Szukasz praktyki zawodowej?

Chcesz się dalej roz­wi­jać i uczyć nowych rzeczy?

Chcesz się dalej roz­wi­jać i uczyć nowych rzeczy?

W takim razie tra­fiłeś we właściwe mie­j­sce. Z nami możesz wziąć na sie­bie odpo­wied­zi­al­ność i pomóc już od pierw­s­zego dnia. Możesz szybko wnieść swój wkład do nas­zych małych zes­połów w rod­zin­nej atmos­ferze i roz­winąć swoje umie­jęt­ności.

W których lokalizacjach można złożyć wniosek.

Co jest dla nas ważne?

Jakie programy szkoleniowe oferujemy.

Specjalista ds. logistyki magazynowej

Twoja tram­po­lina do świata logis­tyki!

Gotowy na start w branży logis­ty­cz­nej? Zanurz się z nami w obo­zowym życiu! Prak­tyka zami­ast teo­rii – z nami doś­wiad­c­zysz cod­zi­en­n­ego życia z bliska.

Dlac­zego warto szko­lić się u nas na maga­zy­niera?

 1. Wszech­st­ronna wiedza: od towarów przy­chod­zą­cych do towarów wychod­zą­cych, nauc­zysz się wszyst­kiego o zar­ząd­za­niu maga­zy­nem.
 2. Prak­ty­czne doś­wiad­c­ze­nie: Nauka przez działa­nie to nasze motto. Poma­gasz i rad­zisz sobie z prawd­zi­wymi wyz­wa­niami.
 3. Goto­wość na przy­szłość: logis­tyka kwit­nie – a Ty jes­teś w samym jej środku!
 4. Zrów­no­waż­ony roz­wój: Sku­piamy się na pro­duktach, które oszc­zęd­zają ener­gię i redu­kują emisję CO2.

Czego można się spod­zie­wać?

 • Doś­wiad­c­zeni men­torzy zapew­nia­jący wspar­cie
 • Zróż­ni­co­wane zada­nia
 • Silny zespół, który z Tobą współpra­cuje

Jeśli szu­kasz eks­cy­tu­jącego stażu, w którym nie ma dwóch takich samych dni i możesz w pełni wykor­zystać swoje umie­jęt­ności orga­ni­za­cy­jne i tech­niczne, to dobrze tra­fiłeś! Apli­kuj teraz i roz­po­cz­nij karierę w świe­cie logis­tyki maga­zy­no­wej.

Specjalista ds. zarządzania handlem hurtowym i zagranicznym

Wejście do świata B2B mate­riałów izo­la­cy­jnych i izo­lacji tech­nicz­nych!

Gotowy na spo­jr­ze­nie za kulisy? Dzięki nas­zym prak­ty­kom w zak­re­sie zar­ząd­za­nia hand­lem hur­to­wym i zagra­nicz­nym zanurz­ysz się w rynku.

Dlac­zego z nami?

 1. Spec­ja­lis­ty­czna wiedza: Poz­naj han­del B2B mate­riałami izo­la­cy­jnymi i izo­lac­jami tech­nicz­nymi od pod­staw.
 2. Bez­poś­red­nie wejście prak­ty­czne: praca z doś­wiad­c­z­onymi kole­gami od samego poc­zątku i doś­wiad­c­ze­nie w rzec­zy­wis­tych pro­ce­sach biz­ne­so­wych.
 3. Przy­szłościowy prze­mysł: sek­tor budow­lany i prze­mysł pole­gają na nas­zych pro­duktach w zak­re­sie efek­tyw­ności ener­ge­ty­cz­nej i reduk­cji emisji CO2.
 4. Zrów­no­waż­ony roz­wój: Nasze pro­dukty oszc­zęd­zają ener­gię i zmnie­js­zają emisję CO2 każ­dego dnia.

Czego można się spod­zie­wać?

 • Dedy­ko­wani współpra­cow­nicy, którzy wszystko ci wyjaś­nią.
 • Zróż­ni­co­wany zak­res zadań: od księ­go­wości przez zakupy po sprze­daż.

Jeśli to do Cie­bie prze­ma­wia, to jes­teś właściwą osobą!

Co nasi byli stażyści mówią o swoich szkoleniach.

Kevin Krüger

Kie­row­nik oddziału w loka­li­zacji Reut­lin­gen

“Szko­le­nie prak­ty­czne było dla mnie ważne. Znalazłem to w Münz­in­ger + Frie­ser. Od pierw­s­zego dnia byłem zaan­gażo­wany w cod­zi­enną działal­ność, a krzywa ucze­nia się była stroma. Już po krót­kim cza­sie byłem w sta­nie zas­ma­ko­wać wszyst­kich obs­zarów szko­lenia jako sprze­dawca hur­towy i hand­lo­wiec zagra­niczny. Po zna­le­zi­eniu obs­zaru, w którym czu­łem się kom­for­towo, otrzy­małem spec­jalne wspar­cie w tym zak­re­sie”.

Marian Obermayer

Pra­cow­nik ds. księ­go­wości fin­an­so­wej

Patrząc wstecz, mam wiele pozy­tywnych rzeczy do powied­ze­nia na temat mojego tre­ningu. Przez cały czas świet­nie się razem bawi­liśmy! Moi koledzy byli zaw­sze bardzo pomocni i zaw­sze odpo­wia­dali na moje pyta­nia.

Od zakupów, przez księ­go­wość, po sprze­daż, wszyst­kie działy były objęte moim pro­gra­mem szko­lenio­wym i miałem okazję aktyw­nie uczest­nic­zyć w pro­ce­sie pracy. Już jako prak­ty­kant stałem się ważną częścią zes­połu. Byłem w sta­nie utrzy­my­wać kon­takt z kli­en­tami i dostaw­cami oraz współpra­co­wać z nas­zymi zewnę­trz­nymi stro­nami.

Tak, były wyz­wa­nia, ale to tylko jeszcze bard­ziej mnie moty­wo­wało i zaw­sze poko­n­y­wa­liśmy je razem jako zespół. To nie tylko dodało mi pew­ności sie­bie, ale także pomo­gło mi w cią­głym dos­ko­na­le­niu się.

Cieszę się, że zdo­by­łem to doś­wiad­c­ze­nie, ponie­waż jest to kamień węgielny pod moją przy­szłość!