Op zoek naar een stage?

Wil je jezelf ver­der ont­wik­kelen en nieuwe din­gen leren?

Wil je jezelf ver­der ont­wik­kelen en nieuwe din­gen leren?

Dan ben je hier aan het juiste adres. Bij ons kun je ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid nemen en vanaf de eerste dag een handje hel­pen. Je kunt snel bijd­ra­gen aan onze kleine teams in een fami­liale sfeer en je vaar­dig­he­den uit­brei­den.

Op welke locaties je kunt solliciteren.

Wat is belangrijk voor ons?

Welke trainingsprogramma’s we aanbieden.

Specialist magazijnlogistiek

Jouw spring­plank in de wereld van logis­tiek!

Klaar voor een kick­start in de logis­tieke sec­tor? Dom­pel jezelf onder in het kam­ple­ven bij ons! Prak­tijk in pla­ats van theo­rie – bij ons ervaar je het dage­li­jks leven van dicht­bij.

Waa­rom zou je bij ons een oplei­ding tot maga­zi­jn­pro­fes­sio­nal vol­gen?

 1. Veel­zij­dige exper­tise: van inko­mende goe­de­ren tot uit­gaande goe­de­ren, je leert alles over maga­zi­jn­be­heer.
 2. Prak­ti­jker­va­ring: leren door te doen is ons motto. Je helpt een handje en bent echte uit­da­gin­gen de baas.
 3. Klaar voor de toeko­mst: logis­tiek is boo­ming – en jij zit er mid­de­nin!
 4. Duurzaam­heid: We rich­ten ons op pro­duc­ten die ener­gie bespa­ren en CO² ver­min­de­ren.

Wat kun je ver­wach­ten?

 • Erva­ren men­to­ren die je onder­steu­nen
 • Geva­rie­erde taken
 • Een sterk team dat met je samen­werkt

Als je op zoek bent naar een boe­i­ende stage waar geen dag het­z­elfde is en je je orga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche vaar­dig­he­den ten volle kunt benut­ten, dan ben je hier aan het juiste adres! Sol­li­ci­teer nu en start je car­ri­ère in de wereld van maga­zi­jn­lo­gis­tiek.

Specialist in groothandel en beheer van buitenlandse handel

Jouw toe­gang tot de B2B-wereld van iso­la­tie­ma­te­ria­len en tech­ni­sche iso­la­tie!

Klaar voor een kijkje ach­ter de scher­men? Met onze stage in groot­han­del en manage­ment van bui­ten­landse han­del dom­pel je jezelf onder in de markt.

Waa­rom bij ons?

 1. Gespe­cia­li­se­erde exper­tise: Leer de B2B-han­­del van iso­la­tie­ma­te­ria­len en tech­ni­sche iso­la­tie van de grond af aan.
 2. Directe prak­ti­sche instap: werk vanaf het begin met erva­ren collega’s en ervaar echte bedri­jf­spro­ces­sen.
 3. Toeko­mst­besten­dige indus­trie: de bouw­sec­tor en de indus­trie vertrou­wen op onze pro­duc­ten voor ener­­gie-effi­ci­ën­­tie en CO²-reduc­­tie.
 4. Duurzaam­heid: Onze pro­duc­ten bespa­ren elke dag ener­gie en ver­min­de­ren de CO²-uit­s­­toot.

Wat kun je ver­wach­ten?

 • Toe­ge­wijde collega’s die je alles uitl­eg­gen.
 • Een geva­rie­erd taken­pak­ket: van boek­hou­ding tot inkoop tot ver­koop.

Als dit je aan­spreekt, ben je de juiste per­soon!

Wat onze voormalige cursisten zeggen over hun training.

Kevin Krüger

Ves­ti­gings­ma­na­ger loca­tie Reut­lin­gen

“Prak­ti­sche trai­ning was belan­grijk voor mij. Die vond ik bij Münz­in­ger + Frie­ser. Vanaf de eerste dag was ik betrok­ken bij de dage­li­jkse gang van zaken en de leer­curve was steil. Al na korte tijd kon ik pro­e­ven van alle oplei­dings­ge­bie­den als mede­wer­ker groot­han­del en bui­ten­landse han­del. Toen ik een­m­aal het gebied had gevon­den waar ik me pret­tig voelde, kreeg ik spe­ciale onder­ste­u­ning op dit gebied.”

Marian Obermayer

Mede­wer­ker finan­ciële boek­hou­ding

Terug­ki­jkend kan ik veel posi­tieve din­gen zeg­gen over mijn trai­ning. We had­den het de hele tijd heel gezel­lig samen! Mijn collega’s waren altijd onge­loo­f­lijk behulp­zaam en ston­den altijd klaar om mijn vra­gen te beant­wo­or­den.

Van inkoop tot boek­hou­ding tot ver­koop, alle afde­lin­gen ston­den op mijn trai­nings­pro­gramma en ik kreeg de kans om actief deel te nemen aan het werkpro­ces. Zelfs als leer­ling werd ik een belan­grijk onder­deel van het team. Ik onder­hield cont­ac­ten met klan­ten en lever­an­ciers en onder­hield cont­ac­ten met onze externe ves­ti­gin­gen.

Ja, er waren uit­da­gin­gen, maar dat moti­ve­erde me alleen maar meer en we over­won­nen ze altijd samen als een team. Dit gaf me niet alleen zelf­vertrou­wen, maar hielp me ook om me voort­du­rend te ver­be­te­ren.

Ik ben blij dat ik deze erva­ring heb opge­daan, want het is de basis voor mijn toeko­mst!