Assortiment

Ont­dek het geva­rie­erde aan­bod en het eers­te­klas advies bij Münz­in­ger.

Wij zijn uw experts voor hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len, vloer­sys­te­men en oplos­sin­gen!

Als het gaat om ther­mi­sche iso­la­tie, koude-iso­la­­tie, geluid­siso­la­tie, brand­be­vei­liging of vloer­sys­te­men, zijn wij je vertrouwde part­ner. Ons assor­ti­ment is breed en elk pro­duct is zorg­vul­dig gesel­ec­teerd. Onze iso­la­tie­ma­te­ria­len zijn ener­­gie-effi­ci­ënt en hel­pen ener­gie­ver­lie­zen en CO²-uit­s­­toot te beper­ken.

Als groot­han­del­aar zijn we bove­nal een dienst­ver­le­ner. Ons toe­ge­wijde team van experts zal je niet alleen hel­pen bij het kiezen van het juiste iso­la­tie­ma­te­riaal, maar zal je ook onder­steu­nen tij­dens het hele pro­ject.

Thermische isolatie

Wij van Münzinger + Frieser Holding GmbH zijn er trots op dat we onze klanten hoogwaardige oplossingen voor thermische isolatie kunnen bieden.

We begri­j­pen dat ener­­gie-effi­ci­ën­­tie van het grootste belang is in de wereld van van­daag en daa­rom bie­den we een breed assor­ti­ment iso­la­tie­ma­te­ria­len die spe­ci­fiek zijn afge­stemd op de behoef­ten van onze klan­ten.

Of het nu gaat om ket­el­ru­im­ten of grote indus­triële instal­la­ties, de ver­min­de­ring van warmt­ever­lies brengt spe­ciale ver­eis­ten met zich mee waar­voor wij de juiste oplos­sing heb­ben met onze iso­la­tie­ma­te­ria­len. Het klas­sieke iso­la­tie­ma­te­riaal voor ther­mi­sche iso­la­tie is mine­rale wol. Iso­la­tie­ma­te­ria­len gema­akt van kera­mi­sche vezels wor­den ook gebruikt voor spe­ciale toe­pas­sin­gen bij hoge tem­pe­ra­tu­ren. Om de iso­la­tie te bescher­men, moet je altijd het juiste omhul­lings­sys­teem gebrui­ken.

We geven je ook graag advies over alle andere ther­mi­sche iso­la­tie­pro­duc­ten. We zijn ervan over­tu­igd dat we jou als bedrijf de beste oplos­sin­gen voor ther­mi­sche iso­la­tie kun­nen bie­den.

Bescherming tegen kou

Wij bieden je een breed assortiment producten voor al je behoeften op het gebied van koudebescherming.

Als een van de too­na­an­ge­vende groot­han­del­a­ars in iso­la­tie­pro­duc­ten bie­den we onze klan­ten toe­gang tot de beste pro­duc­ten en oplos­sin­gen voor bescher­ming tegen koude. Door onze nauwe samen­werk­ing met ver­schil­lende fabri­kan­ten en de indus­trie kun­nen we je een breed assor­ti­ment pro­duc­ten van hoge kwa­li­teit aan­bie­den.

Elas­to­mere iso­la­tie­ma­te­ria­len heb­ben naam gema­akt op het gebied van koude-iso­la­­tie dank­zij hun uit­s­te­kende tech­ni­sche en fysi­sche eigenschap­pen en het gemak en de snel­heid waar­mee ze geïnst­al­le­erd kun­nen wor­den. Dit fle­xi­bele en duurzame iso­la­tie­ma­te­riaal is per­fect om ener­gie­ver­lie­zen in koel­sys­te­men te mini­ma­li­se­ren en zo ener­gie en CO2-uit­s­­toot te bespa­ren.

Wij bie­den je een breed assor­ti­ment pro­duc­ten voor al je behoef­ten op het gebied van kou­de­be­scher­ming. Pro­fi­teer van onze jaren­lange exper­tise en pro­fi­teer van ons fabri­kan­ton­af­han­ke­li­jke advies.

Geluidsisolatie

Als groothandelaar in isolatiematerialen biedt Münzinger zijn klanten hoogwaardige oplossingen voor geluidsisolatie.

Pro­duc­ten uit dit gebied zijn onder andere rub­ber en mine­rale wol. Dit zijn uit­s­te­kende opties voor effec­tieve geluid­siso­la­tie.

Rub­ber is een elas­tisch mate­riaal dat geluid effec­tief kan absor­be­ren en dem­pen. Het is duurzaam, vocht­besten­dig en een­vou­dig te instal­le­ren.

Mine­rale wol is een ander mate­riaal dat we aan­bie­den voor geluid­siso­la­tie. Het is brand­vei­lig, milieu­vri­en­de­lijk en biedt uit­s­te­kende geluid­siso­la­tie dank­zij de hoge dicht­heid. Het is ook een­vou­dig te instal­le­ren en kan wor­den gebruikt in een ver­schei­den­heid aan toe­pas­sin­gen.

