Diensten

Het aller­beste voor iso­le­ren, bescher­men en iso­le­ren!

Onze ser­vice is pas vol­tooid als naar volle tev­re­den­heid aan alle eisen van de klant is vol­daan. Als effi­ci­ënte part­ner garand­e­ren we je een ser­vice die uniek is in de sec­tor.

Deskundig en professioneel advies
Altijd genoeg op voorraad
Logistiek in het hele land optimaal afgestemd op uw behoeften
Een eerlijke prijs-prestatieverhouding

1. counseling:

Er zijn veel pro­duc­ten ver­kri­jg­baar, maar welke is geschikt voor jou en voor dit spe­ci­fieke pro­ject? Hoe­veel heb je ervan nodig en welk pro­duct is beschik­baar wan­neer je het nodig hebt?
Wij heb­ben de nodige erva­ring om je te advi­se­ren over deze en vele andere kwesties.

2. assortiment:

We heb­ben een breed scala aan ver­schil­lende pro­duc­ten van een groot port­fo­lio van diverse bekende fabri­kan­ten op voor­raad en kun­nen daa­rom altijd het beste pro­duct voor jouw bouw­si­tua­tie aan­bie­den.

3. vermogen om te leveren:

Met een totale ops­lag­ca­pa­ci­teit van meer dan 30.000 m² heb­ben we altijd vol­doende goe­de­ren op voor­raad voor jouw pro­ject.

En als je een heel spe­ci­fiek pro­duct nodig hebt, kun­nen we dat op indi­vi­du­ele basis voor je aan­schaf­fen.

4. logistiek:

Stipt­heid is voor ons van­z­elf­spre­kend. Maar je kunt alleen nauw­keu­rig en kos­ten­ef­fec­tief wer­ken als je het juiste iso­la­tie­sys­teem op het juiste moment hebt. We garand­e­ren dit met ons eigen wagen­park, waar­mee we door heel Duit­s­land en Oos­ten­rijk leve­ren.

5. prijs-prestatieverhouding:

Het meest guns­tige iso­la­tie­sys­teem is het sys­teem dat op tijd gele­verd wordt, cor­rect bere­kend is, op lange ter­mijn iso­la­tie van hoge kwa­li­teit biedt en duurzaam is. Met ons com­plete assor­ti­ment en onze exper­tise heb­ben we altijd de juiste oplos­sing voor jouw pro­ject op voor­raad.

6. 24/7 ophaalstation in 72770 Reutlingen:

Kun je je goe­de­ren niet opha­len tij­dens onze ope­nings­tij­den?
Op onze loca­tie in Reut­lin­gen kun­nen we je 24 uur per dag inz­ame­ling aan­bie­den.

Technisch advies

Ben jij iemand die niets laat verbranden?

Als lever­an­cier van inno­va­tieve oplos­sin­gen op het gebied van warmte‑, koude‑, geluids- en brand­be­vei­liging en vloer­sys­te­men advi­se­ren en onder­steu­nen we je graag met onze jaren­lange exper­tise.

Ons des­kun­dige team heeft uit­ge­breide erva­ring. We ken­nen, begri­j­pen en zor­gen voor uw spe­ci­fieke ver­eis­ten en vin­den oplos­sin­gen op maat om de uit­da­gin­gen van uw pro­ject het hoofd te bie­den.

We bie­den je hulp bij aan­be­st­edin­gen, fysieke bere­ken­in­gen en een nauw­keu­rige plan­ning. Of je nu snel een test­cer­ti­fi­caat nodig hebt of bere­ken­in­gen voor warmte‑, koude‑, geluids- en brand­be­vei­liging, we kun­nen bijna elk pro­bleem oplos­sen met toe­gang tot onze infor­ma­tie­sys­te­men.

Logistiek

De dag begint vroeg op de bouwplaatsen. Maar zonder het juiste isolatiesysteem kun je er weer tegenaan.

Stipte en orde­li­jke leve­ring is daa­rom van­z­elf­spre­kend voor ons. Want alleen met het juiste iso­la­tie­sys­teem op het juiste moment kun je nauw­keu­rig en kos­ten­ef­fec­tief wer­ken.

Onze ser­vice­af­de­ling, van order­ver­werk­ing tot logis­tiek, zorgt voor een soe­pele leve­ring – klant­te­v­re­den­heid is onze top­p­rio­ri­teit.

Met ons eigen goed geor­ga­ni­s­e­erde wagen­park en onze goed opge­leide mede­wer­kers kun­nen we je dit garand­e­ren.

Prijs-prestatieverhouding

Het gunstigste aanbod is niet altijd het meest lucratief voor jou. Wij kunnen je vertellen welk isolatiesysteem het beste bij jou past.

Iso­la­tie­sys­te­men die uit­ein­de­lijk te duur zijn, zijn sys­te­men waarop je moet wach­ten of sys­te­men die niet aan je tech­ni­sche eisen vol­doen. Afge­zien van de prijs. Als het er op de bouw­p­la­ats heet aan toe gaat, kunt u vertrou­wen op Münz­in­ger + Frie­ser als part­ner die veel weet over iso­la­tie en ook over kos­ten­iso­la­tie.

Met een vol­le­dig assor­ti­ment merk­pro­duc­ten heb­ben we altijd de juiste oplos­sin­gen voor jou op voor­raad. En kan ze van daa­ruit op tijd naar je toe bren­gen. Ons tech­nisch advies vol­doet aan de hoogste gebrui­kers­ei­sen. En vanuit dit per­spec­tief is het kos­ten­ef­fec­tief iso­le­ren van een pro­ject niet lan­ger een kunst. Met ons als uw com­pe­tente part­ner.

Leveringscapaciteit

Bij bouwprojecten is het belangrijk om een efficiënte en betrouwbare partner te hebben.

Wat heb je aan de beste aan­bie­ding als de goe­de­ren niet op het juiste moment op de juiste pla­ats zijn?

Met een totale ops­lag­ca­pa­ci­teit van meer dan 30.000 m² op onze loca­ties in Duit­s­land en Oos­ten­rijk heb­ben we het beno­digde mate­riaal voor je bestel­ling altijd in vol­doende hoe­ve­el­he­den. Met het grootste assor­ti­ment in de bran­che en ons eigen wagen­park kun­nen we je alles leve­ren wat je nodig hebt. We ver­zor­gen ook graag mai­lings voor afs­pra­ken. We leve­ren in heel Duit­s­land en Oos­ten­rijk en leve­ren ook graag recht­s­treeks op de bouw­p­la­ats.

We garand­e­ren je een ser­vice die uniek is in de bran­che.

Als je nu meer wilt weten over ons diens­ten­aan­bod, wacht dan niet lan­ger – bel ons gewoon.

24/7 inzameling

Lukt het niet om je bestelling af te halen tijdens onze openingstijden?

Dan kun­nen we je 24 uur per dag afha­len vanuit ons hoofdkan­toor in 72770 Reut­lin­gen.

Met onze PIN-bevei­­ligde en video­be­wa­akte ophaal­con­tai­ner wor­den je goe­de­ren vei­lig opgesla­gen tot­dat je tijd hebt gevon­den om ze op te halen.

Vraag er gewoon naar wan­neer je je bestel­ling pla­atst en onze mede­wer­kers geven je graag meer infor­ma­tie.