Over ons

Er zijn iso­la­tie­ma­te­ria­len en er zijn kwa­li­te­i­t­s­iso­la­tie­ma­te­ria­len en dat is onze pas­sie!

We zijn een door de eigen­aar geleid, mid­del­groot fami­lie­be­drijf en dat al sinds 1956. Al meer dan 66 jaar staat de naam Münz­in­ger voor exper­tise en de ver­koop van hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len van ver­schil­lende bekende fabri­kan­ten.

Landelijke isolatieprofessional

Vanaf het begin hebben we ons gericht op service en advies, samen met het belangrijkste aspect van leveringscapaciteit.

Het begon allem­aal met het hui­dige hoofdkan­toor in Reut­lin­gen. Van­daag de dag zijn we een hol­ding met 12 ves­ti­gin­gen in Duit­s­land en Oos­ten­rijk. Elke dag voor­zien meer dan 90 mede­wer­kers onze klan­ten van des­kun­dig advies en ver­vul­len ze hun wen­sen. We doen elke dag ons best om ons­zelf en onze ser­vice te ver­be­te­ren. Daar­bij han­delen we altijd met het doel om de best moge­l­ijke oplos­sing voor onze klan­ten te bie­den, ter­wijl we ook reke­ning hou­den met duurzaam­heid.

Alge­meen

66 jaar

Erva­ring

> 30.000 m²

Ops­la­gru­imte

> 3.000

Klan­ten

Loca­ties

9 locaties

in Duit­s­land

3 locaties

Lijm in Oos­ten­rijk