Brandbeveiliging

Met ons brede assortiment producten zijn we ook de juiste partner als het gaat om brandbeveiliging.

Ons assor­ti­ment omvat zeer effec­tieve brand­we­rende mor­tels, fle­xi­bele brand­we­rende hul­zen en snel uit­har­dende brand­we­rende schu­i­men. Bij ons kun je elk schot laten reno­ve­ren.

Brand­we­rende mor­tel biedt een duurzame en betrouw­bare afdicht­ing tegen vuur en rook. Met brand­we­rende kra­gen kun­nen kabel- en lei­ding­door­voe­ren snel en een­vou­dig wor­den afge­dicht. Brand­we­rend schuim daa­ren­te­gen zorgt voor een snelle en effec­tieve com­par­ti­men­te­ring in geval van brand en kan ook wor­den gebruikt in moei­lijk toeg­an­ke­li­jke gebie­den.

We staan altijd klaar om onze klan­ten de beste en meest effec­tieve brand­be­vei­ligings­pro­duc­ten te bie­den, zodat ze in nood­ge­val­len optim­aal aan hun eisen kun­nen vol­doen.

Ventilatiekanalen

We bieden ook een breed assortiment producten voor het isoleren van ventilatiekanalen, zoals plaatstaal, minerale wol en rubber, voor een optimale isolatie en ommanteling van airconditioning- en ventilatiekanalen.

Als groot­han­del wer­ken we nauw samen met fabri­kan­ten en de indus­trie om ervoor te zor­gen dat we onze klan­ten altijd de beste oplos­sin­gen kun­nen bie­den.

In het alge­meen bie­den we veel ver­schil­lende pro­duc­ten om ervoor te zor­gen dat ven­ti­la­tie­ka­na­len effi­ci­ënt, vei­lig en duurzaam geï­so­leerd zijn en dat we de beste oplos­sing kun­nen bie­den voor jouw ver­eis­ten.

Vloersystemen

Als aanvulling op onze hoogwaardige technische isolatiematerialen bieden we je een ruim assortiment producten met betrekking tot vloersystemen.

We bie­den je ook graag de moge­l­ijk­heid om je giet­v­loer­con­s­truc­ties nog doel­tref­fen­der en duurz­amer te maken. We geven je dan ook graag advies over alle aspec­ten van de con­s­truc­tie van giet­v­loe­ren.

Ons voor­raa­das­sor­ti­ment omvat het vol­le­dige assor­ti­ment iso­la­tie­pro­duc­ten van EPS, XPS of PUR, maar ook rots­wol van hoge kwa­li­teit en gela­mi­neerde vouw­pa­nelen voor vloer­ver­warming­ssys­te­men.

Giet­v­loer­pro­duc­ten van cement, anhy­driet en snel­dro­gend cement, evenals water­dicht­in­gs­mem­bra­nen en addi­tie­ven zijn stan­da­ard uit voor­raad lever­baar.

Bij ons kun je reke­nen op des­kun­dig advies en een hoge pro­ductkwa­li­teit. We kijken ernaar uit om je als tev­re­den klant te mogen ver­wel­ko­men. Neem cont­act met ons op voor meer infor­ma­tie over onze giet­v­loer­pro­duc­ten.

Ons assor­ti­ment
Alu­mi­nium spoelen

Alu­mi­nium spoelen 1050A
Alu­mi­nium spoelen 3003
Alu­mi­nium spoelen 3005
Alu­mi­nium spoelen 3105
Alu­mi­nium spoelen 5049
Alu­mi­nium spoelen 5052

Alu­mi­nium panelen

Alu­mi­nium panelen 1050A
Alu­mi­nium panelen 3003
Alu­mi­nium panelen 5052
Alu­mi­nium panelen 5754
Alu­mi­nium scheer­plaat duet/quintet

Alu­pur spoelen

DX51D + AS120
DX51D + AS240
DX51D + AL300

Alu­zink spoelen

DX51D + AZ185

Roest­vr­ijs­ta­len spoelen

AISI 304-IIIC
AISI 304-IIID
AISI 316
AISI 430

Roest­vr­ijs­ta­len panelen

AISI 304
AISI 316

Geper­fo­re­erde rol­len

Ver­zinkt / alu­zink / roest­vrij staal

Geper­fo­re­erde meta­len panelen

Alu­mi­nium panelen 1050A
Alu­mi­nium panelen 3003
Alu­mi­nium panelen 5052
Roest­vrij sta­len pla­ten AISI 304
Roest­vrij sta­len pla­ten AISI 316
Alu­zinc panelen
Send­zi­mir ver­zinkte pla­ten

Nat­gel­akte spoelen

ENAW3105H46

Kleur: PES – poly­es­ter nat­lak: half­mat
Voor­kant: 20–27 µm
Rug: 5–7 µm
+ bescherm­fo­lie: 50 µm trans­parant
ID: 500 mm
Hoe­ve­el­heid­sto­le­ran­tie: ‑0% / +20%
Wik­kelen: recht

Plas­t­i­sol spoelen

gegal­va­ni­s­e­erd DX51D + Z275 in alle stan­da­ard­ver­sies
Beschik­bare RAL-kleu­ren

Gepro­fi­leerde pla­ten

18/76
35/207
u.v.m.

