dig gesel­ec­teerd. Met alle dienst­ver­le­ners zijn con­trac­ten voor order­ver­werk­ing afges­lo­ten.

We wij­zen er uit­druk­ke­lijk op dat we verp­licht kun­nen zijn om beschul­digde per­so­nen te infor­me­ren over beschul­di­gin­gen of onderz­oe­ken. De iden­ti­teit van de klok­ken­lui­der wordt niet bek­end­ge­ma­akt, voor zover dit wet­te­lijk moge­l­ijk is. Beschul­dig­den wor­den niet op de hoogte gebracht als dit de ophel­de­ring van een mis­drijf kan bemo­ei­li­jken.

Per­so­on­lijke gege­vens wor­den ver­wij­derd zodra ze niet lan­ger nodig zijn voor het doel van de ver­werk­ing en er geen wet­te­li­jke ver­eis­ten zijn die de ver­wij­de­ring beper­ken.

Betrok­ke­nen, d.w.z. klok­ken­lui­ders in deze con­text, heb­ben het recht om op elk moment bez­waar te maken tegen het gebruik van hun gege­vens als we deze ver­wer­ken op basis van een gerecht­vaar­digd belang. Daar­naast heb­ben betrok­ke­nen het recht om infor­ma­tie op te vra­gen over de gege­vens die wij over hen heb­ben opgesla­gen. In geval van onnauw­keu­rig­heid kan om cor­rec­tie wor­den gev­raagd. U kunt ook verz­oe­ken om ver­wij­de­ring van de door ons opgesla­gen gege­vens, mits er geen wet­te­li­jke bepa­lin­gen zijn die dit tegenspre­ken. In bepaalde geval­len is het voor ons moge­l­ijk om de ver­werk­ing op verz­oek te beper­ken.

Betrok­ke­nen kun­nen te allen tijde cont­act met ons opne­men met vra­gen over gege­vens­be­scher­ming, per e‑mail op info@planer-systemtechnik.com of per post op het boven­s­taande adres. U kunt cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming via de boven­s­taande cont­act­ge­ge­vens.

U hebt ook het recht om een klacht in te die­nen bij de toe­zicht­hou­dende auto­ri­teit. Dit is de staats­com­mis­s­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming en vri­jheid van infor­ma­tie van Baden-Würt­tem­berg.