Kariera

Szu­kasz nowego wyz­wa­nia?
Roz­po­cz­nij swoją karierę w Münz­in­ger już teraz.

Dołącz do zes­połu Münz­in­ger już teraz i bądź częścią przy­szłości Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH.

Możemy zag­wa­ran­to­wać zna­jome śro­do­wisko i krót­kie hier­ar­chie w małych zes­połach we wszyst­kich nas­zych loka­li­zac­jach.

Münzinger jako pracodawca

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH jest hur­tow­ni­kiem i dostawcą usług w zak­re­sie izo­lacji tech­nicz­nych, ciepła, zimna, hałasu i ochrony prze­ciw­poża­rowej oraz sys­te­mów podło­go­wych. Zatrud­nia­jąc ponad 90 pra­cow­ni­ków w 12 loka­li­zac­jach, od ponad 66 lat każ­dego dnia zapew­niamy nas­zym kli­en­tom naj­wyższą wyda­j­ność.

Jes­teśmy firmą rod­zinną z płaską hier­ar­chią i małymi zes­połami rod­zin­nymi w nas­zych loka­li­zac­jach. Aby sku­tecz­nie spro­stać wyz­wa­niom nas­zego rynku, pole­gamy na odpo­wied­zi­al­nych, zaan­gażo­wanych pra­cow­ni­kach z inic­ja­tywą.

Nasze loka­li­zacje w Niemc­zech i Aus­trii odnoszą suk­cesy dzięki dob­rej pracy zes­poło­wej, ponie­waż tylko razem możemy osią­gnąć naj­lepsze wyniki dla wszyst­kich wyz­wań.

Lubisz roz­wią­zy­wać róż­no­rodne zada­nia w zes­pole dobrze wysz­ko­l­onych współpra­cow­ni­ków? Czy jes­teś otwarty na nowe pomysły i chcesz się uczyć? W takim razie być może jes­teś nas­zym mężc­zyzną – lub naszą kobietą.

Dołącz do zes­połu Münz­in­ger już teraz i bądź częścią przy­szłości Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH.

Kor­zyści

Dobre wynagrodzenie

Ponad­prze­ciętne wyna­grod­ze­nie

Kultura informacji zwrotnej

Regu­larne szc­ze­gółowe spot­ka­nia

Płaskie hierarchie

Nasi pra­cow­nicy są bliscy nas­zym ser­com

Kariera w Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Otwarte oferty pracy

Prak­tyki zawo­dowe w Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Otwarte miejsca treningowe