Send­zi­mir ver­zinkte rol­len

DX51D + Z275 MA + S

Send­zi­mir ver­zinkte pla­ten

DX51D + Z275 MA

Meet­ser­vice voor gego­ten pla­at­werk­on­der­de­len

Als uw com­pe­tente part­ner op het gebied van metaal­be­werk­ing bie­den we u ook een meet­ser­vice op uw bouw­lo­ca­tie. Neem cont­act met ons op en we maken graag een afspraak met je.

Metalen producten

Ontdek ons uitgebreide assortiment metaalproducten We bieden een brede waaier aan materialen en vormen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen en industrieën.

Alu­mi­nium spoelen en pla­ten: Onze alu­mi­nium spoelen en pla­ten wor­den geken­merkt door hun licht­heid, cor­ro­sie­besten­dig­heid en uit­s­te­kende ver­werk­baar­heid. Ze zijn ide­aal voor een breed scala aan toe­pas­sin­gen.

Roest­vr­ijs­ta­len rol­len en pla­ten: Onze roest­vr­ijs­ta­len pro­duc­ten zijn uit­zon­der­lijk sterk en duurzaam. Ze zijn bestand tegen cor­ro­sie en oxi­da­tie, waar­door ze een ideale keuze zijn voor veelei­sende omge­vin­gen.

Alu­pur en Alu­zinc: Deze gespe­cia­li­se­erde coa­tings bie­den extra bescher­ming voor meta­len pro­duc­ten. Alu­pur staat bekend om zijn alu­mi­nium opper­v­lak van hoge kwa­li­teit, ter­wijl Alu­zinc een meng­sel is van alu­mi­nium en zink dat uit­s­te­kende bescher­ming biedt tegen cor­ro­sie.

Plas­t­i­sol spoelen: Deze spoelen met plas­t­isol­coa­ting zijn bij­zon­der goed bestand tegen weer­s­in­vloe­den en mecha­ni­sche belas­ting, waar­door ze ide­aal zijn voor bui­ten­toe­pas­sin­gen.

Pro­fiel­pla­ten: Onze pro­fiel­pla­ten bie­den een com­bi­na­tie van ster­kte en fle­xi­bi­li­teit en zijn ver­kri­jg­baar in ver­schil­lende pro­fie­len en afme­tingen om aan uw spe­ci­fieke eisen te vol­doen.

Send­zi­mir ver­zinkte rol­len en pla­ten: Deze pro­duc­ten bie­den een uit­s­te­kende cor­ro­sie­be­scher­ming dank­zij het Send­zi­mir ver­zinkpro­ces, waar­door ze bij­zon­der geschikt zijn voor bui­ten­toe­pas­sin­gen en in cor­ro­sieve omge­vin­gen.

Ons erva­ren team helpt je graag bij het kiezen van de juiste mate­ria­len voor jouw pro­ject en beant­wo­ordt al je vra­gen.

Accessoires

Met ons assortiment accessoires ben je ideaal uitgerust voor een succesvolle isolatie

Als een van de too­na­an­ge­vende groot­han­dels op het gebied van tech­ni­sche iso­la­tie en dek­v­loe­ren streeft Münz­in­ger er altijd naar om een uit­ge­breid assor­ti­ment pro­duc­ten van hoge kwa­li­teit aan te bie­den. Ons assor­ti­ment acces­soires is hier een belan­grijk onder­deel van en biedt alles wat je nodig hebt voor een suc­ces­volle iso­la­tie.

Lij­men voor rub­ber zijn een uit­s­te­kende oplos­sing voor het per­ma­nent en vei­lig hech­ten van rub­be­ren slan­gen en pla­ten. Ze zijn een­vou­dig te gebrui­ken en zor­gen voor een betrouw­bare verb­in­ding die zelfs onder de zwaarste omstan­dig­he­den stand­houdt.

De alu­mi­nium kleef­ban­den zijn per­fect voor het omwik­kelen van voe­gen in mine­rale wol­scha­len en zijn bij­zon­der besten­dig. Ze zijn gemak­ke­lijk om mee te wer­ken en zor­gen voor een per­fecte afwerk­rand.

Tot slot bie­den we ook schro­e­ven voor het beves­ti­gen van pla­at­s­taal, die robu­ust en betrouw­baar zijn en per­fect pas­sen. We heb­ben deze in zowel roest­vr­ijs­ta­len als gegal­va­ni­s­e­erde ver­sies in ons assor­ti­ment.

Met ons assor­ti­ment acces­soires ben je ide­aal uit­ge­rust voor een suc­ces­volle iso­la­tie en kun je er zeker van zijn dat je pro­duc­ten van hoge kwa­li­teit ont­vangt.

Je vindt deze en andere acces­soires zoals mes­sen en klink­ge­reedschap ook in onze online shop.