Afdruk

Website-afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

1. informatie ingevolge § 5 para. 1 TMG en § 2 DL-InfoV

Naam van de aan­bie­der:
Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Direc­teu­ren die bevoegd zijn om het bedrijf te ver­te­genwo­or­di­gen:
Uwe Münz­in­ger

Rechts­vorm, regis­tra­tie, sta­tu­taire zetel:
Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH is een bes­lo­ten ven­nootschap met beperkte aans­pra­ke­li­jk­heid in de zin van de Duitse wet op ven­nootsch­ap­pen met beperkte aans­pra­ke­li­jk­heid (GmbHG).

Recht­bank van regis­tra­tie: Kan­ton­ge­recht Stutt­gart
Regis­tra­tie­num­mer: HRB 354460
Omzet­be­las­ting iden­ti­fi­ca­ti­e­num­mer acc. § 27a UStG: DE 154725333

Cont­act­ge­ge­vens:
Olgastr. 14–26
D‑72770 Reut­lin­gen

Neem contact met ons op

Tel. +49 (0) 7121 95 96 0
Fax +49 (0) 7121 95 96 18
E‑mail info@muenzinger.de

2. meer informatie

Ver­ant­wo­or­de­lijk vol­gens § 18 Abs. 2 Inter­st­ate­lijk Media­ver­drag:
Uwe Münz­in­ger, Olgastr. 14–26, 72770 Reut­lin­gen

3. verwijzing naar het OS-platform:

We zijn gemach­tigd op basis van Art. 14 para. 1 van Ver­or­de­ning (EU) 524/2013 betref­fende online­bes­lech­ting van con­su­men­ten­ge­schil­len

Con­su­men­tenzaken (ODR-ver­or­de­ning) zijn wij wet­te­lijk verp­licht om u te infor­me­ren over het Euro­pese plat­form voor onlin­ege­schil­len­bes­lech­ting (ODR-plat­form) van de Euro­pese Com­mis­sie. U kunt

berei­ken op http://ec.europa.eu/odr.

Meer infor­ma­tie over bui­ten­ge­rech­te­li­jke geschil­len­bes­lech­ting in overe­enstem­ming met sec­tie 36 van de Duitse wet op geschil­len­bes­lech­ting voor con­su­men­ten (Ver­brau­cher­streit­bei­le­gungs­ge­setz):

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH neemt niet deel aan geschil­len­bes­lech­tin­gspro­ce­du­res voor een arbi­tra­ge­com­mis­sie voor con­su­men­ten en wij zijn daar­toe ook niet verp­licht.

4. gegevensbescherming

U kunt onze infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming vin­den op https://muenzinger.eu/datenschutz/

5. auteursrechten

De inhoud, wer­ken en infor­ma­tie die door de beheer­ders van de site wor­den ver­st­rekt, val­len onder het Duitse auteurs­recht en aan­vul­lende auteurs­recht­wet­ge­ving. De rech­ten op de op deze web­site beschik­baar gestelde inhoud en wer­ken berus­ten uit­s­lui­tend bij Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH.

Onge­wi­j­zigde uitt­rek­sels of inhoud van deze web­site mogen wor­den afge­drukt of ander­szins tij­de­lijk wor­den opgesla­gen voor per­so­on­lijke, privé- en niet-com­mer­ciële doel­ein­den, op voor­waarde dat alle auteurs­recht- en eigen­doms­ver­mel­din­gen onge­wi­j­zigd blij­ven.

Afge­zien hier­van mag deze web­site zon­der voo­r­af­gaande schrift­e­li­jke toes­tem­ming van Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH niet geheel of gedeel­t­e­lijk wor­den geko­pie­erd, gewi­j­zigd of via media van welke aard dan ook open­baar wor­den gema­akt of gepu­bli­ce­erd; in het bij­zon­der in frames of iFrames.

Ont­werp en con­cept

InnoConcept GmbH