Carrière

Op zoek naar een nieuwe uit­da­ging?
Start nu je car­ri­ère bij Münz­in­ger.

Word nu lid van het Mün­z­in­­ger-team en maak deel uit van de toeko­mst van Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH.

We garand­e­ren een vertrouwde omge­ving en korte hiër­ar­chieën in kleine teams op al onze loca­ties.

Münzinger als werkgever

Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH is een groot­han­del en dienst­ver­le­ner op het gebied van tech­ni­sche iso­la­tie, warmte‑, koude‑, geluids- en brand­be­vei­liging en vloer­sys­te­men. Met meer dan 90 wer­k­ne­mers op 12 loca­ties leve­ren we al meer dan 66 jaar elke dag top­pre­sta­ties voor onze klan­ten.

We zijn een fami­lie­be­drijf met platte hiër­ar­chieën en kleine fami­lie­teams op onze loca­ties. Om de uit­da­gin­gen van onze markt met suc­ces aan te gaan, vertrou­wen we op ver­ant­wo­or­de­li­jke, toe­ge­wijde mede­wer­kers met initia­tief.

Onze ves­ti­gin­gen in Duit­s­land en Oos­ten­rijk zijn suc­ces­vol dank­zij goed team­work, want alleen samen kun­nen we de beste resul­ta­ten beha­len voor alle uit­da­gin­gen.

Vind je het leuk om ver­schil­lende taken op te los­sen in een team van goed opge­leide collega’s? Sta je open voor nieuwe ideeën en ben je bereid om te blij­ven leren? Dan ben jij mis­schien onze man – of onze vrouw.

Word nu lid van het Mün­z­in­­ger-team en maak deel uit van de toeko­mst van Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH.

Voor­de­len

Goed salaris

Boven­ge­mid­deld sala­ris

Feedbackcultuur

Regel­ma­tige gede­tail­le­erde ver­g­ade­rin­gen

Platte hiërarchieën

Onze mede­wer­kers lig­gen ons na aan het hart

Car­ri­ère bij Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Openstaande vacatures

Stage bij Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH

Open opleidingsplaatsen